Spring naar content

Aanbod Huisartsenzorg voor ouderen

De LHV Ledenraad heeft op 13 december 2016 de herziene versie van het Aanbod huisartsenzorg voor ouderen vastgesteld. De herziening is aangepast op de veranderingen door de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). De omschrijvingen van basis-, aanvullend en bijzonder aanbod zijn daarnaast inhoudelijk voor jou verduidelijkt. De herziening is gebaseerd op de notitie Aanbod huisartsenzorg voor ouderen uit 2013. Hieraan liggen de LHV Toekomstvisie 2022 en de richtlijnen en standpunten van NHG en LHV over ouderenzorg ten grondslag.

Huisartsenzorg is continue, generalistische en contextgerichte zorg aan patiënten in hun eigen leefomgeving. Dit geldt dus ook voor oudere patiënten. Voor huisartsen staat de zorgvraag van de patiënt centraal. De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang.

Regierol voor de huisarts

De huisarts heeft het overzicht als het gaat om de complexe, medische problematiek van ouderen patiënten. Daarom ligt de regierol van de medische zorg bij de huisarts. De meerwaarde van deze rol komt voort uit de veelal langdurige relatie die de huisarts met de patiënt en zijn familie heeft en wil voortzetten. De regie is gericht op onderlinge afstemming van het beleid van de betrokken artsen en andere hulpverleners.

Uitgangspunten ouderenzorg

Ouderenzorg vraagt om:

  • (pro)actief beleid gericht op behouden van functionaliteit en kwaliteit van leven;
  • overzichtelijke efficiënte organisatie vanuit het perspectief van de patiënt en mantelzorgers, waarbij een evenwicht bestaat tussen de vraag van de patiënt en de effectiviteit van de zorg;
  • versterking van de zelfredzaamheid van de patiënt;
  • kwaliteit van zorg.