Spring naar content

Fase 4: Praktijkvoering, werkgeverschap en kwaliteit

Alles wat u moet weten over het reilen en zeilen van uw praktijk. Hoe zorgt u voor kwaliteit? En hoe zorgt u voor uw medewerkers?

Ondersteuning

Het praktijkhouderschap biedt veel kansen, maar en kan ook veel op u afkomen. Daarom biedt de LHV verschillende ondersteuningsmogelijkheden, waaronder:

Omgaan met medische gegevens

U bent verplicht om een medisch dossier aan te maken bij de behandeling van een patiënt. In het dossier houdt u alle gegevens bij van de behandeling en begeleiding, voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.

In het handboek leest u:

 • hoe u een dossier bijhoudt op een manier die de privacy beschermt
 • hoe lang u een dossier moet bewaren
 • hoe u een dossier overdraagt als een patiënt naar een andere huisarts overstapt
 • welke rechten de patiënt heeft bij het eigen dossier

Leest hier meer over Veilig omgaan met gegevens in uw praktijk.

Beroepsgeheim

Als huisarts heeft u een medisch beroepsgeheim. Dit bestaat uit de zwijgplicht en het verschoningsrecht. Het beroepsgeheim is echter niet absoluut. In het handboek leest u wanneer u zich er wel en niet aan moet houden.

Declaraties ontvangsten en tarieven

Betaalde declaraties vormen uw inkomsten. Het is dus belangrijk dat u het declaratieproces kent. Het handboek is uw naslagwerk over de verschillende stappen in dat proces. Bij thema Declareren en tarieven vindt u actuele informatie en alle instrumenten die u nodig hebt.

Werkgeverschap

Als praktijkhouder bent u naast huisarts ook vaak werkgever. Wij hebben een breed aanbod aan producten en diensten om u hierbij te ondersteunen. Variërend van contracten en cao’s voor uw medewerkers, tot tips voor het houden van functioneringsgesprekken en het omgaan met verzuim. U leest er alles over bij thema Cao’s en werkgeverschap.

In het handboek leest u als startend praktijkhouder aanvullend nog het volgende:

 • De samenstelling van uw ideale team, vanuit de vraag: wat wil ik met mijn praktijk? We beschrijven kort de veelvoorkomende functies binnen een huisartsenpraktijk, zoals een doktersassistent en een praktijkondersteuner. Ook waarnemers nemen we hierin mee. Zij zijn strikt genomen geen medewerker, maar de kans is groot dat u hen binnen uw praktijk wilt inzetten.
 • Het opzetten van een goede personeelsadministratie en dossiers per medewerker. Inclusief alles wat daarin moet staan en de bewaartermijnen.
 • Het opzetten van een goede salarisadministratie. U kunt overigens overwegen om uw salarisadministratie uit te besteden aan een salarisadministrateur, of accountantskantoor.
 • Alles over het werven van nieuwe medewerkers en stagiairs, het managen van uw medewerkers, de aanpak van ziekteverzuim en wat u moet doen bij disfunctioneren of ontslag.

Wetgeving en regelgeving

In het handboek gaan we ook in de op de volgende wetten. Van een aantal wetten vindt u de meest actuele informatie op onze website.

 • Wet op de beroepen in de individuele
  gezondheidszorg (BIG)
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet kwaliteit klachten en geschillen Zorg (Wkkgz)
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)
 • Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz)
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
  kindermishandeling (Wvm)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)