Hoe werkt de bekostiging sinds 2015 en wat betekent dat voor u?

 
De kern vormt de verdeling van de zorg die huisartsen leveren in drie segmenten. Segment 1 staat voor de basishuisartsgeneeskundige zorg. In segment 2 worden de multidisciplinaire ketens ondergebracht. En vanuit segment 3 vindt de bekostiging plaats van innovaties/vernieuwing en specifieke prestaties.

Meer informatie over de invulling van de 3 segmenten vindt u in het artikel 'De nieuwe bekostiging' uit ledenblad De Dokter.

Basiszorg ongemoeid

Gedurende de onderhandelingen in 2014 was de LHV met name bezorgd dat het fundament onder de huisartsenzorg - de basiszorg in segment 1 - onder druk zou komen te staan als de kosten van multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg en innovatie harder zouden stijgen dan gepland. Eind juni 2014 is hierover definitief overeenstemming bereikt met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. De minister heeft in het overleg met de LHV en in haar brief aan de Tweede Kamer harde garanties gegeven: er wordt per segment afgerekend. Met andere woorden: de basishuisartsenzorg komt niet in het geding als de uitgaven in de andere segmenten te veel stijgen.

M&I’s

Een belangrijke verandering in de bekostiging die sinds 2015 geldt, vindt plaats bij de M&I’s. In 2015 zijn 9 M&I’s ondergebracht in het inschrijftarief (segment 1) en 9 M&I’s als een aparte prestatie in segment 1. De overige 26 blijven zijn 2015 onveranderd gebleven.

POH-GGZ

In 2015 zijn de tarieven herrekend, waarbij het tarief per POH-GGZ-consult gelijk getrokken is met het reguliere consult. Ook vermeldt de NZa de nieuwe rekenpraktijk van 2168 patiënten. Toch is er onduidelijkheid over de POH-GGZ-regeling 2015. De LHV vindt de NZa-regels omtrent de POH-GGZ te onduidelijk en heeft de NZa verzocht om een betere/nadere toelichting op het tarief POH-GGZ. Meer over de nieuwe regeling voor de POH-GGZ leest u in POH-GGZ-factsheet.

Onderbouwing NZa-tarieven (77/23 regel)

In het verleden werd 100 procent van praktijkkosten toegerekend aan het inschrijf- en consulttarief. Maar uit het kostenonderzoek kwam naar voren dat de gemiddelde huisartspraktijk 77 procent van de omzet behaalt uit werkzaamheden waarvoor de NZa de tarieven vaststelt. Daarom rekent de NZa nu 77 procent van de bovenstaande arbeidskosten- en praktijkkostenvergoedingen toe aan de NZa-tarieven. Toch blijven de inschrijf- en consulttarieven nagenoeg gelijk, omdat de 77 procent wordt berekend over substantieel hogere arbeidskosten en praktijkkosten. De NZa gaat er dus vanuit dat de overige 23 procent wordt behaald uit werkzaamheden waarvoor vrije tarieven gelden (zoals M&I-verrichtingen en ketenzorg).

Meer over de onderbouwing van de tarieven en wat dit voor u als huisarts betekent, leest u in de onderbouwing NZa-tarieven. Bekijk ook de brief waarin de NZa haar berekening van de praktijkkosten verduidelijkt.

NZa-beleidsregel

In juli 2014 heeft de NZa de tarieven en prestaties voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in 2015 bekendgemaakt. Hiermee geeft de NZa concrete invulling aan de recente afspraken. Zoals altijd bekijkt de LHV de nieuwe beleidsregels scherp. We toetsen of de beleidsregels uitvoerbaar zijn, rekenen de vastgestelde tarieven na en controleren of ze in lijn zijn met de afspraken die gemaakt zijn over de nieuwe bekostiging.

Bekijk de actuele tarieven

Bekijk de LHV-acties rondom invoering van deze bekostiging

04-12-2014 De LHV rondt een reeks van 15 regiobijeenkomsten af waar in totaal meer dan 1000 huisartsen uitleg kregen over de nieuwe bekostiging
26-11-2014 De LHV schrijft een brief aan verzekeraar DSW en de NZa en vraag om uitleg over het afschaffen van het consulttarief 
17-11-2014 DSW en Achmea verlengen tekentermijn contract na LHV-oproep
16-11-2014 Extra overleg met het ministerie van VWS over de zorgpunten in de contractering 2015
07-11-2014 LHV en InEen sturen brief met zorgen over contractering naar Tweede Kamer 
06-11-2014 De LHV presenteert de nieuwe bekostiging aan leden via vijf korte animaties 
05-11-2014 Zorgverzekeraars passen het systeem van resultaatbeloning aan na oproep LHV en InEen 
24-10-2014 LHV-praktijkhouders ontvangen 15 tips bij de beoordeling van hun contract
17-10-2014 LHV en InEen sturen een brief met zorgpunten rondom de contractering aan ZN en VWS 
10-10-2014 In september en oktober lanceert de LHV zowel een telefonisch spreekuur, een meldpunt contractering, rekenmodellen én een uitgebreid dossier bekostiging
06-10-2014 Op aandringen van de LHV wordt duidelijkheid dat de contracteermogelijkheden POH-S onveranderd zijn
15-09-2014 September 2014, eerste verzekeraars publiceren inkoopbeleid voor 2015
21-07-2014 NZa publiceert beleidsregels en tarieven voor 2015 
30-06-2014 Overeenstemming over de invulling van de nieuwe bekostiging bereikt. LHV krijgt garantie voor bescherming basiszorg

Bekijk ook het volledige overzicht met alle acties van de LHV