Spring naar content

Convenant voor betere toegang tot zorg voor mensen met beperking

Convenant voor betere toegang tot zorg voor mensen met beperking

29 oktober 2020

De organisatie van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking moet verbeteren. Met dat doel voor ogen ondertekenden 8 organisaties waaronder de LHV op 29 oktober het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hiermee willen we goede randvoorwaarden creëren voor deze zorg en de zorgverleners beter te faciliteren.

Beleid en bekostiging afbeelding

Wij hebben samen met InEen in een aanvullende brief aan alle partijen van het convenant het belang benadrukt van het goed invullen van die randvoorwaarden voor de organisatie van de zorg. Dat en betere samenwerking met Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG’s) zijn de uitgangspunten waarmee dit convenant is opgesteld.  

Instellingen worstelen met regelen van zorg

Ook mensen met een beperking hebben recht op goede medische zorg, ongeacht of ze thuis of in een zorginstelling wonen. Wij zien dat VG-instellingen worstelen met het geregeld krijgen van de medische zorg door oplopende tekorten aan AVG’s, een veranderde rol van de AVG en de complexiteit van wet- en regelgeving. Daardoor neemt de druk op huisartsen en huisartsenposten toe om ook in VG-instellingen medische zorg te leveren.

Voor de betrokken partijen was dit aanleiding om bij elkaar te komen en de handen ineen te slaan. Geïnspireerd door de voorbeelden uit het land waarbij het wel is gelukt om deze zorg te organiseren, en vanuit de gemeenschappelijke wens om de organisatie van deze zorg voor mensen met een beperking te verbeteren, is het convenant tot stand gekomen.

Huisarts maakt eigen afweging

Elke individuele huisarts heeft de vrijheid zelf de afweging te maken of hij zorg wil en kan verlenen aan mensen met een beperking. De huisarts zal daarbij uitgaan van de eigen bekwaamheid en de beschikbare tijd binnen de praktijk om de huisartsenzorg voor deze specifieke doelgroep op zich te nemen. Mochten de voorwaarden in het convenant niet ingevuld worden door zorgaanbieders óf mocht hier in de loop van de tijd verandering in komen, dan is de huisarts(post) niet langer gebonden aan het nakomen van de afspraken en zal naar andere oplossingen moeten worden gezocht.

Zorgaanbieder en huisarts(post) zullen daarover in gesprek gaan en naar een oplossing moeten zoeken, waarbij ook de zorgverzekeraar en het zorgkantoor betrokken kunnen worden vanuit de zorgplicht. Jaspar: “We kennen genoeg goede voorbeelden in het land waar VG-instellingen en huisartsen duidelijke werkafspraken met elkaar hebben gemaakt. We zien dat concreter wordt ingestoken op het realiseren van de randvoorwaarden en dat helpt huisartsen in hun overweging om de zorg te bieden.”

Nieuwe en betere afspraken

Er zijn nu nieuwe, betere afspraken gemaakt om samen de benodigde randvoorwaarden te creëren en de facilitering van zorgverleners te verbeteren. Wij hopen dat het hiermee beter lukt om tot afspraken te komen tussen betrokken zorgverleners, zoals de huisartsen en de AVG’s en het makkelijker wordt om lokaal samen te werken. Het is duidelijk dat geen van de partijen het alleen kan oplossen, en dat de organisatie van de zorg alleen verbetert als er goed samengewerkt wordt.

Door corona is de ondertekening van het convenant vertraagd, maar op 29 oktober is deze online ondertekend door alle betrokken partijen.

De betrokken partijen zijn:

  • Ieder(in), Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • InEen, vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg
  • KansPlus, Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Zorginstituut Nederland (ZINL) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waren in hun rol als toehoorder actief betrokken bij de tot stand koming van het convenant. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de strekking van het convenant.

Meer informatie

Nieuws

Geen items gevonden