Spring naar content

Uit de Ledenraad: nieuwe plannen voor LHV in de toekomst

Uit de Ledenraad: nieuwe plannen voor LHV in de toekomst

26 november 2020

De LHV moderniseert en in 2021 krijgen de ingezette veranderingen een vervolg. Andere manieren van zeggenschap en samenwerking met andere huisartsenorganisaties krijgen in veel regio’s vorm of worden verder uitgebouwd. De komende maanden onderzoeken de LHV-kringen hoe de modernisering (‘MOVE’) in hun regio passend bij de ‘couleur locale’ vorm kan krijgen, zo werd in de online bijeenkomst van de Ledenraad besproken.

De Ledenraad sprak in de online bijeenkomst over de volgende onderwerpen:

Rol van huisartsen in COVID-vaccinatie

De Ledenraad sprak over de vraag van het ministerie van VWS of huisartsen een rol kunnen spelen in het vaccineren van een specifiek deel van de bevolking. Vanwege het maatschappelijk belang van een spoedige en brede covid-vaccinatiecampagne heeft de Ledenraad besloten dat huisartsen dat kunnen doen, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Lees hierover meer in een apart bericht.

Vereniging in beweging

De Ledenraad heeft het initiatief genomen tot Modernisering van de VEreniging (MOVE). De uitgangspunten zijn gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden en een vereniging die herkenbaar betekenisvol en benaderbaar is. Ook samenwerking met andere huisartsenorganisaties en een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging staan hoog op de agenda. In verschillende regio’s wordt momenteel gekeken hoe er gestart moet worden, wordt al naar samenwerking toegewerkt of heeft samenwerking inmiddels al vorm gekregen. Alle kringen geven aan door te willen met de ingezette modernisering, met als doel besluitvorming over de LHV van de toekomst in maart 2021. In de tussentijd wordt in elke kring/regio gekeken naar hoe de modernisering (‘MOVE’) in de regio passend bij de ‘couleur locale’ vorm kan krijgen.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

De toegenomen werkdruk overdag en in de ANW-uren, andere verwachtingen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk bij patiënten, technische ontwikkelingen en groeiende digitale bereikbaarheid van de huisarts. Deze ontwikkelingen liggen ten grondslag aan een geüpdatete versie van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken. Hierin zijn eerdere aanvullingen en signalen van de Ledenraad nu verwerkt, zoals aandacht voor technische oplossingen, digitale manieren van communiceren en de praktische toepasbaarheid van de richtlijnen ook voor kleinere praktijken. Meer hierover leest u in het dossier Bereikbaarheid en beschikbaarheid. Binnenkort vindt u hier de geactualiseerde richtlijnen.

Voortgang Hoofdlijnenakkoord

In 2018 is het onderhandelingsakkoord Huisartsenzorg (HLA) gesloten. Eén van de afspraken was een systematische evaluatie van het nakomen van de afspraken en een zogeheten midterm review om te kijken of de doelstellingen van het akkoord worden bereikt. LHV en InEen vinden de inhoudelijke uitvoering van de HLA-afspraken te beperkt en te traag. Ondanks de vele handreikingen, visiedocumenten, websites en andere ondersteunende acties om het gesprek en de afspraken over de specifieke HLA-onderwerpen te ondersteunen. Verbreding van de succesvolle pilots met Meer tijd voor de patiënt naar heel Nederland blijft uit, afspraken gericht op het merkbaar verlagen van de werkdruk en verhoging van het werkplezier in de huisartsenzorg zijn er maar mondjesmaat. De ondersteuning van huisartsen via O&I blijft achter en professionele ondersteuning varieert sterk per regio. Vnuit het HLA zijn de financiële middelen ruim beschikbaar , maar ze worden niet benut. De LHV onderschrijft nog steeds de afspraken in het HLA, maar als begin december de stand van de uitwerking van het HLA met alle betrokken partijen wordt besproken, zal onze inbreng kritisch zijn.

Ook ging de Ledenraad akkoord met het jaarplan (binnenkort op de LHV-site te vinden) en de begroting voor 2021.

Nieuws

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.