Spring naar content

Wat zeggen politieke partijen over preventie?

Wij hebben voor u alle verkiezingsprogramma’s bekeken en een overzicht gemaakt van de belangrijkste zorgonderwerpen. De komende weken lichten we hier enkele thema’s uit. Ditmaal preventie. Wat zeggen de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma?

Preventie

Leefstijlinterventies
De meeste partijen zetten in op gezonde leefstijl en preventie van chronische ziekten, depressies en overgewicht met een (structureel) Nationaal Preventieakkoord als leidraad. Opvallende punten uit de partijprogramma’s zijn het verder willen bouwen aan een rookvrije generatie, meer controle op het laagdrempeliger aanbieden van gezondere voeding en beweging (Groen Links, D66, PvdA, CDA, PvdD). D66 en SP benoemen specifiek het tegengaan van gezondheidsongelijkheid. CU wil dat huisartsenpraktijken worden uitgebreid met praktijkondersteuners die zich richten op hulp en ondersteuning bij preventie. Ook pleit de CU voor een preventieplicht als onderdeel van de wettelijke (zorg)plicht van zorgverzekeraars én gemeenten. De VVD zet in op meer voorlichting en meer gebruik van data door zorgverzekeraars om een ziekteverloop beter te voorspellen. DENK wil in het nationaal preventiefonds een apart hoofdstuk over cultuursensitiviteit.

Groen Links wil een vast percentage van de regionale zorgbudgetten aan preventie besteden. D66 wil onderzoeken hoe het stelsel van publieke gezondheidszorg fors verstevigd kan worden door ruimere financiering en een robuustere organisatie die de uitdagingen van de volksgezondheid de komende jaren beter aan kan. De PvdA wil preventie in het basispakket. Het CDA wil regionale preventiefondsen waarin gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk investeren in preventie en gezond leven. Forum voor Democratie wil laagdrempelige preventiespreekuren bij de huisarts.

Anti-conceptie in basispakket
Groen Links, PvdA en CU willen anticonceptie in het basispakket.

Investeren in onderzoek
Het CDA intensiveert het eigen onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelingen. Met een budget van drie maal 100 miljoen euro start het CDA een groot nationaal onderzoek naar de behandeling van drie veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas en Alzheimer. Ook willen ze een nieuw Europees ontwikkelfonds voor medisch onderzoek. D66 en SGP willen onderzoek naar preventie stimuleren. De SGP pleit voor meer onderzoek naar de effectiviteit van preventieve gezondheidsinterventies. Ook wil de partij meer inzetten op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van essentiële zorg, zoals huisartsengeneeskunde en verpleegkunde.

Leefstijl in opleiding
Leefstijlgeneeskunde krijgt als het aan de SGP ligt een prominentere plaats in het curriculum van zorgopleidingen.

Vergoeding zorgverzekering
Meerdere partijen vinden dat verzekeraars de ruimte moeten krijgen om aan langere looptijden aantrekkelijker polisvoorwaarden te verbinden. Hierdoor worden zij gestimuleerd om langdurig te investeren in preventie en de kwaliteit van zorg (SP, 50PLUS, SGP, PvdD).

Wilt u precies weten hoe de politieke partijen denken over o.a. preventie en de andere thema’s? Bekijk hier het totaaloverzicht.

Wat vindt de LHV?

Huisartsen herkennen het belang van preventie. De huisarts ziet geïndiceerde en zorggerelateerde individuele preventie als kerntaak; in de spreekkamer signaleren dat preventieve interventies op zijn plaats zijn. De uitvoering van collectieve en selectieve preventie-activiteiten voor groepen is nadrukkelijk een taak voor andere partijen, zoals de GGD-en die daar uitstekend toe in staat zijn, zoals we zien in de huidige COVID19 pandemie. Voor een succesvolle interventie is daarnaast een goede taakverdeling en aansluiting tussen het sociale en medische domein noodzakelijk. Wijkmanagement kan daarbij een rol spelen.

We onderschrijven de reactie van de KNMG met daarin de visie van artsen op preventie. Het bevorderen van een goede leefstijl vraagt van de overheid om heldere stappen te nemen door wetgeving om het nuttigen van ongezonde producten (tabak, alcohol en voedingsmiddelen met veel vet en suiker) terug te dringen. Preventie gaat verder dan leefstijl alleen. Gemeenten zouden een brede preventiestrategie gericht op wonen, armoedebestrijding en aanpak van schulden voor kwetsbare groepen uit moeten werken. Hiermee wordt voorkomen dat stress op het sociaal-maatschappelijke vlak zich vertaalt in terugkerende lichamelijke klachten.

Niet alleen het vooraf moeilijk inschatten van de bespaarde zorgkosten van preventie is een beletsel om erin te investeren voor zorgverzekeraars, ook het feit dat verzekerden kunnen overstappen naar de concurrent moedigt verzekeraars niet aan om te investeren in iets wat pas later iets oplevert (als de patiënt dus mogelijk overgestapt is). De opbrengsten van preventie landen daarom lang niet altijd bij de investeerder. Het bekostigen van preventie lijkt daarom vooral een taak voor de overheid, wat de reactie van de KNMG-kracht bij zet.

Bekijk ook:

U kunt het Grote Zorgdebat hier terugkijken.

Nieuws

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht vertellen we wat de pensioenregeling inhoudt en wat wij voor u als hidha kunnen doen.

In september 2022 starten weer opleidingstrajecten om een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) op te leiden. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar mocht u dit jaar een VS of PA willen gaan opleiden dan is het belangrijk dat u voor 1 februari 2022 een opleidingsplek reserveert bij een hogeschool én de stimuleringssubsidie bij stichting KOH aanvraagt. Ook als u nog geen kandidaat heeft, raden wij u aan dit te doen.