Spring naar content

Boostervaccinatie: welke tarieven kunt u declareren?

Voor het vaccineren van niet-mobiele patiënten thuis ontvangt u als huisarts een vergoeding van 90,16 euro. In dit bericht leest u welke tarieven verder zijn afgesproken voor uw eventuele werkzaamheden in de boostervaccinatie (met update bij punt 5).

Aan u als huisartsen is gevraagd om te kijken of u de boostervaccinatie kunt versnellen door uw eigen niet-mobiele patiënten thuis te vaccineren en waar mogelijk bewoners van kleine instellingen en woonvormen zonder eigen medische dienst te boosteren. Een groot deel van de huisartsen is bezig met voorbereiding en uitvoering hiervan. De LHV heeft met het ministerie van VWS afspraken gemaakt over de vergoeding van de werkzaamheden van huisartsen in de boostervaccinatie.

Met VWS hebben wij de afgelopen weken overlegd over de tarieven die huisartsen hiervoor kunnen declareren. Het ministerie heeft daar een aantal besluiten over genomen. In dit bericht zetten we de tarieven voor uw inzet in de boostervaccinatie voor u op een rij:

1. Niet-mobiele thuiswonende patiënten

Waar mogelijk vaccineren huisartsen hun thuiswonende niet-mobiele patiënten, degenen die om fysieke of psychische redenen niet in staat zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie te komen. De GGD levert hiervoor de (opgetrokken) vaccins. Huisartsen registreren de vaccinaties in hun eigen HIS of in BRBA.

2. Patiënten in kleinschalige woonvormen/instellingen zonder eigen medische dienst

Huisartsen springen in bij het vaccineren van bewoners van kleine instellingen en woonvormen zonder eigen medische dienst, om zo deze kwetsbare groep snel te kunnen boosteren. Dit gebeurt in overleg met de regionale GGD en/of woonvorm/instelling. Huisartsen registreren de vaccinaties van hun eigen patiënten in hun eigen HIS of in BRBA.

Als zij patiënten van andere huisartsen prikken in een dergelijke woonvorm of instelling, moet elk van de andere huisartsen de vaccinatie van zijn eigen patiënten registreren of moet hierover een afspraak worden gemaakt met de GGD.

3. Patiënten met eerste of tweede vaccinatie

Huisartsen spelen nog steeds een belangrijke rol in het beantwoorden van vragen over vaccinatie en waar mogelijk patiënten stimuleren om zich te laten vaccineren. In sommige praktijken (daar waar de vaccinatiegraad laag is) geven huisartsen in overleg met de GGD nog eerste en tweede vaccinaties.

4. Inzet huisartsen op locatie GGD

(Gepensioneerde) huisartsen kunnen zich melden om bij te springen op GGD-vaccinatielocaties via vaccinatiehulp@ggdghor.nl, onder vermelding van de regio waar zij ingezet zouden kunnen worden en hoeveel uur per week.

5. Overige boosterinitiatieven

Deze initiatieven moeten zelf met hun regionale GGD een afspraak maken over de hoogte en manier van vergoeden van de inzet van de huisartsen, omdat dit onder de verantwoordelijkheid van de GGD plaatsvindt, die hiervoor van het ministerie de middelen krijgt. Deze declaraties kunnen dus niet bij de SNPG worden ingediend. De afspraken en uitvoering zijn regionaal heel verschillend, er zijn geen landelijke kaders voor vastgesteld.  Het is mogelijk dat GGDGHOR nog met richtlijnen gaat komen richting de GGD’en hierover.​

Update 29-12: GGDGHOR heeft, onder andere op verzoek van de LHV, met VWS afspraken gemaakt over vergoeding door de GGD van de werkzaamheden van huisartsen en hun personeel bij boosterinitiatieven.

De GGDGHOR heeft aan de aangesloten GGD’en richtlijnen doorgegeven voor de tarieven die zij voor deze werkzaamheden kunnen bieden en voor het vergoeden van eventuele onkosten die praktijken hierbij maken. Het gaat om uurtarieven. Het is dus belangrijk om bij te houden hoeveel tijd u in deze werkzaamheden heeft gestoken en de eventueel gemaakte onkosten bij te houden. Uw eigen GGD kan u binnenkort meer vertellen over het declareren van deze werkzaamheden.

Declaratie

De tarieven voor de vaccinatiewerkzaamheden via SNPG worden zoals eerder opgenomen in de Subsidieregeling publieke gezondheid (Spg). Na vaststelling van deze regeling, zorgt VWS ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt ingeregeld, zodat huisartsen kunnen declareren bij de SNPG. We laten het u weten wanneer u kunt declareren. Dan volgt u ook de resterende € 0,54 per ingeschreven patiënt die nog openstaat als afronding van de vorige vaccinatieronde. U wordt via de GGD geïnformeerd over de betaling van werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Medisch inhoudelijke vragen

Voor de beantwoording van medisch-inhoudelijke vragen van patiënten over vaccinatie, kunt u een consulttarief in rekening brengen, zoals u dat ook bij andere vragen van patiënten altijd al kunt doen. Er moet dan wel een inhoudelijke vermelding worden gemaakt in het patiëntendossier van dit contact. U declareert het consult bij de zorgverzekeraar.

Bekijk ook: Aanvullende afspraken over vergoedingen vaccinatiewerkzaamheden

Nieuws

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens