Spring naar content

Wijziging verstrekken epoëtines per 1-1-2022

LHV en NHG hebben onverwacht te horen gekregen dat het ministerie van VWS heeft besloten dat de regels rondom voorschrijven en verstrekken van epoëtines per 1 januari 2022 veranderen. In het kort: vanaf 1 januari ligt zowel de voorschrijfbevoegdheid als de inkoopverantwoordelijkheid bij het ziekenhuis.

Wij zijn helaas pas in een zeer laat stadium hierin betrokken. Om zowel huisarts als patiënt zo weinig mogelijk hinder hiervan te laten ondervinden, hebben we kunnen zorgen dat er voor de komende 6 maanden aanvullende afspraken gelden. Daardoor verandert er voor huisartsen de komende 6 maanden niets in het voorschrijven. De overheveling heeft wel gevolgen voor u als apotheekhoudend huisarts in uw rol als verstrekker.

Wat houdt de overheveling in?

De overhevelingen hebben betrekking op epoëtines G-CSF-middelen. Het ziekenhuis wordt verantwoordelijk voor de inkoop en levering van deze geneesmiddelen, de farmaceutische zorg en eventueel benodigde additionele hulpmiddelen en het maken van afspraken met de zorgverzekeraar hierover (tenzij de patiënt is opgenomen voor verblijf en behandeling in een Wlz-instelling).

We hebben nu kunnen afspreken dat het voor de 6 komende maanden óók mogelijk blijft voor apotheekhoudende huisartsen en openbare apotheken om deze middelen ter hand te stellen aan patiënten.

Welke tijdelijke afspraken zijn er gemaakt?

We (LHV en NHG) hebben de volgende tijdelijke afspraken (die tot 1 juli 2022 gelden) kunnen maken met VWS en KNMP:

  • Recepten voor epoëtines van patiënten die volledig onder behandeling van de huisarts zijn, kan de huisarts ook na de overheveling per 1 januari 2022 tijdelijk nog naar de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek blijven sturen.
  • De terhandstelling voor deze patiënten blijft ook tijdelijk mogelijk vanuit de apotheekhoudende huisartsenpraktijk en openbare apotheek. De ziekenhuisapotheek levert dan het product ‘om niet’, op naam gesteld aan de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek. Het ziekenhuis maakt met de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek afspraken over de terhandstellingsvergoeding voor de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek.
  • Deze afspraken zijn gemaakt om meer zicht te krijgen op de patiëntengroep die volledig onder behandeling staat van de huisarts en erytropoëtische groeifactoren krijgt voorgeschreven door de huisarts.
  • Om te zorgen dat het ziekenhuis de gemaakte kosten kan declareren bij de zorgverzekeraar, is tijdelijk toegestaan de kosten te declareren terwijl er geen behandelrelatie is tussen nefroloog en de patiënt (aangezien in deze gevallen de huisarts behandelaar is). Voorwaarde daarbij is dat er telefonisch contact is geweest tussen huisarts en nefroloog.
  • Voor patiënten die vanaf 1 januari 2022 starten met epoëtines geldt dat de behandeling met epoëtines altijd door de medisch specialist wordt gestart. Voor patiënten die vanaf 1 januari 2022 starten met epoëtines en waarvan besloten wordt dat de huisarts de controles gaat uitvoeren, staat dus een zorgtraject open waaraan de add-on geneesmiddelen gekoppeld kunnen worden. Dit zorgtraject kan ook open blijven staan zolang de add-on geneesmiddelen verstrekt worden.

Voorbeeldbrief voor patiënten beschikbaar

De situatie verandert met name voor patiënten die volledig onder behandeling zijn van de huisarts. Dit betreft de groep patiënten met chronische nierschade die niet meer op controle bij de medisch specialist (nefroloog) komt, maar alleen door de huisarts wordt gezien. Via deze voorbeeldbrief kunnen apotheekhoudenden de betreffende patiënten gericht schriftelijk informeren.

Nieuws

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.

Met het einde van 2021 in zicht bereiden we ons als Apotheekhoudende Afdeling voor op het nieuwe jaar. Een aantal belangrijke momenten in 2022 delen we vast met u. Noteert u ze in uw agenda?

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.