Spring naar content

Uit de Landelijke Ledenvergadering: van kring naar afdeling

Van uw eigen kring heeft u al regelmatig gehoord over de verandering van kring naar afdeling. Ook op het gebied van de verenigingsdemocratie gaan onze leden veranderingen merken in de werkwijze van de nieuwe ambassadeurs en het landelijk bestuur. De Landelijke Ledenvergadering is blij met de stappen in de modernisering van de vereniging, besprak zij op dinsdag 8 maart.

Sinds 1 januari 2022 zijn de afdelingen de leidende regionale structuur van de LHV en werken we met een landelijke ledenvergadering, bestaande uit afgevaardigden vanuit de afdelingen. 2022 is een overgangsjaar en staat nog in het teken van de verdere implementatie van de modernisering van de vereniging (MOVE). In 2022 worden ook juridische en financiële aspecten zoals het afdelingenreglement en het Huishoudelijk Reglement en de financiering van de afdelingen verder uitgewerkt. Meepraten over MOVE? Dat kan op het LHV Ledenplein op HAweb.

De Landelijke Ledenvergadering (nieuwe naam voor de LHV Ledenraad) sprak verder over de volgende onderwerpen.

Cao Huisartsenzorg

De Cao Huisartsenzorg dat de cao-partijen waaronder de LHV zijn overeengekomen kreeg unaniem het akkoord van de Ledenvergadering. Wel werd aandacht gevraagd voor de financiële positie van praktijkhouders, die als werkgever met hogere kosten te maken krijgen. De nieuwe Cao Huisartsenzorg is van kracht per 1 januari 2022 tot en met heel 2023.

Extra LSP-inzage tijdens corona

Vanwege de corona-epidemie mogen huisartsen via het LSP de professionele samenvatting beschikbaar stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over inzage via het LSP. Op de huisartsenpost wordt deze patiënten ter plekke mondeling om toestemming gevraagd. Ook is van alle patiënten (behalve zij die bezwaar hebben gemaakt), de professionele samenvatting in te zien op de SEH. Ook daar wordt eerst mondeling toestemming gevraagd.

Omdat deze gedoogconstructie tijdelijk is en we daarna weer terugvallen op de huidige toestemmingen (50% t.o.v. gedoogconstructie en vaak alleen voor HAP) is overwogen om de toestemming van de patiënten die wél een keuze hebben gemaakt te beschouwen als toestemming gegeven voor de gehele spoedketen in plaats van alleen de HAP. Vanwege eventuele juridische risico’s voor individuele huisartsen is de Ledenvergadering hier niet voor. Vanwege het belang van gegevensuitwisseling voor goede patiëntenzorg werkt de LHV wel constructief mee aan mogelijke oplossingen om het geven van toestemming door patiënten (ter plekke) veel makkelijker te maken.

Lees meer over gegevensuitwisseling.

COVID-19

  • In de huidige en nog komende boostervaccinaties hebben de huisartsen een beperkte rol, daarover zijn eind februari afspraken gemaakt. De LHV krijgt begrijpelijk veel vragen van huisartsen over het declareren van de vorige ronde van boostervaccinaties, helaas kan dit pas in april, volgens het ministerie van VWS. De Gezondheidsraad komt eind maart mogelijk nog met een advies over de vaccinatie van nieuwe doelgroepen. Afhankelijk van dit advies en de eventuele vraag aan huisartsen, zal bekeken moeten worden of en welke rol huisartsen daarbij kunnen spelen.
  • De LHV is alweer betrokken bij overleg over de landelijke voorbereiding op het najaar en mogelijke pieken in de COVID-besmettingen. In deze voorbereidingen wordt fors ingezet op thuismonitoring van COVID-patiënten. Als LHV is onze inzet dat randvoorwaarden daarvoor tijdig geborgd moeten zijn. Daarover zijn we steeds in gesprek.
  • Als huisartsen verzorgen we al vele jaren de griepvaccinaties. De laatste jaren zijn daar de pneumokokkenvaccinaties en de covidvaccinaties bijgekomen. Een rol voor huisartsen in deze vaccinatiecampagnes is echter niet voor iedereen binnen de beroepsgroep meer een vanzelfsprekendheid. Om de besluitvorming binnen de landelijke ledenvergadering te voeden, organiseert de LHV rondetafelgesprekken over hoe LHV-leden aankijken tegen de rol van huisartsen in het vaccineren.

Lees meer

Alles over onze vereniging vindt u via de knop.

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg