Spring naar content

Landelijke Ledenvergadering stemt in met Cao Hidha

De Landelijke ledenvergadering heeft ingestemd met de nieuwe Cao Hidha. Hierin staan afspraken over onder andere salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering, een extra trede in het loongebouw en een Duurzaam Inzetbaarheid Budget. Het akkoord geldt voor ongeveer 1000 huisartsen in dienst bij een huisarts. Lees in dit bericht de belangrijkste afspraken.

De LHV heeft ingestemd met het met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2022 en loopt tot 30 April 2024. Hieronder geven we in het kort de belangrijkste afspraken weer.

Belangrijkste afspraken

  • Salarisverhoging: Per 1 oktober 2022 krijgen hidha’s een structurele salarisverhoging van 2,5%. Daarnaast is een structurele verhoging van 0,3% per 1 oktober 2022 afgesproken ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie. Per 1 oktober 2023 volgt een structurele salarisverhoging van 1%. De eindejaarsuitkering wordt in 2022 verhoogd met 0,2% en in 2023 met 0,5%. Er wordt een extra (negende) trede toegevoegd aan het loongebouw.
  • Duurzame inzetbaarheid: Werknemers komen jaarlijks in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget van 250,- euro (naar rato van het dienstverband).
  • Overwerkvergoeding: De termijn om in aanmerking te komen voor overwerkvergoeding wordt aangepast van 13 naar 8 weken. Zwangere werknemers kunnen na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk opgedragen krijgen.
  • Functiebeschrijving hidha: In het onderhandelaarsakkoord staan ook de concept functiebeschrijving Hidha en een concept addendum. De afgelopen jaren bleek grote behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken. Om die reden is eerder een gezamenlijke werkgroep van de LAD en de LHV ingesteld. De werkgroep heeft het traject van de functiebeschrijving voor de hidha inmiddels afgerond. Bij dit traject, onder begeleiding van FWG Professional People, waren ook hidha’s betrokken.

De cao vindt u binnenkort op onze website en in de cao app.

Lees meer

Alles over cao’s en functiewaardering vindt u in ons thema.

Nieuws

In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen voor huisartsen met een dienstverband met 2,8 procent stijgen. Wat

De Landelijke ledenvergadering heeft ingestemd met de nieuwe Cao Hidha. Hierin staan afspraken over onder andere salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering,

Er is een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Hidha. Hierin staan afspraken over onder andere salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering, een