Spring naar content

Pleidooi voor snelle acties om zorg overeind te houden

De LHV maakt zich grote zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg en de rest van de zorg dit najaar. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “De coronabesmettingscijfers lopen rap op, de uitval onder zorgverleners is fors en de werkdruk in de huisartsenzorg is erg hoog. We hebben met het ministerie van VWS en de andere verenigingen in de zorg besproken wat er gedaan moet worden om een zorginfarct te voorkomen.”

VVT-opvanglocaties nodig

Nu al merken we dat de toelopende druk in de ziekenhuizen leidt tot een extra verhoging van de werkdruk in de huisartsenzorg en ook de wijkverpleging. Het versneld ontslaan van patiënten vanuit het ziekenhuis en het uitstellen van noodzakelijke ziekenhuisbehandelingen leidt ertoe dat er veel meer mensen thuis verblijven en daar zorg nodig hebben. Dat is voor de huisartsen en thuiszorg niet op te vangen.

We pleiten er als LHV daarom voor dat er grootschalige opvanglocaties komen: verpleegafdelingen waar mensen kunnen worden opgenomen die niet (meer) in het ziekenhuis terecht kunnen, maar ook niet thuis kunnen verblijven. “Dat soort locaties zijn er in de eerste corona-uitbraak ook her en der geweest in het land. We vragen dat die met spoed weer worden opgezet.”

Aandacht in de media

Onze voorzitter Mirjam van ’t Veld lichtte in het NOS Radio 1 Journaal ons pleidooi toe. Ook o.a. het NOS tv-journaal en NRC gaven er aandacht aan.

Verlichting nachtspoedzorg en administratieve lasten

Daarnaast pleit de LHV voor meer afstemming in de spoedzorg. We stellen voor dat partijen regionaal bekijken of sluiting van de huisartsenpost en overdracht naar de SEH een oplossing is om de zorg te verlichten, in de regio’s waar de nood het hoogst is. Huisartsen worden daarmee ontlast in hun diensten en kunnen fitter aan de slag in de dagzorg.

Om de werkdruk in de huisartsenzorg terug te dringen, vinden we dat er nu actie moet worden ondernomen door de overheid:

  • geen extra taken naar de huisartsen,
  • schrappen van bestaande administratieve lasten (zoals de benodigde verklaringen van huisartsen voor hulpmiddelen voor chronische patiënten) en het stopzetten van nieuwe administratieve taken (zoals de jaarverantwoording, WMG- en Wtza-verplichtingen),
  • een publiekscampagne om te verduidelijken met welke zorgvragen je bij de huisartsenzorg en de huisartsenposten wel en niet terecht kunt.

Voor de langere termijn moet de druk op de huisartsenzorg ook worden verlicht door verbeterde toegang van patiënten tot de GGZ, jeugdzorg en het sociaal domein. De problemen met de wachtlijsten in GGZ en jeugdzorg zijn echter taai. Op korte termijn zou het de huisartsenzorg al wel kunnen verlichten als deze andere zorgverleners mensen gedurende die wachttijd al wel enige begeleiding bieden.

Regie en actie nodig

Van ’t Veld: “We verwachten regie én actie vanuit de overheid op deze onderwerpen. We kaarten deze punten ook aan bij de vereniging van ziekenhuizen (NVZ), bij de zorgverzekeraars en bij alle andere relevante partijen, omdat we hier gezamenlijk voor staan.”

Lees hier meer over het onderzoek van de LHV naar de werkdruk in de huisartsenzorg. 

Nieuws over corona

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.

Nadat de minister heeft besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, werken wij samen met InEen, de ziekenhuizen, RIVM, VWS en het LNAZ hard aan de uitvoering van deze boostervaccinatieronde. De afspraak is dat huisartsen en hun medewerkers gevaccineerd worden in en door 23 ziekenhuizen in de verschillende regio’s. De planning is dat voor iedereen aan het eind van de eerste week van december (met een unieke code) de afspraak in het ziekenhuis gemaakt kan worden, vanaf 7 december kan er daadwerkelijk gevaccineerd worden.