Praktijkverpleegkundige of POH-S?

 

Pas de opleidingen voor POH-somatiek enigszins aan, maar laat ze voortbestaan. Dat adviseerde de expertgroep POH Transitie onlangs. Vorig jaar al werd besloten om de functie van POH-S te behouden, naast de nieuwe functie praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH).

1. Waarom kwam die nieuwe functie van PVH er ook alweer?

De huisartsenpraktijk heeft steeds meer oudere patiënten en patienten met een ‘hoogcomplexe zorgvraag’. Om in die zorgbehoeften te voorzien moest er een nieuwe functie komen, zo besloten de beroepsgroepen tezamen in 2012. Het ondersteunende team van de huisarts zou in de toekomst bestaan uit de huisarts (op wo-niveau), de PVH (hbo-niveau) en de doktersassistent (mbo-niveau). Al deze medewerkers zijn generalistisch opgeleid. Daarnaast werkt in veel praktijken een POH-GGZ.

2. Wat is precies het verschil met de functie van POH-S?

Het grootste verschil is dat de POH-S grotendeels geprotocolleerd werkt en dat zij dikwijls een rol speelt in de samenwerking met wijkteams en andere zorgverleners. De PVH gaat meer generalistisch en minder geprotocolleerd werken en bovendien meer autonoom en gericht op hoogcomplexe zorg.

3. Waarom is besloten toch door te gaan met de POH-opleidingen?

Er is nog voldoende werk dat geprotocolleerd plaatsvindt, met name bij mensen die aan een chronische aandoening lijden. Andere redenen hebben te maken met de beschikbaarheid van opgeleide medewerkers. Op dit moment is er in diverse regio’s al een tekort aan POH’s. De verwachting is dat het tekort op de arbeidsmarkt, ook aan verpleegkundigen overigens, fors zal toenemen. Veel POH’s zijn vijftig jaar of ouder, zij zullen de komende jaren uitstromen. Daarnaast is er de komende jaren een geringe beschikbaarheid van afgestudeerde PVH’s. Eind 2014 werd vastgesteld tot welke competenties en eindtermen de hogescholen moeten opleiden. In 2018 zullen de eerste paar PVH’s afstuderen, pas in 2022 betreft het een grote groep.

4. Worden de POHopleidingen nog geactualiseerd?

Ja, dat is wel de bedoeling. De expertgroep POH Transitie (samengesteld uit werkgevers- en werknemersorganisaties, beroepsverenigingen en samenwerkende hogescholen) gaat het competentieprofi el van de POH, dat dateert uit 2004, actualiseren. Met het profi el dat hieruit komt, kunnen hogescholen de opleidingen enigszins aangepast blijven aanbieden. De expertgroep brengt ook in kaart wat precies het verschil is tussen de competenties en eindtermen van de POH en die van de PVH. Dat biedt een basis voor intake-assessments en bijscholingstrajecten voor POH’s die PVH willen worden bijvoorbeeld.

5. Welke functie moet ik in mijn praktijk hebben: een POH of een PVH?

Niks moet, dat is de individuele keuze van de huisarts. Dat was ook een reden overigens om de functie en opleiding van POH-S te laten voortbestaan. Iedere huisarts richt het werkproces, zijn praktijk en zijn team op zijn eigen manier in. Huisartsen die hoogcomplexe zorg liever (grotendeels) zelf willen doen, zullen de voorkeur geven aan een POH. Huisartsen die dat niet willen, kiezen voor een PVH.

Heeft u een vraag over de inzet van de poh-s of praktijkverpleegkundige? Dan kunt u deze mailen naar e.zeijlemaker@lhv.nl.