Spring naar content

Vernieuwd: aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten

Vernieuwd: aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten

29 augustus 2019

In de afgelopen jaren is er het nodige veranderd in het zorglandschap voor jongeren met psychische klachten. Huisartsen bemerken de gevolgen daarvan dagelijks in de praktijk, zoals de lange wachtlijsten waarop hun patiënten komen te staan na verwijzing. De LHV wil huisartsen helpen in wat hun rol is binnen de zorg voor jongeren, door een actualisering van het Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten.

Beleid en bekostiging afbeelding

De decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 heeft de organisatie van de jeugdhulp drastisch veranderd. Dat heeft zijn weerslag op de huisartsenpraktijk, zoals door de LHV sindsdien ook herhaaldelijk aangetoond en aangekaart. Met name de vaak lange wachttijden voor jeugdhulp leiden tot extra druk op de gezinnen waar het om gaat en op de huisartsenpraktijken die deze gezinnen zo goed mogelijk proberen te helpen, binnen hun verantwoordelijkheid.

Een positief effect van de decentralisatie is dat huisartsen en gemeenten elkaar steeds beter weten te vinden. Dat leidt geregeld tot samenwerkingen, zoals in pilots met een functionaris uit het wijkteam die spreekuur doet in de huisartsenpraktijk of extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk (bijv. POH jeugd), gefinancierd door de gemeente of de zorgverzekeraar.

De LHV merkt dat er soms verwarring is over de rol van de huisartsenzorg in dit veranderde landschap. Die rol is echter niet veel anders dan voorheen. De huisarts is nog altijd het eerste aanspreekpunt voor patiënten en hun ouders, concentreert zich op medische problematiek en verwijst bij veel psychische en opvoedproblematiek door naar jeugdhulprofessionals of jeugd-ggz.

Uitleg voor huisartsen over hun mogelijke rol

In het vernieuwde ‘Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten’ vindt u een heldere beschrijving van drie verschillende mogelijkheden waarop huisartsenpraktijken de huisartsenzorg voor jeugd kunnen organiseren.

Deze notitie beperkt zich tot het aanbod van de huisartsenzorg voor jeugd op het gebied van psychische en psychosociale zorg. Dit is ter aanvulling op de beschrijving van de medische zorg voor de jeugd, die reeds goed staat beschreven in het Aanbod Huisartsgeneeskundige Zorg (NHG/LHV, 2015). Daarnaast heeft de LHV de Keuzehulp POH Jeugd, om u te helpen in uw afweging of een POH Jeugd past in uw aanbod en team.

Nieuws

Op dinsdag 22 juni was er een debat in de Tweede Kamer over het jeugdbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling. Een groot deel van het debat ging over de wachtlijsten en tekorten in de jeugdhulp. Als huisartsen hadden we vooraf onze zorgen gedeeld met de Kamerleden.

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? Of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De nieuwe LHV Aanbodwijzer helpt u met een praktisch online stroomschema keuzes te maken.

In de afgelopen jaren is er het nodige veranderd in het zorglandschap voor jongeren met psychische klachten. Huisartsen bemerken de gevolgen daarvan dagelijks in de praktijk, zoals de lange wachtlijsten waarop hun patiënten komen te staan na verwijzing. De LHV wil huisartsen helpen in wat hun rol is binnen de zorg voor jongeren, door een actualisering van het Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten.