Spring naar content

Uit de Ledenraad: Evaluatie vaccinatietraject huisartsen

Huisartsenpraktijken kunnen in een gezondheidscrisis een productieve en constructieve bijdrage leveren, maar dan wel vanuit hun kracht: bekendheid met risicodoelgroepen, fijnmazig netwerk, flexibiliteit en improvisatievermogen. Dat is een van de conclusies uit het rapport van bureau COT, dat in opdracht van de LHV het vaccinatietraject en de rol van huisartsen en de LHV daarin evalueerde. In de meest recente bijeenkomst van de LHV Ledenraad werd deze evaluatie gepresenteerd.

Onderzoeksbureau COT concludeerde -op basis van gesprekken en leertafels met huisartsen, kringbestuurders en LHV-medewerkers- verder onder andere dat de rol van de LHV als crisismanager iets anders vraagt dan de rol die de LHV als belangenbehartiger normaal gesproken heeft. COT adviseert de LHV een meer gedetailleerd crisisplan te maken. Ook is een van de aanbevelingen dat het in een crisissituatie belangrijk is dat LHV, Ineen en NHG één lijn trekken richting de gedeelde achterban. In de decembereditie van De Dokter is meer te lezen over de evaluatie en leerpunten.

De Ledenraad sprak verder over:

COVID-19 in de praktijken
De LHV heeft een aantal weken geleden opnieuw een peiling gedaan onder het LHV Huisartsenpanel naar de actuele ervaringen in de praktijken. De uitkomsten leveren een behoorlijk zorgelijk beeld op over de werkdruk die huisartsen en hun medewerkers ervaren. Ook het ziekteverzuim en de uitval door quarantaine baren zorgen. Deze signalen brengt de LHV steeds in de overleggen met VWS in.

In het FD gaf LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld recent een toelichting op het toegenomen ziekteverzuim in de huisartsenpraktijken.

Samenwerking LHV, InEen, NHG en VPH
Begin 2021 zijn de LHV, InEen en het NHG gestart met een verkenning van de intensivering van de samenwerking, begeleid door een organisatieadviesbureau. Na de zomer is ook de VPH aangeschoven aan tafel. Dit heeft geleid tot een zogeheten perspectievennota die houvast moet geven voor het vervolgproces. De partijen zullen in 2022 verder praten over wat nodig is om de beweging naar één krachtige landelijke stem namens de huisartsenzorg in gang te zetten en te verkennen hoe deze in praktijk te brengen. Daarbij zal ook bekeken worden welke structuur daarvoor nodig is.

Opnieuw werven nieuw bestuurslid
De benoemingscommissie van de Ledenraad heeft geen geschikte kandidaat kunnen vinden voor de uitbreiding van het bestuur met een bestuurslid voor één tot twee dagen per week . Daarom wordt een nieuwe ronde gestart.

De samenstelling van de zogeheten benoemingscommissie verandert overigens ook, omdat enkele afgevaardigden om verschillende redenen geen deel meer uitmaken.

De Ledenraad ging ook akkoord met het prioriteitenplan en de begroting voor 2022.

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg