Veelgestelde vragen COVID-19-vaccinatie

 
Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel vragen die er onder huisartsen leven over de COVID-19-vaccinatie. Ook veel andere organisaties en de overheid hebben belangrijke informatie voor u. Een van de doelen van deze pagina is om u te verwijzen naar de juiste bron voor uw vraag. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Versie 15-03-2021.

Rol van de huisarts in de vaccinatie van patiënten

1. Welke doelgroepen ga ik als huisarts vaccineren?

De definitieve groepen die door de huisartsen worden gevaccineerd, hangen sterk af van de eigenschappen van de vaccins (de logistieke kant) en van de beschikbaarheid van de vaccins.

Op dit moment (26-3-2021) heeft de overheid in de vaccinatiestrategie gesteld dat de huisartsen in het eerste kwartaal starten met de volgende doelgroepen te vaccineren:

  • De huisartsen zelf en het zorgpersoneel dat gaat vaccineren in de praktijk;
  • De op-naam-van-de -huisarts ingeschreven patiënten wonend in zorginstellingen en kleinschalige woonvormen (ouderen en mensen een verstandelijke beperking), middels mobiele teams die bevoorraad worden vanuit de huisartsenpost. Deze doelgroep is nader beschreven in een handleiding van InEen, NHG en LHV;
  • Patiënten van 60 tot en met 64 jaar (van oud naar jong) en 2 hoog-covid-19-risicogroepen: mensen met syndroom van Down en mensen met morbide obesitas (BMI > 40) van 18 t/m 74 jaar;
  • Thuiswonende, niet-mobiele personen (dat betekent: die niet vervoerd kunnen worden naar een GGD-locatie);
  • Mensen met een medische indicatie, van 18 - 60 jaar.
  • Indien noodzakelijk: een deel van de overige 18- tot 60-jarigen (als er meer vaccins binnenkomen dan de GGD’en met hun maximumcapaciteit kunnen uitvoeren).

U vindt hierover ook informatie in de NHG praktijkhandleiding.  

2. Waarom is de werkwijze anders dan bij de griepprik?

De beschikbaarheid van vaccins is anders dan bij de griepprik; de leveringen komen stapsgewijs het land binnen. Dat maakt het onmogelijk om u met één levering te voorzien van genoeg vaccins om uw hele “griepprik-populatie” te vaccineren.

Daarnaast heeft de overheid verschillende vaccins ingekocht, die verschillende gebruiksmogelijkheden hebben. Tevens heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om bepaalde vaccins specifiek in te zetten voor bepaalde doelgroepen.

Vanwege de omvang van de vaccinatie-operatie heeft de overheid ook de GGD’en gevraagd een grote rol te spelen in het vaccineren.

Een klein deel van de vaccinatie wordt uitgevoerd door zorginstellingen en ziekenhuizen. De rest van de vaccinaties zullen door de GGD’en en huisartsen worden gedaan.

3. Waarom duurt het een tijd voordat we grootschalig kunnen gaan vaccineren?

De belangrijkste reden is de geringe beschikbaarheid van vaccins en de complexiteit van sommige vaccins in het gebruik en het vervoer. Daarnaast wordt op basis van nieuwe informatie de vaccinatiestrategie geregeld door de overheid gewijzigd.

We willen graag huisartsen zo goed mogelijk ondersteunen in de uitvoering van de vaccinaties en zijn blij dat er veel drive is onder huisartsen om die rol voortvarend op te pakken. De LHV is - samen met het NHG en de SNPG - voortdurend met VWS, het RIVM en de GGD aan de slag om de COVID-vaccinatiecampagne zo goed mogelijk in te richten.

Maar ook wij als LHV worden daarin soms belemmerd door onzekerheden en ontwikkelingen waar wij geen invloed op hebben. Daarnaast vindt de uiteindelijke besluitvorming over de strategie plaats bij de overheid.

4. Wanneer en door wie worden welke medische risicogroepen gevaccineerd?

Bij de vaccinatievolgorde maakt de overheid onderscheid tussen twee groepen: tussen medische hoog-risicogroepen en andere medische risicogroepen. Van de mensen die in een medische hoog-risicogroep vallen, worden de volgende groepen door de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie: mensen met morbide obesitas (BMI boven de 40) en mensen met het syndroom van Down. In beide gevallen gaat het om mensen van 18 tot en met 74 jaar. Voor vijf andere hoog-risicogroepen is besloten dat deze door het ziekenhuis worden gevaccineerd. Bij 1 groep daarvan (mensen met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling is aangetast), is een deel niet-mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te gaan voor vaccinatie. Zij kunnen dit na de uitnodiging van de specialist doorgeven en dan kan de huisarts hen thuis vaccineren. Meer informatie hierover vindt u hierover op deze infographic van de Rijksoverheid.

 

Vaccinatie van huisartsen en personeel zelf

1. Wanneer worden huisartsen gevaccineerd?

Op 22 januari is gestart met de vaccinatie van huisartsen en ondersteuners in de acute zorg (bepaalde medewerkers van de huisartsenposten). In een paar weken tijd hebben in alle regio’s in het land deze zorgprofessionals zich kunnen laten vaccineren.  Enkele weken later volgt de tweede prik.

2. Wanneer wordt het personeel in de huisartsenpraktijk gevaccineerd?

De medewerkers in de praktijk kunnen worden gevaccineerd wanneer er vanuit de praktijken gestart wordt met het vaccineren van patiënten. Als LHV vinden we het belangrijk dat ook het praktijkpersoneel snel gevaccineerd kan worden, zodat er veilig en goed beschermd kan worden gewerkt en ziekte-uitval in de huisartsenzorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Personeel van praktijken in Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland konden via de leveringen aan de praktijken worden gevaccineerd. Voor andere provincies lieten de leveringen langer op zich wachten. Daarom krijgen medewerkers in die regio’s de gelegenheid om zich via de GGD te laten vaccineren. De werkgevers (praktijkhouders, werkgevers loondienstcentra, huisartsenposten) kunnen de zorgverleners in hun praktijk hiervoor een uitnodigingsbrief sturen, zodat deze medewerkers een vaccinatieafspraak kunnen plannen bij de GGD. Op 5 maart zijn de werkgevers hier zo breed mogelijk over geïnformeerd, via LHV, VPH en InEen.

3. Hoe wordt vaccinatie van personeel geregistreerd?

Vaccinatie van praktijkpersoneel registreert u in een speciale app, die heet de BRBA-app. Als de medewerker geen toestemming geeft, kan de vaccinatie anoniem gemeld worden zodat het RIVM wel zicht houdt op het aantal vaccinaties. In de praktijkhandleiding wordt dit verder uitgelegd.

 

Organisatie van de vaccinatie

1. Waar kan ik informatie vinden over de organisatie van het vaccinatiespreekuur en de thuisvaccinaties?

In de NHG Handleiding COVID-19-vaccinatie vindt u informatie over:

2. Waar moet ik rekening mee houden bij het vaccineren binnen de anderhalvemetermaatregelen?

Voor het organiseren van vaccinaties in de anderhalvemeter samenleving vindt u veel informatie in de handleiding die is gemaakt voor griep- en pneumokokkenvaccinatie van afgelopen najaar.

3. Waar vind ik informatie over het bestellen en levering van vaccins?

Op de SNPG-site vindt u verdere informatie over de bestelling en uitvoering van de vaccinatie door huisartsen.

 

ICT

1. Zijn de HIS’en ingericht om de selecties en registraties goed te kunnen uitvoeren?

Ja, de HIS-leveranciers hebben veel inzet gedaan om zo snel mogelijk de HIS’en gereed te hebben om de juiste selectie, uitnodiging en registratie van de vaccinaties te kunnen uitvoeren en om deze bij te werken aan de hand van wijzigingen in de vaccinatiestrategie.
De vaccinatie kan gewoon worden geregistreerd in uw eigen HIS. Als de gevaccineerde daar toestemming voor heeft gegeven, kunnen bepaalde vaccinatiegegevens doorgegeven worden aan het centraal register van het RIVM.

2. Moet ik zelf iets regelen om te zorgen dat mijn HIS up-to-date is voor de vaccinatie?

Dat ligt aan uw situatie. Heeft u een server in de praktijk staan (en dus geen gebruik van een HIS in de cloud)? Dan moet u uw HIS zelf (laten) updaten om de aanpassingen voor de coronavaccinatie in gebruik te nemen. Houd hiervoor de berichtgeving van uw eigen HIS-leverancier in de gaten. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met uw HIS-leverancier.

Wordt uw HIS bij de HIS-leverancier gehost, dan hoeft u niets te ondernemen. De update wordt door uw leverancier automatisch voor u geregeld.

3. Wat betekent het registeren van gevaccineerden in een centraal register?

Het RIVM heeft een centrale registratie opgezet (CIMS) om gegevens over gevaccineerden te kunnen bijhouden. Het RIVM geeft aan dat door deze centrale registratie de veiligheid beter te garanderen is  en de effectiviteit van de vaccins beter kan worden onderzocht. Gevaccineerden worden alleen in dit centrale register opgenomen als zij daarvoor toestemming geven. Meer informatie over het register vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Deze werkwijze is binnen de regels van het medisch beroepsgeheim en de AVG. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigd.

Als de patiënt die u vaccineert daar toestemming voor geeft, geeft u bij registratie in uw HIS aan dat er toestemming is voor uitwisseling met het centraal register. De koppeling tussen uw HIS en het centraal register is voor u geregeld, daar heeft u zelf niets extra’s voor te ondernemen.Financiële zaken

1. Wat is er afgesproken over de vergoeding voor het vaccineren?

De LHV heeft met het ministerie van VWS afgesproken dat huisartsen een tarief van 21 euro per prik mogen declareren (in het geval van vaccins die twee keer moeten worden gegeven, kan er dus twee keer 21 euro worden gedeclareerd). Daarnaast is er een tarief afgesproken voor de thuisvaccinaties, van niet-mobiele thuiswonende patiënten. Omdat deze vaccinaties aanzienlijk meer tijd en organisatie vergen, geldt hiervoor een tarief van 90 euro per prik.

Voor praktijken die kosten moeten maken voor een externe locatie, is afgesproken dat de gemeenten zorgen voor gratis locaties. Als dat niet het geval is, zullen de kosten voor de locaties worden vergoed door VWS. Zie ook de vraag hieronder.  

Daarnaast zijn we in overleg met VWS over een aanvullende vergoeding voor elke deelnemende praktijk voor extra kosten die ontstaan in het totale vaccinatietraject 2021. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten en tijd voor het uitnodigen en registreren van 90-ers die door GGD worden gevaccineerd, en voor werkzaamheden en kosten van huisartsen in het traject van de vaccinatie in kleinschalige woonvormen door de HAP. Het gaat hierbij om een vergoeding dan aan het einde van de vaccinatiecampagne zal komen, zodat alle bijkomende kosten hierin kunnen worden meegenomen.

2. Is er een vergoeding als ik kosten maak omdat ik een andere locatie moet regelen voor de vaccinatie?

We hebben met het ministerie van VWS afgesproken dat huisartsen kosteloos gebruik moeten kunnen maken van externe locaties om veilig, binnen de anderhalvemetermaatregelen, de vaccinatie van patiënten te kunnen uitvoeren. De gemeenten dienen daarvoor geschikte ruimtes beschikbaar te stellen. Als u toch kosten moet maken voor een externe locatie, dan kunt u die kosten declareren, dus bewaar de bijbehorende factuur/facturen.Algemeen

1. Wat is de actuele stand van de vaccinatiecampagne?

Deze vindt u op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid.

2. Wat is de huidige vaccinatiestrategie?

Nieuwe informatie over de vaccins en de hoeveelheden leiden er geregeld toe dat de overheid de vaccinatiestrategie wijzigt of bijstuurt. De laatste stand van zaken en planning vindt u hier: Volgorde van vaccinatie tegen het coronavirus | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl


Terug naar het dossier COVID-vaccinatie
.

Naar de veelgestelde vragen over COVID-19.