Spring naar content

Veelgestelde vragen COVID-19 en covid-vaccinatie

De LHV krijgt veel vragen van leden over het coronavirus en de -vaccinatie. Wat is bijvoorbeeld uw rol als huisarts in het testen van patiënten op COVID-19? En waar moet u op letten bij beeldbellen?

Bekijk snel één van de categorieën:

Testen op COVID-19

Een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 kan worden getest. De GGD voert de testen uit en de overheid betaalt de kosten. Maak een afspraak via http://www.coronatest.nl/ . Per 23 mei 2022 zijn er geen prioriteitsteststraten meer voor zorgmedewerkers en is de voorrang voor zorgmedewerkers komen te vervallen, omdat de testaantallen momenteel zo laag zijn dat een afspraak bij een reguliere teststraat net zo snel is.

Het RIVM schrijft in de richtlijn voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis dat zorgmedewerkers met klachten zich moeten laten testen met een NAAT-test (PCR of TMA). Indien een zorgmedewerker toch met een antigeensneltest is getest en de testuitslag is negatief, moet de test herhaald worden met een NAAT-test. Is de uitslag van een antigeentest positief, dan kunt u hetzelfde handelen als bij een positieve NAAT-test. Totdat de uitslag bekend is, hoort u thuis te blijven.
Er zijn uitzonderingen mogelijk, als de zorgcontinuïteit ernstig bedreigd wordt. Daarover leest u meer in dit afwegingskader van het RIVM.

Per 2-11-2022 stelt de RIVM richtlijn voor zorgmedewerkers dat zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot (categorie 1) of overig nauw contact (categorie 2) zijn van een positief-getest persoon:

 • Mogen werken (quarantaine is komen te vervallen);
 • De eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II dragen en zoveel mogelijk afstand houden van patiënten en collega’s.  
 • Als de zorgmedewerker klachten krijgt, blijft deze thuis en laat zich testen.

Juridisch gezien mag een werkgever geen coronatest afnemen bij eigen personeel, omdat een werkgever volgens de AVG geen medische gegevens van werknemers mag verwerken. Als de wachttijden bij de teststraten lang zijn en de continuïteit in uw praktijk daardoor in het geding komt, vinden we het als LHV wel geoorloofd. Maar wel alleen op nadrukkelijk verzoek van de medewerker zelf. En liever dus via de geijkte weg van de GGD. Lees hier meer over.

Het huidige beleid van de overheid is dat mensen (volwassenen en kinderen) bij klachten die kunnen wijzen op corona een zelftest doen. Bij een positieve zelftest hoeven mensen geen bevestigingstest te doen bij de GGD of andere zorgverlener. Alleen specifieke doelgroepen kunnen zich laten testen bij de GGD: zorgmedewerkers; inwoners van een verpleeghuis of andere instelling met kwetsbare bewoners; mensen die thuis wonen en naar dagbesteding gaan; mensen die geen zelftest kunnen doen (ook niet onder begeleiding); mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

Als huisarts test u patiënten alleen als zij zich met (ernstige) coronaklachten melden bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost, of u vermoedt dat zij een covid-infectie kunt hebben. In overleg met de patiënt bepaalt u als huisarts waar de patiënt getest kan worden, en wat er eventueel verder nodig is qua behandeling. Test u de patiënt en is de uitslag positief, dan meldt u een positieve testuitslag bij de GGD, zoals gebruikelijk bij een infectieziekte A.

Tot en met 3 augustus 2022 wordt de laboratoriumdiagnostiek voor een coronatest die door de huisarts wordt afgenomen, vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). Dit gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. Het consult bij de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Per 4 augustus 2022 wordt deze regeling stopgezet. Vanaf dan geldt dat een coronatest die u als huisarts uitvoert niet meer gratis is voor de patiënt, maar ten laste komt van het eigen risico.

Overigens is de norm dat patiënten zichzelf testen en dat ze bij een positieve test in quarantaine gaan en dat er dan geen noodzaak is voor bevestiging van deze positieve zelftest met een PCR-test.

In 4 situaties blijft de norm wel om een PCR-test te laten doen, door de GGD ( waarvoor dus geen eigen risico wordt gerekend):

 • Zorgmedewerkers; zorgmedewerkers worden bij de GGD’en getest in het kader van de volksgezondheid, niet omdat dit noodzakelijke diagnostiek betreft ten behoeve van geneeskundige zorg aan het individu.
 • Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare bewoners en thuiswonenden die naar dagbesteding gaan met kwetsbare bewoners; deze personen worden in eerste instantie door middel van een PCR-test getest om kwetsbaren in hun omgeving te beschermen. 
 • Mensen die geen zelftest kunnen doen; personen die (ook onder begeleiding) geen zelftest kunnen doen, kunnen niet aan het zelftestbeleid voldoen en zijn daarom uitgezonderd van het zelftestbeleid.
 • Personen die een herstelbewijs nodig hebben in verband met een buitenlandse reis4; voorlopig is professionele afname (PCR of antigeen) vereist voor het verkrijgen van een herstelbewijs, een zelftest volstaat in dit geval niet.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vraag de (buitenlandse) toerist een afspraak te maken voor een test (in een teststraat) via het landelijke callcenter: 0800-1202. De toerist wordt telefonisch op de hoogte gebracht van de laboratoriumuitslag. Alleen als een test van belang is in het kader van de individuele patiëntenzorg, test u zelf.

Wanneer blijkt dat de toerist een COVID-19 infectie heeft, voert de GGD bron- en contactonderzoek uit bij de toerist. De toerist wordt gevraagd zich te blijven isoleren. De isolatieperiode duurt tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten. Wees ook bij toeristen en passanten waakzaam en geef signalen laagdrempelig door aan uw regionale GGD.

Patiëntenzorg

Het is normaal om stress te ervaren in deze situatie, maar soms gaan normale stressreacties over in ernstigere psychische klachten. Het is belangrijk dat u als huisarts onderscheid kunt maken tussen normale en abnormale reacties. Kijk voor meer informatie op onze website onder het kopje ‘Psychosociale (na)zorg voor uw patiënten’.

Nee, de beoordeling of iemand kan werken en wat daarvoor nodig is aan randvoorwaarden is iets tussen werkgever en werknemer. De bedrijfsarts kan hierbij een rol spelen, niet de huisarts. Kortom, niet anders dan hoe het altijd al was bij vragen over de inzetbaarheid van medewerkers.

Lees hierover ook onze uitleg in ons nieuwsbericht

Het is niet de taak van u als huisarts om voor patiënten non-COVID-verklaringen, fit-to-fly of vergelijkbare verklaringen op te stellen omdat uw patiënten willen reizen, werken, of een andere reden. Reizigers kunnen zich richten tot aanbieders van reizigersvaccinaties en laboratoria om de benodigde testen en verklaringen te krijgen. Huisartsen hebben geen rol in verwijzing voor deze testen; dit kunnen patiënten zelf regelen. De bijbehorende kosten zijn voor eigen rekening van de patiënt/consument.

Het NHG geeft in haar webdossier Corona adviezen over infectiepreventie in tijdens van covid-19. Op 28 april 2022 heeft het NHG haar advies over het scheiden van patiëntenstromen aangepast. Het NHG adviseert om patiënten met bewezen COVID-19 of vermoeden van COVID-19 én hoesten met volledige PBM te zien (minimaal chirurgisch mondneusmasker IIR, oogbescherming, schort en handschoenen), de patiënt een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen in de wacht- en spreekkamer en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden waar mogelijk. Om contact met andere patiënten zo kort mogelijk te houden, tipt het NHG: beoordeel de patiënt tijdens een visite, tijdens een consult aan het einde van het spreekuur of roep de patiënt direct binnen. Het is aan de huisartsenpraktijk zelf om een afweging te maken of vastgehouden wordt aan het scheiden van patiëntenstromen of dat dit losgelaten wordt. Bekijk de NHG-richtlijn voor infectiepreventie in covid-tijd.

Ja, dat klopt. Eind mei is het voor PGB-houders en mensen die zorg krijgen van informele mantelzorgers mogelijk geworden om aan beschermingsmiddelen te komen via de apotheek. Dat kan op recept van de huisarts of GGD-arts, afhankelijk van wie de betreffende patiënt heeft getest. Op deze factsheet staat alles op een rijtje.

Ondernemers- en werkgeverszaken

Meer informatie over de dekking vindt u in dit bericht. Neem bij vragen of twijfel altijd contact op met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

Als het gaat om een coronazorgcentrum onder de vlag van een zorginstelling, zoals een VVT-instelling, dan kunt u het speciale modelcontract van de LHV gebruiken. Voordat u een overeenkomst sluit met het coronazorgcentrum, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheidsverdeling.

Is er in uw geval geen overkoepelende zorginstelling die het coronazorgcentrum faciliteert? Neemt u voor advies dan contact op met de afdeling Juridische Zaken van de LHV via 085 – 04 80 076 of jz@lhv.nl.

De antwoorden op veelgestelde vragen over vakantiedagen vindt u in dit bericht.

 • Detachering
  Beide werkgevers komen dan overeen een werknemer te detacheren bij een andere werkgever voor het (gemiddeld) aantal uren, waarvoor de werknemer bij de ene werkgever in dienst is. Op die manier kan de werknemer zijn uren/salaris behouden en worden de loonkosten (grotendeels) gedekt. Het formele werkgeverschap blijft berusten bij de uitlenende werkgever. Deze betaalt ook het loon door. De aansprakelijkheid voor medische fouten van de werknemer berust bij de inlener. Het is dan ook raadzaam, als de inlener, een ongevallenverzekering te sluiten voor indien de medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden iets overkomt. U dient als inlener met de medewerker een zorgovereenkomst te sluiten (modelovereenkomst staat op de website van de LHV).
 • Onbetaald verlof
  U kunt ook overeenkomen, dat de werknemer bij een andere werkgever in dienst treedt en bij u onbetaald verlof neemt. Indien de werknemer valt onder de CAO Huisartsenzorg/Hidha moet deze u als werkgever op de hoogte stellen van het voornemen die werkzaamheden te gaan vervullen.
  Echter mag de werknemer alleen die werkzaamheden verrichten, indien deze niet onverenigbaar zijn met de vervulling van de betrekking met u als werkgever (CAO Hidha en Huisartsenzorg) of anderszins de belangen van u als werkgever kunnen schaden (CAO Huisartsenzorg).  Uiteraard betaalt u geen loon en emolumenten uit over de periode van onbetaald verlof. Dat betekent geen eindejaarsuitering, geen vakantiegeld, geen opbouw van vakantiedagen. Evenmin worden pensioenrechten opgebouwd. Mogelijk kan met het pensioenfonds contact worden opgenomen door de werknemer om die premie (voor het werknemersdeel) vrijwillig voort te zetten. Maak wel duidelijke afspraken over de duur van het onbetaald verlof.  Dat kan via een addendum op de bestaande arbeidsovereenkomst. Na afloop van dat verlof hervat de werknemer dan weer zijn werkzaamheden. Gedurende de periode van onbetaald verlof blijft het dienstverband tussen u en de werknemer gewoon bestaan.
 •  Betaald verlof
  Tot slot kunt u met de werknemer ook afspreken, dat deze vakantiedagen of over- dan wel meeruren opneemt. Uiteraard biedt dit de werknemer voor een korte termijn soelaas, namelijk net zo lang het saldo aan vakantiedagen dan wel meer- of overuren toereikend zijn.

Let op de aansprakelijkheid

In de gevallen onder 2 en 3 zal de werknemer als ZZP’er of als werknemer een overeenkomst aangaan met de instelling waar de werknemer gaat werken. Als uitlenende werkgever staat u daar volledig buiten.  De aansprakelijkheid ligt bij de ZZP’er of bij de andere werkgever.

Let op aanvullende risico’s

Punt van zorg is wel (zeker bij Corona-werk), dat een werknemer arbeidsongeschikt kan worden. Bij detachering in scenario 1 moeten met de werknemer en het inlenend bedrijf goede afspraken worden gemaakt over ziekmelding. Als werkgever dient u het loon bij ziekte door te betalen. Dat laatste geldt ook voor het scenario onder 3. Bij het scenario onder 2 zal, wanneer de werknemer een dienstverband is aangegaan de andere werkgever verplicht zijn het loon bij ziekte door te betalen.

De Rijksoverheid publiceert reisadviezen voor reizen naar het buitenland. Bij een oranje of rood reisadvies wordt het reizen naar deze landen afgeraden. Als een werknemer toch naar zo’n land afreist, dan zijn de eventuele gevolgen voor rekening en risico van de werknemer. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het loon niet wordt doorbetaald als een werknemer door deze reis later terugkeert naar het werk. Lees hoe dat precies zit in dit bericht.  

Als een werknemer volgens de richtlijnen van het RIVM/op advies van de GGD thuis moet blijven (omdat de werknemer zelf of een huisgenoot klachten heeft of positief is getest op corona), dan moet u het loon doorbetalen. In diverse rechterlijke uitspraken is beslist dat in deze situaties het risico van de loonbetaling voor de werkgever is. De werknemer hoort zich immers te houden aan de maatregelen van de overheid. Er is geen sprake van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dus de regelgeving voor het doorbetalen van loon bij ziekte is hier niet aan de orde.

Een huisarts-werkgever mag

 • niet aan een praktijkmedewerker vragen of hij/zij is gevaccineerd.
 • besluiten om een praktijkmedewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk.
 • niet registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd.
 • praktijkmedewerkers zonder vaccinatiebewijs niet de toegang tot de werkvloer weigeren.

Lees meer, volgt u de LCI-richtlijn van het RIVM of raadpleeg de site van de KNMG.

Praktijkorganisatie

LHV Bouwadvies kan u hierbij helpen. Speciaal voor LHV-leden hebben we een aantal tips opgesteld voor praktijkinrichting volgens de anderhalvemetermaatregel. Daarnaast kan LHV Bouwadvies u helpen met een andere inrichting. Bekijk de voorbeeldplattegrond en laat de mogelijkheden intekenen op een plattegrond. Leden krijgen korting op deze adviesdienst.

Lees ook het artikel uit De Dokter: binnenkijken isolatiepraktijk in Boxtel.

Ja, dat kan. Als uw beleid is dat bezoekers een mondneusmasker dragen, dan kan dat worden gezien als een van de “huisregels” van de praktijk en dan kunt u mensen verplichten zich daaraan te houden.

Daar zit wel een aantal voorwaarden aan. Informeer patiënten sowieso duidelijk dat zij bij een bezoek aan de praktijk een mondkapje moeten dragen. Dat kan bijvoorbeeld via de website, wanneer de afspraak (telefonisch) wordt ingepland en bij de ingang van de praktijk. Dan zijn ze ook beter voorbereid. Als u het niet wilt laten bij een verzoek aan patiënten, maar het echt verplicht wilt stellen, dan zult u ook mondkapjes beschikbaar moeten stellen voor patiënten die zelf geen masker hebben meegenomen.

Belangrijk is ook dat u de belangen afweegt: het belang van bescherming van zorgverleners en andere patiënten tegen het belang van de individuele patiënt en diens vrijheid om wel of geen mondmasker te dragen. Bij een hoge besmettingsgraad in uw regio is zo’n verplichting bijvoorbeeld eerder te rechtvaardigen dan in een regio met relatief weinig besmettingen. En houd rekening met de specifieke situatie: als een patiënt weigert het masker op te zetten, vraag dan naar de reden waarom. Misschien dat een gesprek ook tot een goede oplossing voor beide kanten leidt. Daarnaast kan een spoedsituatie reden zijn om een uitzondering te (moeten) maken. En u heeft wel zorgplicht voor uw patiënt, dus bied bijvoorbeeld contact via telefoon of beeldbellen aan als de patiënt blijft weigeren en klachten heeft die ook op een andere manier kunnen worden beoordeeld.

ICT

Er zijn veel applicaties beschikbaar voor beeldbellen. Sommige specifiek voor de zorg, andere niet. Belangrijk om op te letten zijn veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voor patiënten. Lees er alles over in ons thema Beeldbellen en videoconsulten.

En lees het artikel uit De Dokter: beeldbellen is een blijvertje.

Door de uitbraak van COVID-19 wordt een toenemend aantal patiënten gezien op een andere plek dan de eigen huisartsenpraktijk. Denk aan de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Het is belangrijk dat de artsen op de post en SEH dan snel de meest actuele gegevens van deze patiënten bij de hand hebben. Daarom is de toestemming voor het LSP tijdelijk verruimd.

Ook van iedereen die geen keuze heeft gemaakt over toestemming is nu de professionele samenvatting in te zien als zij op de HAP of SEH komen. Van iedereen die bezwaar heeft gemaakt tegen inzage via het LSP zijn de gegevens niet in te zien op HAP en SEH. Lees meer op deze website.

Dat hangt af van uw situatie: of u werkt in een praktijk die is aangesloten op het LSP of niet. En of u diensten draait op een huisartsenpost. Wat de gevolgen zijn per situatie, leest u in dit bericht.

Rol van de huisarts in de vaccinatie van patiënten

De uitvoering van de boostervaccinaties liggen in handen van:

 • de GGD, voor vaccinaties van mobiele personen, van het zorgpersoneel dat niet in de ziekenhuizen wordt gevaccineerd, van niet-mobiele thuiswonende patiënten (aan huis), en de vaccinaties van bewoners van instellingen zonder eigen medische dienst (in de instelling).
 • de zorginstellingen, voor de vaccinaties van hun eigen bewoners/cliënten via hun eigen medische dienst.

In 2022 geldt dat huisartsen gevraagd kan worden om een medische selectie te maken, als er redenen zijn om mensen op medische gronden voorrang te geven in nieuwe vaccinatierondes. In veel gevallen heeft de huisarts het beste overzicht van welke patiënten onder deze verhoogde risico’s vallen en wordt de huisarts daarom gevraagd om deze personen te selecteren voor uitnodiging. In eerdere vaccinatierondes ging het daarbij om selectie van “de griepprikgroep” (mensen die vanwege een verhoogd medisch risico jaarlijks oproep krijgen voor de griepprik), mensen met syndroom van Down en niet-mobiele thuiswonenden.

Uitleg over het maken van de gevraagde selecties vindt u in de NHG praktijkhandleiding Covid-vaccinaties.

Als u zelf ook covidvaccinaties wilt zetten, dan kan de GGD uw hulp gebruiken bij het thuisvaccinaties, voor mensen die niet mobiel genoeg zijn om naar een GGD-locatie af te reizen. Neem dan contact op met uw regionale GGD.

Als u naast uw dagelijks werk in de praktijk ruimte ziet om bij te dragen aan de covidvaccinaties, dan kan de GGD uw hulp goed gebruiken bij de thuisvaccinaties van niet-mobiele patiënten. U kunt dan vaccinspuiten ophalen bij de GGD en zelf deze prikken zetten bij uw patiënten. Soms kunnen ook kleinschalige instellingen hulp gebruiken die geen eigen medische dienst hebben.

