Voorstellen van LHV over mededinging en marktwerking goed ontvangen

 
De LHV heeft eind mei 2015 het document ‘Bewegingsruimte voor de huisartsenzorg’ gepresenteerd. Daarin zet de LHV uiteen waarom de Mededingingswet en de zorg niet bij elkaar passen en stelt de vereniging 20 maatregelen voor waarmee de negatieve effecten van marktwerking in de zorg kunnen worden gekeerd. Verschillende partijen uit de politiek en de zorg hebben verklaard zich achter de voorstellen van de LHV te scharen.

Zowel tijdens als na afloop van de presentatie van deze maatregelen op 26 mei 2015 hebben diverse stakeholders gereageerd naar de LHV. Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste reacties.

Zorgverzekeraars

Bekijk de reacties van André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, en Bert Bokma, directeur Zorginkoop van VGZ.

  • André Rouvoet reageerde tijdens de presentatie namens Zorgverzekeraars Nederland. Hij vindt dat op korte termijn alle aandacht moet gaan naar het verbeteren van de relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De contractering van de huisartsenzorg voor 2016 moet beter. Wel vindt hij dat de LHV met haar voorstellen lijkt aan te dringen op een sluipende stelselwijziging. 
  • Bert Bokma is directeur Zorginkoop bij verzekeraar VGZ. Hij reageerde na afloop van de bijeenkomst. Daarbij gaf hij aan dat VGZ de laatste maanden veel heeft gesproken met huisartsen over de samenwerking tussen hen en VGZ om de pijnpunten te inventariseren. Hij vindt dat er ook binnen de Mededingingswet moet worden gezocht naar mogelijkheden van verdere samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraars. In het kader van de patiëntenzorg geeft hij aan het belangrijk te vinden dat huisartsen op regionaal niveau afspraken kunnen maken en dat de verzekeraar met een groter collectief van huisartsen om tafel kan zitten.

Minister Edith Schippers, VWS

Bekijk de reactie van minister Schippers voor onze camera. Tijdens de bijeenkomst op 26 mei, gaf de minister aan dat ze het van groot belang vindt dat er in de eerstelijnszorg wordt samengewerkt. Ze stelde dat er problemen zijn die in de praktijk zijn gegroeid, zoals het jaarlijks contracteren. Dat is niet verplicht, er is geen wetgeving die verbiedt om meerjarige contracten af te sluiten. Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat verzekeraars contracten eenzijdig opleggen en dat huisartsen moeten ‘tekenen bij het kruisje’. Toch gebeurt het. Dat zijn punten voor het veld om op te pakken.

Minister Schippers gaf aan in eerste instantie verbeteringen binnen het huidige systeem te willen doorvoeren, zoals andere contractvormen en zorgen dat huisartsen met meer praktijken dan nu mogen samenwerken. Tevens zei ze dat waar de wet werkelijk in de weg zit, zij aan zet is.

Politiek

Bekijk de reacties van Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie), Bruins Slot (CDA), Bouwmeester (PvdA), Dijkstra (D66) en Leijten (SP) [link naar filmpje]

Hun reacties in het kort:

  • Carla Dik-Faber (ChristenUnie) gaf aan dat het rapport van de LHV op het juiste moment komt, omdat de minister aan de slag moet met een motie die zij, samen met de SP, onlangs heeft ingediend over onderzoek naar het buiten werking stellen van de mededingingswet voor eerstelijnszorg.
  • Hanke Bruins Slot (CDA) ziet in de notitie van de LHV een gereedschapskist met wat er allemaal mogelijk is. Dit geeft de Tweede Kamer “krachtige argumenten om tegen de minister te zeggen: zie je wel, er zijn oplossingen, ga er mee aan de slag.”
  • Lea Bouwmeester (PvdA) onderschrijft het pleidooi van de LHV om de huisartsenzorg uit de mededingingswet te halen en onder de Wmg te brengen. In de Wmg kunnen vervolgens specifieke regels worden gesteld.: “In de zorg moeten kwaliteit en samenwerking centraal komen te staan en alle belemmerende regels uit de mededingingswet moeten worden geschrapt.”
  • Pia Dijkstra (D66) ziet in het rapport goede handvatten. Ze gaf aan nog niet volledig de consequenties te kunnen overzien van het overhevelen van de zorg uit de Mededingingswet naar de Wmg, zoals de LHV bepleit.  
  • Renske Leijten (SP): “Ik vind het een heel goed rapport, ik steun ook de onderliggende boodschap ‘de zorg is geen markt’.” Wat haar betreft moet zowel aan de Mededingingswet als aan de Zorgverzekeringswet worden gesleuteld.

Zorgveld

Tijdens de bijeenkomst in Nieuwspoort kwamen namens de eerste lijn ook de vereniging van fysiotherapeuten KNGF en de apothekersvereniging KNMP aan het woord. Beiden onderschrijven het voorstel van de LHV.

KNGF-voorzitter Guusje ter Horst reageerde voor onze camera.

Voorzitter Gerben Klein Nulent zei tijdens de bijeenkomst dat het positief is dat in de LHV-notitie de problemen zowel worden geschetst als van oplossingen worden voorzien. Ook de KNMP vindt dat de eerstelijnszorg buiten de Mededingingswet moet worden geplaatst. Daarbij is het gevoel van ongelijkheid tussen zorgverleners en zorgverzekeraars herkenbaar voor de apothekersvereniging.

Na afloop reageerde de Federatie Medisch Specialisten dat zij het initiatief van de LHV ondersteunt. Daarbij gaf de artsenorganisatie aan graag te willen meedenken met de LHV en andere partijen om tot oplossingen te komen. Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zouden de belangrijkste uitgangspunten moeten zijn bij de vormgeving van marktregulering binnen de Wet Marktordening Gezondheidszorg of aanpassing van de Mededingingswet, voor het al dan niet in gezamenlijkheid mogen optrekken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Toezichthouders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft mondeling gereageerd op de voorstellen van de LHV. Zij heeft laten weten in te stemmen met een van de maatregelen die wij hebben voorgesteld, namelijk dat huisartsen vooraf een samenwerkingsconstructie door de ACM kunnen laten toetsen.