Akkoord LHV en VWS 2012-2013 - Samenvatting

 
Hieronder treft u de belangrijkste afspraken aan uit het akkoord.
 1. Er komt geen bezuiniging op de huisartsenzorg. De overschrijding van het budgettaire kader van ca. 99 miljoen euro in 2011 leidt niet tot een nieuwe korting. Er vinden per 1 januari 2013 geen NZa-tariefkortingen plaats.

 2. Als blijkt dat er in 2012 sprake is van een overschrijding, dan acht de minister zich gecommitteerd aan de inspanningsverplichting om een nieuwe korting (als consequentie van de overschrijding) op de tarieven in de huisartsenzorg zo veel mogelijk te voorkomen

  Als er dit jaar overschrijdingen ontstaan door meer toeloop naar de huisartsenposten, dan leidt dat in ieder geval niet tot een korting.

 3. Er komt meer geld voor de huisartsenzorg. Het budgettaire kader huisartsenzorg wordt in 2013 3% hoger dan in 2012.

 4. De minister zal de NZa geen aanwijzingen geven n.a.v. eventuele uitkomsten van het lopende NZa-kostenonderzoek.

 5. De cruciale betekenis van de huisarts wordt herbevestigd door onder meer:
  1. de versterking van onze poortwachtersrol
  2. 
  het handhaven van de inschrijving op naam
  3. 
  het koesteren van het integrale karakter van de zorg die wij leveren
  4. 
  onze sleutelpositie als onderdeel van de oplossing voor de vraagstukken van die de zorg kent (waaronder de zorgkosten)
  5. 
  onze rol als 'locomotief' van de eerstelijn
  6. 
  onze unieke vertrouwenspositie ten opzichte van onze patiënten

 6. Er komt meer budgettaire ruimte voor extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk voor praktijkondersteuners-GGZ.

 7. We gaan nogmaals de schouders zetten onder het terugdringen van onnodig dure recepten voor patentgeneesmiddelen. Daarvoor in de plaats komen recepten van even goede alternatieven die goedkoper zijn. Het doel is hiermee een besparing voor de premiebetaler te genereren van 50 miljoen euro per jaar.

  Halen we dit doel niet, dan zal het saldo leiden tot een korting van de huisartsentarieven. (deze eventuele korting zou dus de verruiming van het budget dempen). Als we het doel overtreffen, dan komt de helft van het surplus beschikbaar om het budgettaire kader voor de huisartsenzorg te verhogen.

  De minister realiseert zich dat recepten voor dure geneesmiddelen vaak vanuit de tweedelijn met de patiënt de eerstelijn in komen. Zij nodigt de Orde van Medisch Specialisten en de LHV uit om gezamenlijk tot meer doelmatigheid te komen.

 8. Er gaat bekeken worden of er een 'meekijkconsult' ingevoerd kan worden in de betalingssystematiek.Het kan voor de patiënt goed zijn als de huisarts hem/haar eenmalig door een specialist laat beoordelen om zodoende in samenspraak de juiste behandeling in te zetten. Nu is het nog zo dat bij een bezoek aan het ziekenhuis direct een kostbare DBC geopend moet worden. Bezien wordt of hiervoor een apart en veel goedkoper 'meekijkconsult' kan volstaan.

 9. De LHV stimuleert innovatie op het vlak van 'zorg in de buurt', zoals e-health, flexibele openingstijden en betere samenwerking tussen zorgaanbieders.

 10. De LHV en VWS bepleiten gezamenlijk het verder en intensiever samenwerken van de huisartsenposten (HAP's) en de afdelingen Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen (SEH's).

Bekijk ook wat de media hebben gemeld over het akkoord.