Tijdpad wet DBA

 
We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen omtrent de opvolger van de Wet DBA. Onderstaand overzicht vullen wij voortdurend aan met relevant nieuws.

 

2021

Als de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeuren, dan kan de nieuwe wet in 2021 van kracht worden. Of dat per 1 januari van dat jaar lukt is nog de vraag.

Voor de zomer van 2020

Aanbieding wetsvoorstellen minimumtarief/ zelfstandigenverklaring aan de Tweede Kamer

Voor de zomer van 2020

(Waarschijnlijk) Gebruik webmodule

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet daar tijdens het laatste werkveldoverleg van 7 oktober 2019 niets over los, maar verwacht wordt dat de webmodule nog voor de zomer 2020 gebruikt kan gaan worden.

Februari 2020

Stichting van de Arbeid komt met advies over uitwerking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (onderdeel pensioenakkoord)

Eind januari 2020

Advies commissie Regulering van Werk

Advies commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap), met daarin de meer structurele voorstellen over de positie van de zelfstandigen. De rode draad uit hun tussenrapport was het verkleinen van de fiscale en sociale zekerheidsverschillen tussen werknemers en zelfstandigen. De uitwerking van het advies van deze commissie is aan een volgend Kabinet.

November 2019

Nader bericht over webmodule

Nader bericht over voortgang ‘webmodule’, de digitale manier om opdrachtgeversverklaring aan te vragen voor opdrachten boven minimumtarief. Mogelijk volgt dan ook weer een nieuw overleg met het werkveld, waarbij ook de LHV weer bij aanwezig zal zijn.

November 2019

LHV modelcontracten biedt zorgspecifieke invulling

Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, is onderdeel van een groter geheel. Voor de middencategorie van de zzp-markt (E 16 – E 75) komt er een webmodule die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen invullen, daar komt dan uit of de opdracht als zelfstandige kan worden uitgevoerd. Daarvoor is geen wetswijziging nodig. De webmodule is echter een One size fits all product. Hoewel wij dit onophoudelijk hebben bepleit, is kans dat hierin rekening wordt gehouden met de zorgprofessional klein. Daarmee sluit de webmodule een groep uit die juist gebruik had kunnen maken van deze module. Gelukkig heeft Minister Koolmees wél expliciet benoemd dat de webmodule optioneel is: in plaats daarvan kan ook gebruik blijven worden gemaakt van de modelovereenkomsten die zijn afgestemd met de belastingdienst.

De LHV heeft deze overeenkomsten in 2015 al afgestemd met de belastingdienst, deze contracten kunnen dus ook gewoon gebruikt blijven worden, als alternatief voor de webmodule. In de contracten zijn de zorgspecifieke zaken goed verwerkt. De contracten bieden daarmee nu en in de toekomst een goede uitgangspositie voor de huisarts. Wél loop je als praktijkhouder en waarnemer risico wanneer je dit jaarcontract jaar na jaar verlengt, omdat de kans dan wel aanzienlijk is dat er in de praktijk tóch anders wordt gewerkt dan in de overeenkomst staat. En dan vervalt de fiscale zekerheid. Vandaar dat wij aangeven vooral problemen te zien bij de vaste waarnemingen.  

November 2019

Gezamenlijke reactie op Internetconsultatie (vervanger Wet DBA)

In het nieuwsbericht leest u de gezamenlijke reactie van LHV, KNMT, FMS en de VvAA.

Oktober 2019 

Start ‘internetconsultatie’ van concept over minimumtarief en zelfstandigenverklaring 

Start ‘internetconsultatie’ van concept wetsvoorstel over minimumtarief en zelfstandigenverklaring (voor opdrachten boven 75,- per uur). Iedereen kan dan zijn/haar reactie op het wetsvoorstel geven. Voor de webmodule is geen wetswijziging nodig, daar komt dus ook geen internetconsultatie over.

Oktober 2019

Internetconsultatie voor regelgeving betreft bovenkant en onderkant markt 

Dit najaar (oktober) volgt de internetconsultatie voor de regelgeving wat betreft de bovenkant van de markt (uurtarief meer dan 75 euro) en de onderkant markt (tarief tot 16 euro per uur), uiteraard gaan we dan ook weer een zienswijze indienen.

10 september 2019

Tweede Kamer wil mogelijkheid voor verruiming 1 jaar termijn

De Tweede Kamer heeft op 10 september een motie van D66 en VVD aangenomen waarin aandacht gevraagd wordt voor interim opdrachten die langer dan een jaar kunnen duren met een tarief van boven de € 75,- per uur. Met de aangenomen motie roept het kabinet op om aandacht te hebben voor het feit dat complexe opdrachten vaak langer duren dan een jaar. Minister Koolmees gaf bij het indienen van de motie aan niet erg enthousiast te zijn over een verruiming van de termijn van 1 jaar.

