Spring naar content

Verplichting accountantsverklaring van de baan, nog steeds extra administratieve lasten

Er is géén accountantsverklaring nodig voor kleine zorgaanbieders met kortweg een netto omzet t/m €12 miljoen. Dat heeft minister van Ark de Tweede Kamer laten weten in een brief over de jaarverantwoording op 7 juni. In dit bericht leest u meer over onze reactie, onze brieven en de gesprekken met minister van Ark.

De Eerstelijnscoalitie is verheugd dat deze verplichting voor kleine zorgaanbieders in de eerstelijnszorg van de baan is. Helaas constateren we wel dat de administratieve lasten nog altijd fors toenemen, zonder dat zorgaanbieders daarvan het nut inzien. ‘Na vier jaar overleg is dit een resultaat dat minder erg is dan het eerst dreigde. Tegelijk is de sector, die al zucht onder de administratie, hier niet blij mee, zegt Carin Littooij, voorzitter.

De kamerbrief is een van de laatste stappen in de concrete uitwerking van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza), een onderdeel van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Eerdere zorgen

De Eerstelijnscoalitie, bestaande uit LHV, KNMT, KNGF, KNMP, InEen, LVvP, KNOV, NVM-mondhygiënisten en ONT, heeft eerder in een brief aan het ministerie van VWS en Kamerleden laten weten grote zorgen te hebben over de impact van de nieuwe ‘Regeling jaarverantwoording WMG’. In de eerder aangenomen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn meer verplichtingen opgenomen.

De verplichtingen die voortvloeien uit de Regeling jaarverantwoording WMG en bovenop de verplichtingen uit de Wtza komen, zijn disproportioneel. Bovendien is door de Eerstelijnscoalitie meerdere malen duidelijk gemaakt dat deze regeling onuitvoerbaar is voor kleinschalige zorgaanbieders en bovendien niet nodig aangezien fraude in de  eerstelijnszorg nauwelijks voor komt en door deze nieuwe regeling ook niet voorkomen gaat worden.

Geen accountantsverklaring voor kleine zorgaanbieders

Na gesprekken met VWS komt minister van Ark (Medische Zorg) nu met een aantal wijzigingen in de regeling enigszins tegemoet aan de kritiek. De LHV en de KNMT voerden samen overleg met de minister namens de andere eerstelijnspartijen.

Ondanks diverse pogingen te komen tot een uitzonderingspositie voor de alle kleine (eerstelijns)zorgaanbieders, wordt hier geen gehoor aan gegeven. Wel schrijft de minister in haar brief begrip te hebben voor de bezwaren van de Eerstelijnscoalitie over de toenemende lasten. Daarom schrapt zij de accountantsverklaring voor kleine zorgaanbieders met een netto omzet t/m €12 miljoen.

Nut en noodzaak

De Eerstelijnscoalitie blijft benadrukken dat het nut en de noodzaak van dit onderdeel van de Wtza niet aansluit bij de beoogde doelen van de wet. Wij verwachten dan ook weinig draagvlak bij onze achterbannen, die grofweg bestaan uit 27.000 praktijken in de eerstelijnszorg.

Daarnaast hebben we nog steeds zorgen over de uitvoerbaarheid van deze regeling en de proportionaliteit van de regeling; er is immers al wet- en regelgeving voor het verkrijgen van toezichtsinformatie. De Eerstelijnscoalitie heeft de minister gevraagd daarop de regeling aan te passen en heeft dit ook met de Tweede Kamer gedeeld. De minister voert deze regeling immers in op verzoek van de Tweede Kamer.

Meer informatie

Naar het thema wtza.

Nieuws over de wtza

Het onverwachte besluit van de minister om de regeling Jaarverantwoording WMG definitief vast te stellen, is door ons met onbegrip en teleurstelling ontvangen. Door dit besluit krijgen 27.000 kleine zorgaanbieders zoals huisartsen een overbodige regeling opgelegd, met onaanvaardbare extra administratieve lasten. Wij leggen ons niet neer bij het besluit en beraden ons op een reactie.

Net als de LHV zet het Adviescollege Toetsing Regeldruk grote vraagtekens bij de nieuwe regels die zorgaanbieders dwingen elk jaar een ellenlange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding. Het college heeft dat nog eens bevestigd in een gesprek met de LHV. Dit is extra steun voor de lobby die de LHV al jaren voert op deze wetgeving.

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.