Spring naar content

Nieuw functieprofiel en kwaliteitsregister voor POH-GGZ

Nieuw functieprofiel en kwaliteitsregister voor POH-GGZ

15 mei 2020

De meeste huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ). Het functie- en competentieprofiel van de POH-GGZ is onlangs geüpdatet. Dit profiel vormt de basis voor de aanvullende scholing tot POH-GGZ. Daarnaast komt er per 2021 een verplicht, onafhankelijk kwaliteitsregister. Zodat de deskundigheid van POH-GGZ duidelijk en toetsbaar is.

Beleid en bekostiging afbeelding

Een van de kernwaarden van het nieuwe profiel is dat de POH-GGZ en patiënt gezamenlijk werken aan het behouden, versterken en herstellen van psychische gezondheid. Om hierbij passende zorg te kunnen leveren, is het daarom voor de POH-GGZ noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij de beleving van het individu en diens verhaal en context als vertrekpunt te nemen.

Goede aansluiting op de huisartsenzorg

De POH-GGZ is er ter ondersteuning en werkt onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. De werkzaamheden van de POH-GGZ sluiten aan bij de huisartsgeneeskundige zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Het gaat om het nader analyseren en uitdiepen van hulpvraag en klachten, begeleiding en kortdurende behandeling. Zo nodig vindt er verwijzing plaats naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz.

De POH-GGZ biedt dus huisartsenzorg. Dat was ook het uitgangspunt voor het opstellen van het nieuwe functieprofiel. Zo is er bij het formuleren van de competenties van de POH-GGZ aangesloten bij de zogeheten ‘kenmerkende beroepsactiviteiten’ van de huisarts. Daarmee komt de terminologie zoveel mogelijk overeen met de wijze waarop deze in een huisartsenpraktijk wordt gehanteerd.

Leidend in het werk van de POH-GGZ zijn de NHG-Standaarden, aangevuld met voor de huisartsenzorg relevante kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsafspraken uit de ggz.

Een goede beschrijving en daarmee ook begrenzing van de POH-GGZ-functie is belangrijk om te zorgen dat de huisartsenzorg voldoende ruimte heeft en houdt om mensen met lichte psychische klachten binnen de huisartsenzorg te kunnen helpen.

Het nieuwe functie- en competentieprofiel vindt u hier.

Per 2021 verplicht kwaliteitsregister

In het Landelijk overleg POH-GGZ, waar de LHV deelnemer aan is, zijn ook afspraken gemaakt over de inhoudelijke eisen (inclusief toelatingscriteria) waaraan een onafhankelijk kwaliteitsregister POH-GGZ zou moeten voldoen. Alle in Nederland werkzame POH’s-GGZ zullen zich met ingang van 2021 in dit register moeten registreren. Doel van het register is de deskundigheid van POH’s-GGZ op een transparante en toetsbare wijze te borgen. Zodra hier meer informatie over is, zullen wij dit aan u melden.

Inzet van de POH-GGZ in coronatijd

In deze tijd zullen huisartsen en POH-GGZ te maken hebben met patiënten die last hebben van psychische klachten door de corona-uitbraak en de bijbehorende maatregelen. De LHV heeft enkele tips voor huisartsen en POH’s-GGZ op een rijtje gezet over het herkennen van psychische klachten en hoe hiermee om te gaan. Klik hier voor deze tips.

Nieuws

Er gaan veel patiënten met langdurige ggz-problematiek over naar de Wet Langdurige Zorg. Dat zijn er veel meer dan het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vooraf had ingeschat waardoor er vertraging is ontstaan in de indicatiestelling.

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? Of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De nieuwe LHV Aanbodwijzer helpt u met een praktisch online stroomschema keuzes te maken.

De meeste huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ). Het functie- en competentieprofiel van de POH-GGZ is onlangs geüpdatet. Dit profiel vormt de basis voor de aanvullende scholing tot POH-GGZ. Daarnaast komt er per 2021 een verplicht, onafhankelijk kwaliteitsregister. Zodat de deskundigheid van POH-GGZ duidelijk en toetsbaar is.