Spring naar content

Wat verandert er per 1 januari 2022?

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.

Tarieven en bekostiging

De tarieven voor de huisartsenzorg stijgen per 1 januari en daarna nog een keer per 1 april. Waarom twee keer? Omdat onder andere op ons verzoek extra geld beschikbaar is gesteld voor zorgmedewerkers met een middeninkomen. Voor 2022 is er slechts één wijziging in de bekostiging doorgevoerd: de postcodelijst van de achterstandswijken regeling wordt uitgebreid, waardoor het probleem van de onderdeclaratie van 100.000 opslagtarieven wordt voorkomen.

Lees meer over de tarieven

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari treedt de Wtza in werking en vervangt daarmee de WTZi. De nieuwe wet regelt aan welke eisen alle zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De LHV-handleiding Wtza vertelt welke acties voor u gelden per 1 januari 2022.

Lees meer over deze wet

Nieuwe categorieën ggz-complexiteit – geen consequenties voor huisartsen

Per 1 januari wordt het Landelijk Kwaliteitsstatuut Ggz (LKS) geïmplementeerd. Het LKS beschrijft kwaliteitsnormen waaraan ggz-aanbieders in de curatieve ggz moeten voldoen. Het LKS onderscheidt 4 categorieën complexiteit van situaties (A, B, C en D) waartoe een zorgproces kan behoren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen laagcomplexe en hoogcomplexe problematiek en laagcomplex en hoogcomplex zorgaanbod. De implementatie van het LKS en de indeling in complexiteit zijn alleen van toepassing op de ggz en hebben geen gevolgen voor de huisartsenzorg. Voor huisartsen blijven de bestaande verwijsafspraken met de ggz van toepassing.

Wijziging voorschrijven en verstrekken epoëtines

De regels rondom voorschrijven en verstrekken van epoëtines veranderen per 1-1-2022. Zowel de voorschrijfbevoegdheid als de inkoopverantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar het ziekenhuis. De overhevelingen hebben betrekking op epoëtines G-CSF-middelen. Het ziekenhuis wordt verantwoordelijk voor de inkoop en levering van deze geneesmiddelen, de farmaceutische zorg en eventueel benodigde additionele hulpmiddelen en het maken van afspraken met de zorgverzekeraar hierover (tenzij de patiënt is opgenomen voor verblijf en behandeling in een Wlz-instelling).

Omdat deze wijzigingen voor huisartsen onverwacht komen, hebben LHV en NHG aangedrongen op tijdelijke aanvullende afspraken. Voor de komende 6 maanden (tot 1 juli 2022) gelden de volgende aanvullende afspraken:

  • Recepten voor epoëtines van patiënten die volledig onder behandeling van de huisarts zijn, kan de huisarts ook na de overheveling per 1 januari 2022 tijdelijk nog naar de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek blijven sturen.
  • De terhandstelling voor deze patiënten blijft ook tijdelijk mogelijk vanuit de apotheekhoudende huisartsenpraktijk en openbare apotheek. De ziekenhuisapotheek levert dan het product ‘om niet’, op naam gesteld aan de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek. Het ziekenhuis maakt met de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek afspraken over de terhandstellingsvergoeding voor de apotheekhoudend huisarts/openbare apotheek.
  • Deze afspraken zijn gemaakt om meer zicht te krijgen op de patiëntengroep die volledig onder behandeling staat van de huisarts en erytropoëtische groeifactoren krijgt voorgeschreven door de huisarts.
  • Om te zorgen dat het ziekenhuis de gemaakte kosten kan declareren bij de zorgverzekeraar, is tijdelijk toegestaan de kosten te declareren terwijl er geen behandelrelatie is tussen nefroloog en de patiënt (aangezien in deze gevallen de huisarts behandelaar is). Voorwaarde daarbij is dat er telefonisch contact is geweest tussen huisarts en nefroloog.
  • Voor patiënten die vanaf 1 januari 2022 starten met epoëtines geldt dat de behandeling met epoëtines altijd door de medisch specialist wordt gestart. Voor patiënten die vanaf 1 januari 2022 starten met epoëtines en waarvan besloten wordt dat de huisarts de controles gaat uitvoeren, staat dus een zorgtraject open waaraan de add-on geneesmiddelen gekoppeld kunnen worden. Dit zorgtraject kan ook open blijven staan zolang de add-on geneesmiddelen verstrekt worden.

Basispakket zorgverzekering 2022

Het eigen risico voor het basispakket blijft 385,- euro. Ook blijft de maximaal eigen bijdrage voor medicijnen 250,- euro.

Covid: behandelingen om te herstellen

In 2022 wordt de herstelzorgregeling verlengd voor mensen met langdurige klachten na een besmetting met het coronavirus. De volgende vergoedingen komen in dat geval bovenop de standaarddekking van de basisverzekering, deze gelden in elk geval tot augustus 2022:

  • Fysiotherapie (maximaal 50 behandelingen)
  • Ergotherapie (maximaal 10 uur extra)
  • Dieetadvisering (maximaal 7 uur extra)
  • Logopedie (geen limiet)

Lees meer over nazorg en zorg voor mensen met langdurige klachten na covid-besmetting in de NHG-standaard COVID-19.

Vragen?

Heeft u als hisarts vragen over deze of over andere onderwerpen? Wij helpen u graag!

Ons nieuwste nieuws

Welkom bij de podcast ‘Zo wil ik dokteren’ van de Landelijke Huisartsen Vereniging. In onze podcast-afleveringen behandelen we de uitdagingen

Binnen de huisartsenzorg zijn medewerkers ziek geworden door corona. Sommige zorgmedewerkers zijn na 2 jaar nog ziek. Door deze medewerkers

Donderdag 16 juni is de website www.huisartseninactie.nl gelanceerd. Hier vindt u alle informatie over de actieweek waarin we aandacht vragen