Spring naar content

Uit de Ledenraad: Van kringen naar afdelingen en COVID-vaccinatie

In de afgelopen maanden zijn stappen gezet om het nieuwe verenigingsmodel vorm te geven. Ook is gestart met verkennen hoe de overgang van de huidige kringen naar nieuwe afdelingen kan lopen. Het streven is om in september het eerste voorstel voor de structuur van het werkgebied van de afdelingen gereed te hebben. In de Ledenraad deelden kringbestuurders hun ervaringen. Ander belangrijk onderwerp van gesprek waren de actuele ontwikkelingen in de COVID-vaccinaties, die de uitvoering in de huisartsenpraktijk onder fikse druk zetten.

Nadat de Ledenraad op 9 maart het voorstel MOVE goedkeurde zijn de afgelopen maanden stappen gezet om verder vorm te geven aan het nieuwe verenigingsmodel, via het gezamenlijke implementatietraject MOVE-IT. De LHV-kringen zijn in hun regio begonnen met de verkenning van het traject rondom  de overgang van de huidige kringen naar de opbouw van afdelingen. Uit deze verkenningsfase komen vanzelfsprekend diverse vraagstukken voort. De meest voorkomende vragen zijn door Aard Verdaasdonk, portefeuillehouder verenigingszaken in het LHV-bestuur, tijdens de ledenraad benoemd en waar mogelijk beantwoord.

Verkenningsfase

Het streven is om in september het eerste voorstel voor de structuur van het werkgebied van de afdelingen gereed te hebben. Dit proces wordt ondersteund door werkgroepen waarin de LHV-regiobureaus zijn vertegenwoordigd. “In elk werkgebied verloopt de verkenningsfase anders. Vanuit de regiobureaus en kringen wordt op verschillende manieren toegewerkt naar het vormen van de afdeling”, zegt Aard Verdaasdonk, portefeuillehouder verenigingszaken in het LHV-bestuur.

Zo vertelt Ron Peters (voorzitter Kring Noord-Holland Midden) dat ze voor de regio Noord-Holland gekozen hebben voor een structuur met een diverse samenstelling van verkenners, die de regio goed kennen. Samen met hen onderzoeken ze op dit moment een drietal opties. Marten Broekens (voorzitter kring Gelre IJssel) geeft aan dat zij het binnen de regio op een andere manier aanpakken. Zij bouwen voort op een reeds eerder ingezette structuur met coöperaties. Beiden deelden hun ervaringen met de Ledenraad.

Meer informatie, (nieuwe) verhalen uit verschillende regio’s en discussies over MOVE vindt u op het LHV-ledenplein.

COVID-19 en vaccinaties

Naast anticiperen en reageren op actuele ontwikkelingen rond vaccinatie door huisartsen met AstraZeneca, is de LHV betrokken bij overleg over het zogeheten Digital COVID Certificate (DCC), een landelijke app. Deze moet gaan dienen als testbewijs, bevat vaccinatiegegevens via QR-codes en (indien relevant) als herstelbewijs. Het grootste deel van de patiënten die door hun huisarts gevaccineerd zijn, kan via de app aan een bewijs komen, mits hun gegevens ook doorgegeven zijn aan CIMS.

Wanneer vaccinaties niet in het landelijke registratiesysteem CIMS staan is een uitzonderingsroute nodig. Deze wordt momenteel uitgewerkt, mogelijk is hierin een rol voor huisartsen, als door hen zelf gevaccineerde patienten niet in CIMS geregistreerd staan. Huisartsen spelen geen rol bij het genereren van bewijzen voor vaccinaties die door GGD, instellingen of ziekenhuizen gezet zijn en in het doorgeven van (negatieve) testuitslagen of doorgemaakte COVID. Heldere publiekscommunicatie vanuit overheid en RIVM zijn van groot belang bij het lanceren van het DCC en de app.

Ook stelde de Ledenraad de jaarrekening van de LHV over 2020 vast.

Nieuws

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Informatie over de cao, het laatste nieuws over Corona, waarneemcontracten, inschrijven voor een cursus of de bekende LHV Declareerwijzer. Een aantal van de vele onderwerpen en thema’s waarvoor u onze website bezoekt. Vanaf 1 juli vindt u alle informatie op de nieuwe website van de LHV.

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.