Voor en door huisartsen
 

Vijf vragen: Wat betekent de nieuwe fiscale wetgeving voor uw pensioen?

 

Per 1 januari 2015 voert de overheid nieuwe fiscale wetgeving in voor beroepspensioenfondsen. Dit heeft gevolgen voor de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) en dus ook voor de deelnemers.

1. Wat houdt de nieuwe fiscale wetgeving in? De overheid versobert de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Dit betekent dat de pensioenopbouw binnen bepaalde grenzen moet blijven. De maximale pensioenopbouw is gerelateerd aan een inkomen van € 100.000 inclusief een AOW-franchise.

2. Wat betekent dit voor de pensioenpremie? De grenzen die de overheid aangeeft, gaan over de maximale hoogte die een deelnemer jaarlijks mag opbouwen. Voor pensioenopbouw betaalt de deelnemer pensioenpremie. Om binnen de fiscale grenzen te blijven, wordt per 1 januari 2015 de pensioenopbouw en de daarbij behorende premie enigszins verlaagd.

3. Geldt dit voor alle huisartsen? Nee. Uit berekeningen blijkt dat alleen de pensioenopbouw van vrijgevestigd huisartsen op termijn bovenmatig kan worden. Voor hen wordt de pensioenopbouw en de pensioenpremie naar beneden bijgesteld. Waarnemend huisartsen hebben zich in 2009 aangesloten bij de pensioenregeling van SPH. De inkomenspositie van waarnemers kon destijds geen vergelijkbare premielast dragen als die van de vrijgevestigd huisartsen. Daarom is toen gekozen voor een lagere premie en dus ook een lagere pensioenopbouw. Hierdoor blijven waarnemend huisartsen ook na 1 januari 2015 onder het fiscaal toegestane maximum en is bijstellen van de premie fiscaal gezien niet nodig. Huisartsen in dienstverband bouwen pensioen op via de werkgever; het fiscale kader heeft voor hen geen gevolgen.

4. Zijn er gevolgen voor reeds opgebouwde aanspraken? De wetgeving gaat in per 1 januari 2015, dat betekent dus dat de regels gelden voor pensioen dat na die datum wordt opgebouwd. Reeds opgebouwde pensioenaanspraken en lopende uitkeringen worden niet aangetast.


5. Blijft de jaarlijkse toeslag bestaan? Ja, de systematiek van SPH blijft in tact. Het pensioen wordt bij SPH opgebouwd via een relatief lage inkoop van normpensioen én een jaarlijkse verhoging. Het streven is, als de financiële positie van het fonds het toelaat, om minimaal de looninflatie te compenseren met zo mogelijk nog een extra verhoging. Deze maximale fiscaal toegestane extra verhoging mag gemiddeld niet hoger zijn dan 2,25% over de gehele looptijd na 1 januari 2015.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.huisartsenpenisoen.nl. Hier vindt u een toelichting op de fiscale wetgeving en de antwoorden op de meest gestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met Pensioenbeheer SPH via telefoonnummer 030 - 277 96 40.