Mocht u voor deze groepen willen helpen met vaccineren, maakt u hierover dan afspraken met de regionale GGD-coördinator. Als u deze persoon niet kent, dan kunt u via support.lcc@rivm.nl de contactgegevens krijgen van de coördinator in uw regio. Meer informatie vindt u in de werkinstructie van het RIVM over vaccineren op vrijwillige basis.

Voor boostervaccinaties (eind 2021, begin 2022) golden de volgende tarieven:

Voor vaccinatie van niet-mobiele thuiswonende patiënten: 90,16 euro per gezette vaccinatie. Declaratie via SNPG.

Voor vaccinatie van patiënten in kleinschalige woonvormen/instellingen zonder eigen medische dienst: 41,35 euro per gezette vaccinatie. Declaratie via GGD.

Voor eerste of tweede vaccinatie van uw eigen patiënten: 21,- euro per gezette vaccinatie. Declaratie via SNPG.

Voor werkzaamheden op GGD vaccinatielocatie of vaccinatie van mobiele patiënten i.p.v. de GGD: hiervoor maakt u afspraken met de betreffende GGD, omdat u dan als ware ‘onderaannemer’ bent van de GGD en met hen een overeenkomst aangaat.
Bekijk ook de factsheet met alle informatie

Voor nieuwe covidvaccinatierondes (zoals herhaalprikken voor iedereen van 12 jaar en ouder in najaar 2022) zijn er nog geen tarieven bekend.

Vaccinatie van huisartsen en personeel zelf

In de zomer van 2022 heeft de minister van VWS aangekondigd dat er een nieuwe vaccinatieronde komt vanaf half september 2022. Daarbij zullen zorgverleners, waaronder huisarts en medewerkers in de huisartsenpraktijken, met voorrang gevaccineerd kunnen worden. Dat zal worden uitgevoerd door de GGD, op de GGD-vaccinatielocaties. Op dit moment is nog niet bekend hoe dat proces gaat verlopen.

Wat moet een huisarts-werkgever doen als hij weet dat zijn of haar praktijkmedewerker niet is gevaccineerd tegen COVID-19?
U mag besluiten om deze medewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk. In het algemeen is het niet bezwaarlijk als die medewerker gewoon het werk blijft doen, mits voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en de algemene coronaregels worden gevolgd.

Mag een huisarts-werkgever registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd tegen COVID-19?
Nee. Op grond van de huidige wetgeving is er geen juridische basis voor u als werkgever om gegevens over coronavaccinaties van praktijkmedewerkers vast te leggen.

Mag een huisarts-werkgever medewerkers zonder COVID-vaccinatiebewijs toegang tot de praktijk weigeren?
Nee. Er geldt geen vaccinatieplicht voor COVID-19, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat en de regering dat ook niet wenselijk vindt. Het is wel belangrijk dat zoveel mogelijk zorgmedewerkers zich laten vaccineren. Als werkgever mag u uw praktijkmedewerkers daarom wel stimuleren om zich te laten vaccineren.

Volgt u de LCI-richtlijn van het RIVM of raadpleeg de site van de KNMG.

ICT en registratie

Ja, de HIS-leveranciers hebben veel inzet gedaan om zo snel mogelijk de HIS’en gereed te hebben om de juiste selectie, uitnodiging en registratie van de vaccinaties te kunnen uitvoeren en om deze bij te werken aan de hand van wijzigingen in de vaccinatiestrategie.
De vaccinatie kan gewoon worden geregistreerd in uw eigen HIS. Als de gevaccineerde daar toestemming voor heeft gegeven, kunnen bepaalde vaccinatiegegevens doorgegeven worden aan het centraal register van het RIVM.

Het RIVM heeft een centrale registratie opgezet (CIMS) om gegevens over gevaccineerden te kunnen bijhouden. Het RIVM geeft aan dat door deze centrale registratie de veiligheid beter te garanderen is  en de effectiviteit van de vaccins beter kan worden onderzocht. Gevaccineerden worden alleen in dit centrale register opgenomen als zij daarvoor toestemming geven. Meer informatie over het register vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Deze werkwijze is binnen de regels van het medisch beroepsgeheim en de AVG. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigd.

Als de patiënt die u vaccineert daar toestemming voor geeft, geeft u bij registratie in uw HIS aan dat er toestemming is voor uitwisseling met het centraal register. De koppeling tussen uw HIS en het centraal register is voor u geregeld, daar heeft u zelf niets extra’s voor te ondernemen.

Het registreren van de covid-vaccinaties die u uitvoert, verloopt wat anders dan u gewend bent vanuit de griepprikken. Bij deze vaccinaties moet namelijk ook geregistreerd worden of de gevaccineerde patiënt toestemming heeft gegeven voor uitwisseling met het RIVM-systeem CIMS. Het is belangrijk dat de vaccinaties kort na vaccinatie worden geregistreerd en dat de gegevens compleet zijn. Voor uitwisseling met het RIVM is het belangrijk dat de juiste gegevens van uw praktijk bekend zijn en dat de BSN-nummers van uw patiënten gevalideerd zijn. Bekijk al onze tips voor vaccinatieregistratie.

In Nederland is op dit moment geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs meer nodig om ergens toegang te krijgen. Voor het reizen naar andere landen is soms een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag nodig. Binnen Europa kunnen patiënten daarvoor de CoronaCheck gebruiken, via de CoronaCheck-app of op een print op papier als dat liever hebben. Als iemand geen DigiD heeft of niet digitaalvaardig is, dan kan deze persoon bellen met de centrale helpdesk van de overheid, die dan een bewijs kunnen printen en opsturen.

In uitzonderingsgevallen zullen mensen voor een vaccinatiebewijs aankloppen bij de zorgverlener die hen heeft gevaccineerd, dus ook bij u als huisarts. Als huisarts heeft u hiermee te maken als patiënten die u heeft gevaccineerd niet in het RIVM-register staan. Daarvoor gebruikt u het webportaal HKVI, waarmee vaccinatie-uitvoerders een bewijs van volledige vaccinatie kunnen aanmaken specifiek voor die patiënten die daar niet via de CoronaCheck zelf aan kunnen komen. Lees dit bericht om daar meer over te weten te komen.

Overig

Op dit moment gelden er in Nederland geen coronamaatregelen meer. Er zijn geen beperkingen op bijeenkomsten meer. De LHV heeft daarom besloten haar nascholingsaanbod weer te organiseren zoals voorheen. We houden de situatie van besmettingen goed in de gaten en passen ons beleid aan zodra we dat weer nodig achten.

De LHV heeft een aantal tips verzameld voor de zorg voor uzelf en uw team. Daarnaast kunt u met uw vragen of voor hulp terecht bij verschillende instanties. Kijk voor alle informatie op onze webpagina.

Artsen die door het coronavirus op de IC zijn beland, of hun nabestaanden indien ze zijn overleden, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij Stichting Ondersteuningsfonds KNMG (StOF). De stichting vult hiermee de stichting ZWIC (Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld is voor huisartsen en medisch specialisten, maar voor hun medewerkers. U vindt meer informatie op de KNMG-website en bij ZWIC.

Op coronavaccinatie.nl is allerlei overheidsinformatie terug te vinden over vaccinatie.

Over de boostervaccinatie:
Praatplaat met eenvoudige uitleg) in Nederlands en in Engels, Arabisch, Turks en Pools.
Informatie over de boostervaccinatie (inclusief de praatplaat) in het Engels is te vinden op government.nl

Voor mensen die twijfelen over covid-vaccinatie:
Vanuit de overheid: de website overvaccineren.nl
Vanuit artsen: de website twijfeltelefoon.nl

COVID-19 en vaccinatie

Alles over COVID-19 en de covid-vaccinaties vindt u in ons thema.

Naar het thema