Spring naar content

Uit de Landelijke Ledenvergadering: grenzen stellen

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg van is, maar geeft ook duidelijk grenzen aan. Datzelfde geldt voor het geactualiseerde Aanbod huisartsgeneeskundige zorg, inclusief het Aanbod huisartsenzorg voor ouderen, dat de kerntaken als basis heeft. De ledenvergadering is te spreken over de afbakening van de rol en taken van de huisarts, zeker in het licht van de huidige overbelasting van de huisartsenzorg.

In 2019 en 2020 zijn de kerntaken van de huisarts geactualiseerd. Op basis daarvan is een nieuwe versie van het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg uit 2015 gemaakt. Hierover hebben we recent gesproken met een focusgroep bestaande uit leden van de LHV. De nieuwe visie psychische huisartsenzorg biedt de basis voor zowel de gesprekken in de regio (tussen huisartsen en de regionale huisartsenorganisaties met regionale ggz-aanbieders en het sociaal domein) als ook op landelijk niveau. Denk aan de landelijke overleggen met de Stuurgroep Wachttijden ggz (waar naast de ggz-partijen ook VWS, ZN en VNG deel van uitmaken) en de samenwerking met o.a. de vereniging van psychiaters, psychologen, De Nederlandse ggz en Sociaal Werk Nederland. De ledenvergadering kan zich vinden in de uitgangspunten van de beide documenten en besluit in het najaar over de definitieve versies van zowel het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg en de visie psychische huisartsenzorg.

Rol van huisarts bij vaccinatie

Na een uitgebreide ledenraadpleging heeft de ledenvergadering een standpunt ingenomen over een toekomstige rol van huisartsen bij vaccinatiecampagnes. Wel griep- en pneumokokkenvaccinaties door de huisartsen, geen seizoensgebonden covidvaccinaties. Dat is de boodschap die we overbrengen aan de overheid, die bezig is een nieuw vaccinatiestelsel vorm te geven. Lees meer over dit besluit.

Actieplan ANW

Huisartsen hebben een sterke voorkeur voor verandering van de spoedzorg in de nacht; 8 op de 10 huisartsen zien daar graag verandering in komen. Dat is een van de leidende uitkomsten uit het ANW-onderzoek die heeft geleid tot een actieplan dat is opgesteld door LHV, VPH, NHG en InEen en opiniërend werd besproken in de Ledenvergadering.  We zetten in op 3 actielijnen waarin wij als huisartsen samen het verschil gaan maken:

  • De praktijkhoudende huisartsen blijven voorlopig contractueel verantwoordelijk voor de ANW-zorg. De last die deze keuze heeft voor alle huisartsen moet verminderd worden. Een mogelijk traject richting de zorgverzekeraars zoeken we wel verder uit. We organiseren een andere verdeling van diensten tussen waarnemers en praktijkhouders, op basis van vrijwilligheid en solidariteit, door middel van afspraken in de dienstenstructuren. Belangrijk element daarbij is een achterwacht.
  • We willen dat het ANW-tarief wordt bijgesteld, gedifferentieerd naar avond, nacht of weekend en vervolgens geldend voor alle huisartsen. De spoedzorg in de nacht wordt beperkt tot urgentie 1 en 2.
  • En we zetten een stip op de horizon: we werken met alle andere spoedzorg-partners toe naar geïntegreerde spoedposten.

Binnenkort volgt een uitgebreidere uiteenzetting van de plannen. In de komende periode wordt er in de afdelingen met de leden, maar ook met de huisartsendiensten-structuren (HDS) gesproken over de implementatie en wat daarbij komt kijken, zodat op een volgende ledenvergadering het plan kan worden vastgesteld.

MOVE-IT

Een nieuw Huishoudelijk Reglement, Afdelingenreglement, de uitgangspunten voor de contributie en begroting voor 2023: bij volgende stappen in de vernieuwing van de vereniging via MOVE-IT horen ook deze formele stappen. De ledenvergadering stelde de kaders vast.

Ook heeft de ledenvergadering de jaarrekening 2021 goedgekeurd. Wij zoeken nog een nieuw lid van de Financiële Commissie.  

Nieuws

In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen voor huisartsen met een dienstverband met 2,8 procent stijgen. Wat

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (wegiz) aangenomen. Tijdens het voorgaande debat en de

Voor het goed laten draaien van een apotheekhoudende praktijk zijn kennis en vaardigheden vereist. Heeft u recent een apotheekhoudende praktijk