Spring naar content

Wat verandert er precies in de bekostiging in 2019?

Wat verandert er precies in de bekostiging in 2019?

13 september 2018

In 2019 zijn er wijzigingen in de bekostiging van de huisartsenzorg. Waar zitten die wijzigingen in? Bijvoorbeeld in de komst van een tarief voor een kort consult. En in verruimde mogelijkheden voor het combineren van consult en verrichting. In dit bericht de wijzigingen op een rij.

Nieuwe consultsystematiek

 1. De tarieven voor telefonische consulten en e-mailconsulten vervallen.
 2. Er komen 3 consulttarieven:
  • Consult korter dan 5 minuten;
  • Consult vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten;
  • Consult 20 minuten en langer.
 3. De wijze waarop het contact plaatsvindt (bv. op de praktijk, telefonisch of via internet), maakt dus niet meer uit; alleen de duur is bepalend.
 4. De visitetarieven blijven ongewijzigd:
  • Visite korter dan 20 minuten;
  • Visite 20 minuten en langer.
 5. De wijzigingen gelden voor alle typen consulttarieven, dus voor:
  • Reguliere consulttarieven;
  • Consulttarieven passanten;
  • Consulttarieven militairen;
  • Consulttarieven gemoedsbezwaarden;
  • Consulttarieven POH-GGZ;
  • ANW-consulttarieven voor huisartsen die niet zijn aangesloten bij een huisartsenpost.

Verruimde mogelijkheden combinatie consult en verrichting

 1. Vanaf 1 januari 2019 mag het consult waarin wordt besloten tot het doen van een verrichting, apart worden gedeclareerd; ongeacht of de verrichting tijdens of aansluitend op dat consult, later op dezelfde dag, of op een andere dag wordt gedaan.
 2. Als er alleen een verrichting wordt gedaan (bv. omdat het voorafgaande consult al op een ander moment heeft plaatsgevonden, of bij een serie injecties), dan wordt alleen de verrichting gedeclareerd. Vindt er op dat moment ook een consult plaats over een andere klacht, dan kan dat consult natuurlijk wel worden gedeclareerd.

Nieuwe systematiek en uitbreiding postcodelijst voor achterstandswijken

 1. De NZa heeft een nieuwe postcodelijst voor de achterstandswijktarieven vastgesteld.
 2. Hierbij zijn 3 verbeteringen doorgevoerd:
  • Wijziging van de kenmerken die worden gebruikt voor het berekenen van de achterstandsindex:
   • Het kenmerk ‘Aandeel niet-westerse allochtoon’ is uitgebreid met het ‘aandeel MOE-landers’ (inwoners met midden- en oosteuropeaanse achtergrond);
   • Het kenmerk ‘Aandeel inwoners met een laag inkomen’ is gehandhaafd;
   • Het kenmerk ‘Aandeel niet-actieven (zijnde niet-studenten)’ is gehandhaafd;
   • Het kenmerk ‘Omgevingsadressendichtheid’ (OAD) is komen te vervallen.
  • Door een verfijndere CBS-registratie, is de nieuwe postcodelijst op een postcodeniveau met 6 posities (4 cijfers plus 2 letters) berekend.
  • Bij de vorige herijking werd voor de postcodelijst een afkappunt van circa 885.000 inwoners gehanteerd. In het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 is afgesproken dat het nieuwe afkappunt bij 1,5 mln. inwoners ligt, waardoor het hogere inschrijftarief voor veel meer ingeschreven patiënten kan worden gedeclareerd.
 3. Ondanks de betere systematiek en de uitbreiding van de groep patiënten, vallen er door de herijking ook postcodegebieden af (bv. door veranderingen in de bevolkingssamenstelling van de wijk of buurt). Huisartspraktijken die hierdoor in de problemen komen, kunnen zich melden bij de NZa. De NZa bekijkt dan of een overgangsregeling op maat nodig is. Hiervoor heeft de NZa de volgende voorwaarden vastgelegd:
  • De praktijk kent een sterke achteruitgang als direct gevolg van de herijking van de postcodelijst;
  • De praktijk kan aantonen dat dit grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen;
  • De praktijk kan hierover geen overgangsafspraken maken met de zorgverzekeraar(s).

Ruimere voorwaarden passantentarieven

 1. De beperkende voorwaarde dat het passantentarief niet mag worden gedeclareerd als de patiënt woont in de vestigingsgemeente van de huisartspraktijk, komt te vervallen.
 2. Het passantentarief mag niet worden gedeclareerd:
  • Indien de patiënt is ingeschreven bij een huisarts die werkzaam is i) binnen dezelfde praktijk en/of ii) op dezelfde locatie als de behandeld huisarts;
  • of indien er sprake is van onderlinge waarneming (zoals bij vakantie, ziekte of nascholing).
 3. Het passantentarief blijft bedoeld voor acute en incidentele zorg waarvoor de patiënt redelijkerwijs niet kan worden verwezen naar de huisartspraktijk waarbij de patiënt staat ingeschreven.

Ruimere voorwaarden tarieven voor informatieverstrekking

 1. De beperkende voorwaarde dat het tarief voor informatieverstrekking alleen in rekening mag worden gebracht indien de vragen vanwege sociale wetgeving zijn gesteld door een bedrijfsarts en/of verzekeringsarts, komt te vervallen.
 2. Volgens de nieuwe voorwaarden mag het tarief vanaf 1 januari 2019 worden gebruikt voor informatieverzoeken door derden (al dan niet via de patiënt), behalve:
  • Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen;
  • Bij zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet;
  • In het kader van zorgverlening waarvoor de huisarts de patiënt heeft verwezen, of bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen etc.

Nieuwe tariefsystematiek voor keuringen

 1. De lange lijst met verschillende keuringstarieven wordt vervangen door een keuringstarief per 5 minuten.
 2. De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts bestede 5 minuten aan keuring/onderzoek, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, bepaalt uiteindelijk de hoogte van de declaratie.

Nieuws

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook