Spring naar content

LHV-handleiding Wtza helpt u op weg

Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De nieuwe LHV-handleiding vertelt beknopt en overzichtelijk welke acties voor u gelden. Ondertussen strijden we verder tegen de jaarverantwoordingsplicht die ook uit de Wtza voortkomt.

De Wtza regelt aan welke eisen alle zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen en vervangt daarmee de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De overheid is van mening dat aanbieders van zorg en jeugdhulp die aan de eisen van de Wtza voldoen, zo laten zien dat ze staan voor goede zorg, dat ze transparant willen zijn naar alle betrokkenen en dat ze daarop kunnen worden aangesproken.

In grote lijnen raakt de Wtza de volgende onderwerpen:

  • meldplicht
  • toelatingsvergunning
  • bestuursstructuur
  • jaarverantwoording

In de nieuwe LHV-handleiding Wtza ziet u welke verplichtingen per werksituatie gelden.

Jaarverantwoording: een doorn in het oog

De Wtza heeft grote gevolgen voor u als huisarts en voor andere zorgverleners in de eerste lijn. Daarom hebben wij als LHV onze krachten gebundeld in de Eerstelijnscoalitie. Wij maken ons grote zorgen over de nieuwe regeling voor de verplichte jaarverantwoording die uit de Wtza voortkomt. Deze confronteert huisartsenpraktijken met een onacceptabele lastenverzwaring, zowel administratief als financieel. Het valt niet uit te leggen dat aan de ene kant hard wordt gewerkt aan het programma ‘Ontregel de zorg’ en dat tegelijkertijd een wet wordt uitgevoerd die de regeldruk verhoogt zonder dat nut en noodzaak duidelijk zijn.

We hebben als Eerstelijnscoalitie keer op keer onze dringende bezwaren tegen de regeling onder de aandacht gebracht. En we staan daarin niet alleen: zowel de Tweede Kamer als het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) zetten grote vraagtekens bij de regeling. Meer administratieve last in een sector waar door de grote druk het water aan de lippen staat, zouden we niet moeten willen. Dit onderdeel in de handleiding bevat daarom een disclaimer. We houden u op de hoogte via website en nieuwsbrief over de ontwikkelingen hieromtrent.

Bekijk voor meer informatie het thema Wtza of bekijk de nieuwe handleiding Wtza.

Nieuws over de Wtza

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De LHV-handleiding Wtza vertelt welke acties

Al jaren is de regeldruk in de zorg een groot probleem, zelfs een van de belangrijkste redenen waarom zorgpersoneel de