Spring naar content

Update over formulariumgericht voorschrijven (FGV)

Update over formulariumgericht voorschrijven (FGV)

19 mei 2020

Er blijven veel vragen komen over formulariumgericht voorschrijven. Dat is niet verwonderlijk, want het gaat over een systematiek die nog doorontwikkeld wordt. In dit bericht leest u de laatste stand van zaken per verzekeraar.

Beleid en bekostiging afbeelding

Veel vragen van huisartsen gaan over de hoogte van uitbetaling. De keuze voor een andere systematiek betekent dat de verdeling van de beschikbare gelden anders is dan voorheen. Daarbij wordt iedere huisarts individueel afgerekend op het formularium van zijn keuze.

Nu de betaling voor 2018 is afgerond, blijkt dat sommige huisartsen minder krijgen betaald dan voorheen, terwijl andere huisartsen juist meer krijgen. Huisartsen willen hier een verklaring voor. Verzekeraars zeggen dat zij voor resultaatbeloning (S3) op macroniveau nagenoeg hetzelfde budget beschikbaar hebben gesteld.

Status per verzekeraar

Door de nieuwe systematiek, met één indicator die nog onvoldoende onderscheid maakt tussen praktijken, komt het voor dat praktijken wat betreft beloning er op voor- en achteruit gaan t.o.v. de vorige systematiek.

  • Bij CZ is het budget voor doelmatig voorschrijven hetzelfde gebleven. Wel is het aantal variabelen verminderd. Sommige huisartsen krijgen minder, maar daar tegenover staat dat meer huisartsen nu beloond worden.
  • Bij Menzis is het totale budget voor resultaatbeloning hetzelfde gebleven. Menzis heeft voor de resultaatbeloning voor de huisartsenzorg de voormalige variabiliseringsgelden (geïndexeerd) als budget beschikbaar. Deze gelden worden volledig besteed aan resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen, service en bereikbaarheid en Menzis Indicatoren. Het beschikbare deelbudget voor doelmatig voorschrijven is een restpost en in 2018 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. IN 2019 is het bedrag echter gedaald, doordat meer gebruik is gemaakt van de andere resultaatbeloningen.
  • Bij VGZ is het totale budget voor resultaatbeloning niet alleen voor FGV gebruikt. De resultaatsbeloning bevatte in 2018-2019 naast een beloning voor FGV ook een beloning voor twee IVM-indicatoren met betrekking tot het doelmatig voorschrijven van diabetes- en longmedicatie. Daarnaast was er een aanvullende vergoeding beschikbaar indien er met de zorgaanbieder afspraken waren gemaakt over het volgen van een regionaal formularium.
  • Bij Zilveren Kruis is het 2018 budget voor doelmatig voorschrijven licht gedaald in vergelijking met 2017. Voor 2019 gaat Zilveren Kruis uit van het 2017 budget van doelmatig voorschrijven. Het budget voor 2020 wordt door Zilveren Kruis bepaald door de dan geldende marktomstandigheden.
  • Eno houdt tot en met 2020 vast aan de oude systematiek van belonen van doelmatig voorschrijven. Er wordt beloond op basis van de indicator ‘substitutiepercentage van >90% op generieke geneesmiddelen’. De beloning is jaarlijks gelijk gebleven en wordt aan het eind van het jaar vastgesteld en uitgekeerd.
  • Zorg en Zekerheid heeft FGV voor dit jaar ingevoerd, maar houdt open dat deze methode vervalt als er zich een beter alternatief aandient.
  • DSW en De Friesland doen niet mee aan FGV of een variant hiervan. 

Aanvullende indicatoren voor meer onderscheid

Zorgverzekeraars en LHV pleiten voor meer onderscheidende criteria. Dat was ook de opzet bij dit systeem. In 2020 wordt hiermee geëxperimenteerd zonder dat dit financiële gevolgen heeft. Het betreft twee nieuwe indicatoren die mogelijk per 2021 worden ingevoerd.

De FGV2-diagnose toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie. FGV3-long toetst bij eerste voorschriften van long-medicatie of er een toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte formularium. FGV3-long wordt alleen getoetst als de huisarts gebruik maakt van een specifiek longformularium of een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD. De huisarts geeft dit aan bij de contractering met de zorgverzekeraar. Zie ook de veelgestelde vragen op de website.

Achtergrond en werkwijze nu

In 2015, 2016 en 2017 werden huisartsen beloond voor doelmatig voorschrijven gebaseerd op declaratiegegevens van afleveringen door de apotheek. Huisartsen gaven aan beloond te willen worden op wat zij zelf daadwerkelijk voorschrijven. De LHV en zorgverzekeraars besloten daardoor tot een andere wijze van belonen vanaf 2018: formulariumgericht voorschrijven (FGV), een project uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met IVM.

Het project formulariumgericht voorschrijven is opgezet om het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk te stimuleren en zo de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren. Via formularia worden huisartsen gestimuleerd en gefaciliteerd om doelmatig voor te schrijven.

Doordat de voorschrijfgegevens rechtstreeks uit het HIS gehaald worden, is het nodig dat huisartsen eenmalig toestemming geven voor het doorsturen van de gegevens voor prestatiebeloning. Het Nivel krijgt vervolgens scores aangeleverd voor een formularium en stuurt deze door naar de zorgverzekeraars voor de betalingen. Op de website van de LHV kunt u lezen wat u per HIS moet doen om ervoor te zorgen dat gegevens worden aangeleverd. 

Nieuws

Formulariumgericht Voorschrijven is en blijft een belangrijk onderwerp van gesprek. Veel huisartsen laten de LHV weten dat het middel het doel voorbij streeft en in de praktijk onvoldoende aansluit op de werkwijze/keuzes. Tijd om FGV onder de loep te nemen en te kijken of het moet blijven en anders hoe het beter aan kan sluiten bij de doelen en verwachtingen.

De Tweede Kamer debatteert op woensdagavond 16 juni met minister Van Ark (Medische Zorg) over het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De minister heeft besloten om inwerkingtreding van de modernisering van het GVS met een jaar uit te stellen en af te zien van uitbreiding van Medische Noodzaak (MN) naar het GVS. Het NHG en de LHV hebben zware kritiek op de plannen van de minister en verzoeken af te zien van deze zogenoemde modernisering van het GVS en de medische beroepsrichtlijnen leidend te laten zijn om besparingen te realiseren.

Er blijven veel vragen komen over formulariumgericht voorschrijven. Dat is niet verwonderlijk, want het gaat over een systematiek die nog doorontwikkeld wordt. In dit bericht leest u de laatste stand van zaken per verzekeraar.