(On)zichtbare stappen in de goede richting

 

Foto van Ella Kalsbeek

Het eerste kwartaal van 2015 is alweer bijna voorbij en u bent al volop aan het declareren. Misschien levert dat voor u onaangename verrassingen op, misschien niet. Hoe dan ook, de LHV monitort het zo nauwkeurig als mogelijk. In het Zorgakkoord hebben we immers afgesproken dat de nieuwe bekostiging geen schoke ecten mag opleveren. Uit onze peiling bleek dat onder velen van u onvrede leeft over de contractering. Ik kan me goed voorstellen dat u zich afvraagt of de gang van zaken rondom het afsluiten van contracten en ook de bekostiging die daaraan ten grondslag ligt, niet anders kunnen. Meer toekomstgericht, effectiever en in goed overleg. Huisartsen vragen het mij ook op de man af: ‘wat kan de LHV hier nog in betekenen?’

Ik realiseer me heel goed dat de inspanningen van de LHV en de kleine en grote stappen die we zetten, voor u niet altijd zichtbaar zijn. Terwijl ook bij ons de uitwerking van de nieuwe bekostiging dagelijkse kost is.

Een aantal concrete voorbeelden: In de vorige editie van De Dokter las u over de veelzeggende uitkomsten van de LHV-peiling onder onze leden. Wij hebben deze met individuele zorgverzekeraars besproken en zij schrikken ook van de voorbeelden. De afspraak is dat we de misstanden uit de peiling concreet maken en samen met hen kijken wat daaraan moet gebeuren. Zeker met het oog op de contractering 2016. Ook zorgverzekeraars willen dat dit beter en soepeler verloopt. In december hebben we bij de NZa de meest schrijnende voorbeelden al anoniem voorgelegd. We hopen snel duidelijk te krijgen hoe zij deze beoordelen.

In januari heb ik er in een gesprek met Tweede Kamer-leden voor gepleit dat verzekeraars en huisartsen meerjarige en regionale afspraken kunnen maken. Ik geloof daarin: het maakt niet alleen dat de huisarts sterker staat. Ook innovatie wordt beter mogelijk doordat je langer de tijd krijgt om vernieuwingen op te zetten en hun meerwaarde te bewijzen. De zorgverzekeraars lijken daarvoor overigens open te staan. Minister Schippers zegt in haar nieuwe zorgplannen meerjarenafspraken mogelijk te willen maken.

Een succes is de motie die mede door de inbreng van de LHV kort geleden is aangenomen in de Tweede Kamer. Minister Schippers heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of de eerstelijnszorg een uitzonderingspositie kan krijgen in de Mededingingswet. Deze wet is één van de grote belemmeringen in de contractering van de huisartsenzorg én voor het optimaliseren van zorg in de buurt.

De tijd lijkt rijp om veranderingen gedaan te krijgen. Het is heel goed dat de LHV hierin een prominente rol neemt. Dat gaat niet snel, dat vraagt vasthoudendheid, het zijn vaak kleine stappen, maar we zijn wél op weg.

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV