Spring naar content

Nieuwe versies waarneemovereenkomsten in contractgenerator

De waarneemovereenkomsten zijn voor de komende 5 jaar weer goedgekeurd door de Belastingdienst. Er zijn ook direct enkele wijzigingen doorgevoerd. Gebruikt u de LHV-contractgenerator, dan maakt u direct gebruik van de nieuwste versies. In dit bericht leest u wat er veranderd is aan de contracten.

De LHV-waarneemcontracten hebben een looptijd van 5 jaar. Daarna worden ze opnieuw bekeken door de Belastingdienst. Per november 2021 zijn de contracten weer goedgekeurd door de Belastingdienst. Het gaat daarbij om de overeenkomsten van duurwaarneming, incidentele waarneming, duurwaarneming in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk en incidentele waarneming in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Deze controle is direct ook een goed moment om te kijken of de contracten nog voldoen. Inhoudelijk is er niet veel veranderd in de overeenkomsten. Wel zijn er een aantal punten toegevoegd.

Wat is er veranderd?

1. Overname ANW-diensten

In de nieuwe overeenkomsten bestaat de optie om afspraken vast te leggen over het overnemen van ANW-diensten. Hierin kunnen al concrete afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld de hoeveelheid ANW-diensten, het moment van de ANW-diensten en de tarieven of u kunt er voor kiezen vast te leggen dat partijen dat later nog in onderling overleg bespreken.

2. Inschrijving Landelijk Register Zorgaanbieders toegevoegd

Verder is de verplichting om als opdrachtnemer ingeschreven te staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders toegevoegd. Dit is een verplichting die vanaf 1 januari 2022 geldt doordat dan de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingaat.

3. Aansprakelijkheid bij vervanging

Tenslotte is het artikel over de aansprakelijkheid bij vervanging verduidelijkt. Hierin staat dat wanneer opdrachtnemer een vervanger aanwijst bij verhindering de opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk is voor het handelen en/of nalaten van de vervanger. In alle andere gevallen van vervanging, waarbij de opdrachtnemer niet de opdrachtgever is van de vervanger, is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de vervanger.

De nieuwe goedgekeurde versies vindt u nu in de contractgenerator. Voor vragen kunt u contact opnemen met de LHV-juristen via 085 – 04 80 076 of jz@lhv.nl

Nieuws

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarin worden de meest voorkomende functies in de huisartsenzorg beschreven, voorzien van een passende inschaling.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet tijdig te kunnen verwerken in hun systemen. De NZa heeft daarom op verzoek van ZN besloten de laatste tariefbeschikking in te trekken, waardoor huisartsen 3 maanden het verschil van 1,69% moeten voorfinancieren. De LHV heeft vol ongeloof gereageerd op de late komst van dit nieuws en het feit dat zorgverzekeraars klaarblijkelijk zelfs in 14 weken niet de noodzakelijke tariefstijging kunnen verwerken.