Spring naar content

Nieuwe versies waarneemovereenkomsten in contractgenerator

De waarneemovereenkomsten zijn voor de komende 5 jaar weer goedgekeurd door de Belastingdienst. Er zijn ook direct enkele wijzigingen doorgevoerd. Gebruikt u de LHV-contractgenerator, dan maakt u direct gebruik van de nieuwste versies. In dit bericht leest u wat er veranderd is aan de contracten.

De LHV-waarneemcontracten hebben een looptijd van 5 jaar. Daarna worden ze opnieuw bekeken door de Belastingdienst. Per november 2021 zijn de contracten weer goedgekeurd door de Belastingdienst. Het gaat daarbij om de overeenkomsten van duurwaarneming, incidentele waarneming, duurwaarneming in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk en incidentele waarneming in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Deze controle is direct ook een goed moment om te kijken of de contracten nog voldoen. Inhoudelijk is er niet veel veranderd in de overeenkomsten. Wel zijn er een aantal punten toegevoegd.

Wat is er veranderd?

1. Overname ANW-diensten

In de nieuwe overeenkomsten bestaat de optie om afspraken vast te leggen over het overnemen van ANW-diensten. Hierin kunnen al concrete afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld de hoeveelheid ANW-diensten, het moment van de ANW-diensten en de tarieven of u kunt er voor kiezen vast te leggen dat partijen dat later nog in onderling overleg bespreken.

2. Inschrijving Landelijk Register Zorgaanbieders toegevoegd

Verder is de verplichting om als opdrachtnemer ingeschreven te staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders toegevoegd. Dit is een verplichting die vanaf 1 januari 2022 geldt doordat dan de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingaat.

3. Aansprakelijkheid bij vervanging

Tenslotte is het artikel over de aansprakelijkheid bij vervanging verduidelijkt. Hierin staat dat wanneer opdrachtnemer een vervanger aanwijst bij verhindering de opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk is voor het handelen en/of nalaten van de vervanger. In alle andere gevallen van vervanging, waarbij de opdrachtnemer niet de opdrachtgever is van de vervanger, is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de vervanger.

De nieuwe goedgekeurde versies vindt u nu in de contractgenerator. Voor vragen kunt u contact opnemen met de LHV-juristen via 085 – 04 80 076 of jz@lhv.nl

Nieuws

LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt