Associëren: voorkom een mismatch!

 

Hoe voorkomt u dat u een samenwerking aangaat en na verloop van tijd merkt dat u minder goed bij elkaar past dan gedacht, dat inzichten uit elkaar gaan lopen en er spanningen ontstaan?

Wilt u die problemen in de toekomst voorkomen? Onderzoek dan in de aanloop naar een samenwerking of u de juiste maat bent voor elkaarof dat er onoverkomelijke verschillen zijn, net alleen als personen maar ook op inhoud. Met dit geaccrediteerd begeleidingstraject krijgt u niet alleen inzicht in elkaars meningen, ideeën, verwachtingen, doelen én persoonlijkheid en karakter, maar maakt u ook de praktische afspraken.

Bestemd voor huisartsen die willen gaan samenwerken in een maatschap, HOED of andere vorm en deze samenwerking een goed fundament willen geven. Dat kan bij de start van een nieuwe samenwerking, bij uitbreiding met een of meer maten of bij een bestaande samenwerking.

Accreditering
Het Fundamed-traject is voor de diverse bijeenkomsten geaccrediteerd voor 1 punt per uur.

Leerdoel

Samenwerken is leven met verschillen.

  • U heeft inzicht in elkaars verwachtingen, ideeën, meningen, wensen, doelen en mogelijkheden
  • U heeft zicht op elkaars persoonlijkheid, karakter en duidelijkheid over onderlinge verschillen
  • U leert technieken voor onderlinge communicatie en samenwerken
  • U kunt de haalbaarheid en slagingskans van de samenwerking beoordelen 
Inhoud

Bij samenwerken horen afspraken. Bespreken wat je van elkaar verwacht, hoe je de toekomst ziet en ernaartoe wilt. Maar ook afspraken over besluitvorming, niet-patiëntgebonden taken, de rol van partners, patiëntenbeleid, overleggen, aanspreken, rechtsvorm, winstverdeling, vakanties, autonomie, waarneming, patiëntenbeleid, praktijkorganisatie, e-health, alternatieve geneeswijzen,ziekte & arbeidsongeschiktheid.… ..…………. en - als u wilt - een samenwerkingsovereenkomst.

Hoe bedoelt ú ….
Wilt u laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande zorg bieden, met een goed team, in een prettige sfeer, waarbij de patiënt centraal staat ………  Wie kan daar tegen zijn?! Het is net als met ‘lekker eten’, wie houdt daar niet van. De vraag is wat versta je eronder: thuis stamppot, de pizzeria, een sterrenrestaurant, de Chinees ……? Het zijn containerbegrippen net als ‘kwalitatief hoogstaande zorg’, iedereen kan er iets anders mee bedoelen. Er zullen kortom meer vragen moeten worden gesteld en beantwoord, dieper op de inhoud worden ingaan. En dat is precies wat er in een Fundamed-proces gebeurt.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met deroos@fundamed.nl / 085-1308730 of met de LHV Academie / 085-0480068.

Programma

Fundamed biedt een interactief gestructureerd leertraject waarbij samenwerkingspartners onder leiding van een ervaren procescoach met elkaar praten over alle ‘kernthema’s. Elke huisarts vult als voorbereiding een checklist met vragen in om de eigen opvattingen te inventariseren. De antwoorden worden niet ingeleverd maar in de sessies uitgewisseld en besproken. De procescoach begeleidt dit proces, zorgt voor input in de onderlinge discussies, monitort alle aspecten van de onderlinge communicatie en geeft feedback. Het proces is tevens een test- en leertraject voor de onderlinge communicatie en een oefening in samenwerken. Met het Fundamed-traject wordt de basis voor duurzaam samenwerken gelegd. Bij een nieuwe samenwerking kan ook duidelijk worden dat er onoverkomelijke verschillen bestaan. 

N.B. De Checklist is ontwikkeld op basis van ervaring als adviseur van huisartsen en mediator bij samenwerkingsproblemen en conflicten van huisartsen, overleg met vertegenwoordigers van de LHV en individuele huisartsen. De vragen worden steeds geoptimaliseerd op basis van de ervaringen en eventuele actualiteit.

Duur en doorlooptijd
Hoeveel bijeenkomsten (uren) een proces vraagt, is vooraf niet precies te zeggen. Het invullen van de checklist (ca. 30 vragen) kost 2 tot 3 uren. Het totaalaantal uren hangt af van het aantal deelnemende huisartsen, ingebrachte thema’s, de context en de snelheid van de groep. Ook acties die voortvloeien uit de door de deelnemers gemaakte afspraken kosten tijd. In de praktijk blijken er gemiddeld 5 bijeenkomsten van circa 3 uur nodig te zijn.

De procescoach
De procescoach monitort de (leer)vorderingen door:

  • te letten op de congruentie van de antwoorden en non-verbale communicatie van de deelnemers
  • het geven van feedback aan de deelnemers
  • steeds te checken of het desbetreffende onderwerp voor elke deelnemer voldoende aan de orde is geweest
  • na een bijeenkomst te vragen of er voldoende basis is om door te gaan met het Fundamed-proces en met de samenwerking
  • aan het einde van iedere bijeenkomst een mondelinge en na afronding van het proces een schriftelijke evaluatie te vragen.
Trainer(s)

Hans de Roos, ontwikkelde Fundamed en is procescoach. De medische wereld is ruim 35 jaar zijn werkterrein als adviseur van artsen bij vestiging, associatie en dissociatie, onderhandelaar en verantwoordelijk voor communicatie en pr. Hij is MfN-registermediator (2000-heden); klachtbehandelaar voor de Stichting Kwaliteit Mediators (2010-2017); lid van de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (2018-heden).

 

 

 

Mr. Astrid Kraag, Fundamed-procescoach; MfN-registermediator (2007-heden), (team)coach (2010-heden), advocaat (2011-heden); werkzaam op het gebied van samenwerken o.a. in medische maatschappen; vertrouwenspersoon; lid onafhankelijke klachtencommissies o.a. in de zorg.

 

 

 

Mr. Lilian Kraan, Fundamed-procescoach; advocaat gezondheidsrecht (2009-2016); gastdocent Huisartsopleiding UMCG (2014-2016); MfN-registermediator (2015-2020); CPION-registercoach (2017-heden); lid Raad van Toezicht Stichting Zorgaccent (2012-2020); lid Medisch Ethische Toetsingscommissie (2014-2017); Raad van Toezicht Stichting Pleyade (2019-heden).

 

 

 

Annelies Tuininga, Fundamed-procescoach; MfN-registermediator (2005-2018); interimmanager kinder- en jeugdpsychiatrie (2008-2010); manager/lid regiodirectie huisartsenpost Medrie (2011-2015); klachtenfunctionaris en coördinator calamiteiten- en incidentenonderzoek Spoedpost Huisartsenzorg Deventer (2016-heden); echtgenote van een medisch specialist.

 

 

 

Cis Wolfswinkel, Fundamed-procescoach; dokters- en apothekersassistent; opleiding MfN-registermediator (2019); praktijkmanager huisartsenpraktijk (2002-heden); praktijkmanager Doktersdiensten Friesland (2014-heden); meewerkend echtgenote van een apotheekhoudende huisarts.

Bijzonderheden

Prijs per deelnemer
De kosten van een Fundamed-traject zijn gebaseerd op het uurtarief van de procescoach. Huisartsen die (aantoonbaar) LHV-lid zijn, ontvangen zo’n 15% korting en betalen € 150,-, voor niet-leden is dat € 175,- (tarief 2021; exclusief 21% btw). De totale kosten worden door de deelnemers gezamenlijk betaald. Bij 3 deelnemers betaalt elke huisarts 1/3 gedeelte, afgezien van het tariefverschil voor leden en niet-leden. 

Ook tijd die de procescoach besteedt aan verslaglegging, uitwerking en voorbereiding wordt in rekening gebracht (gemiddeld 1 - 1½ uur per bijeenkomst). Als tegemoetkoming in reiskosten wordt per bijeenkomst een ½ uur reistijd heen en een ½ uur terug berekend, géén km-vergoeding. Bij elke factuur wordt een specificatie meegestuurd.

Zie ook https://www.lhv.nl/service/korting-op-advies-bij-samenwerking

Planning bijeenkomsten
De data voor de bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemende huisartsen vastgesteld. De locatie daarvoor is “bij u”. De periodes tussen bijeenkomsten en de doorlooptijd van een traject kunnen worden afgestemd op het tijdspad van de samenwerking (maatwerk). 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.