5 vragen: verzoek om medische informatie

 

‘Wilt u dit verzoek om medische informatie invullen...?’ Vragen als deze komen in verschillende vormen en maten. Soms wel 15 pagina’s dik. Aan welke verzoeken tot medische informatie moet u voldoen? En welke mag u weigeren?

1. Wanneer ben ik verplicht om medische informatie te geven? 

U bent in nooit verplicht om informatie te verstrekken. Als arts maakt u altijd een eigen afweging. Is het delen van informatie in het belang van de patiënt, dan is het wel gebruikelijk om de informatie te verstrekken. Ga in dat geval na of de vraag voldoet aan de KNMG-richtlijnen.

2. De gemeente vraagt of ik mantelzorg voor mijn patiënt noodzakelijk vind. Moet ik dit invullen? 

Hier wordt u om een oordeel gevraagd. Een vraag naar een oordeel hoeft u nooit te beantwoorden. In het voorbeeld over mantelzorg kunt u wel aangeven dat de patiënt ondersteuning thuis nodig heeft. Hoe die ondersteuning geboden wordt, in de vorm van mantelzorg of bijvoorbeeld thuiszorg, is niet aan u om in te vullen. Als behandelend arts mag u geen medische verklaring afgeven over uw eigen patiënten. Dus ook geen oordeel over het (on)terecht annuleren van een reis, het recht op een parkeervergunning of de noodzaak van een aangepaste woonruimte.

3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering van mijn patiënt stuurt mij een 15 pagina's tellend formulier. Moet ik dit invullen? 

Nee, u bent niet verplicht om dit formulier in te vullen. Sterker nog: de uitvragende verzekeringsmaatschappij moet eerst zelf onderzoek doen, vervolgens informeren bij de patiënt en pas daarna aanvullend informatie opvragen bij de huisarts. Wij horen van huisartsen dat zij soms een aanvraag met 15 pagina’s aan vragen over medische informatie ontvangen. Dit is verre van een gerichte uitvraag. U kunt het formulier in zo’n geval terugsturen met het verzoek om een specifiekere uitvraag. Specifiek wil zeggen: de vragen staan in verhouding tot het doel van de uitvraag, de context waarin de vragen gesteld worden is bekend en de vragen zijn voldoende gericht op de situatie van de uitvraag. Informeer in het geval van terugsturen wel uw patiënt en leg uit dat u de bescherming van diens medische gegevens voorop heeft staan.

4. Mag ik een vergoeding vragen als ik toch een dergelijk formulier invul? 

Op dit moment mag u daarvoor geen vergoeding vragen. Dankzij de inzet van de LHV verandert dit: vanaf 1 januari 2019 mag u bij schriftelijke beantwoording maximaal €41,07 in rekening brengen. Een uitzondering blijft een verzoek om medische informatie op basis van een wettelijke regeling. Het gaat dan om de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De LHV adviseert overigens om alle vragen om medische informatie schriftelijk te beantwoorden en niet telefonisch.

5. Het aantal formulieren is nog steeds schrikbarend. Wat doet de LHV om dit terug te dringen? 

De LHV maakt samen met InEen, VPHuisartsen, NHG, ZN, NZa en VWS deel uit van de werkgroep Bureaucratie & administratieve lasten. Op de website hetroergaatom.lhv.nl leest u welke formulieren en administratieve lasten al zijn geschrapt. Via het contactformulier op deze site kunt u (nieuwe) administratieve lasten melden. We horen het ook graag als gemaakte afspraken niet (goed) worden nagekomen.