Ook voor vervangingen in de gezondheidszorg is een duur van 1 jaar beperkend. Dit is een eerste ontwikkeling op de duur van overeenkomsten. De LHV blijft de ontwikkelingen hierop volgen.

23 augustus 2019

Gesprek met Martin Flier, ambtenaar SZW (Directeur Arbeidsverhoudingen)

De LHV zat aan tafel met de verantwoordelijke ambtenaar (directeur arbeidsverhoudingen) op het DBA dossier. We zijn daar geïnformeerd over de huidige stand van zaken en hebben (opnieuw) onze zorgen geuit.

Heel kort samengevat is er meer reden om aan te nemen dat de bestaande flexibele schil rond de praktijk kan blijven bestaan. Duidelijk werd dat men erop inzet dat het huidige systeem met de modelovereenkomsten gewoon kan blijven bestaan. Dit naast de (nieuwe) webmodule (opdrachtgeversverklaring). Wel blijven er zorgen over de opdrachten langer dan een jaar. Daar kreeg de LHV in het gesprek niet meer duidelijkheid over.

27 juni 2019

Update Wet DBA: Handhaving uitgesteld tot 2021, scherpe randjes voor tijdelijke waarneming eraf

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een zogenaamde “voortgangsbrief” gepubliceerd. In die brief laat hij weten wat de voortgang is met betrekking tot de vervanging van de Wet DBA. Uit de brief komt naar voren dat het Kabinet in 2021 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers komt. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende zorgprofessionals zoals waarnemend huisartsen. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken.

De contouren van de nieuwe regelgeving waren al wel bekend, hierover hebben wij u eerder al geïnformeerd. Maar de schets wordt nu al wel wat concreter. Wij schetsen de belangrijkste voornemens en de praktische gevolgen in ons nieuwsbericht, wat u hier kunt lezen.

Verder staat in de voortgangsbrief dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verplicht gaat worden.

12 februari 2019

Opvolger wet DBA vraagt om zorgspecifieke invulling

Het Kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende zorgprofessionals zoals waarnemend huisartsen. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. De LHV is samen met andere zorgorganisaties bezorgd dat zorgspecifieke punten onvoldoende worden meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel met negatieve gevolgen voor de gezondheidszorg. Lees verder.

27 juni 2018

Wet DBA: betrek zorg bij vormgeven nieuwe wet

Om te bereiken dat de bijzondere positie van zzp'ers in de zorg meer aandacht krijgt, heeft de LHV samen met de KNMT, Federatie Medisch Specialisten en VvAA een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De beroepsorganisaties willen betrokken worden bij het vormgeven van de nieuwe zzp-wet. Lees verder.

14 juni 2017

Invoering wet DBA verder uitgesteld

De overgangsperiode voor de invoering van de wet DBA als opvolger van de VAR wordt opnieuw verlengd. De overgangsperiode liep tot 1 januari 2018, nu is dat tot 1 juli 2018. Dat heeft voor u als huisarts geen gevolgen. Lees verder.

6 april 2017

Wet DBA: maak geen nieuwe regels die inzet waarnemers belemmert 

De LHV waarschuwt de overheid voor het ontwerpen van nieuwe regels die de duur van waarneemcontracten beperken. De mogelijkheid om voor kortere of langere periode een waarnemer in te zetten is belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg. Zowel praktijkhouders als waarnemers zijn gebaat bij flexibiliteit. Lees verder.

2 februari 2017

Waarneemcontracten LHV: nu ook voor apotheekhoudende praktijk

De LHV-generator voor waarneemcontracten biedt nu ook de mogelijkheid om contracten op te stellen voor waarnemingen van het apotheekdeel in een apotheekhoudende praktijk. Met de generator stelt u binnen enkele minuten een kant-en-klare overeenkomst op voor duurwaarnemingen en incidentele waarnemingen. Lees verder.

22 november 2016

Overgangsperiode voor invoering modelcontract verlengd

De overgangsperiode voor de invoering van het nieuwe modelcontract als opvolger van de VAR wordt verlengd. De overgangsperiode van de VAR naar de wet DBA duurt niet tot 1 mei 2017 zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar tot 1 januari 2018. Lees verder.

2 februari 2016

VAR verdwijnt definitief

De Eerste kamer heeft besloten dat de VAR vanaf 1 mei 2016 definitief wordt vervangen door het modelcontract voor freelancers en zzp'ers. Dat heeft de Eerste Kamer besloten. Tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 zal een overgangsperiode gelden, die praktijkhouders en waarnemers de tijd geeft hun werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet. Lees verder.