Een verzoek om informatie of (kopie) dossier, hoe gaat u hier mee om?

 
De LHV krijgt heel geregeld vragen van huisartsen over hoe zij om moeten gaan met verzoeken om informatie uit het medisch dossier. Dan gaat het over wat huisartsen mogen en moeten verstrekken, of zij kosten mogen rekenen voor de tijd die ze besteden aan het selecteren en aanleveren van deze gegevens en wie er eigenlijk recht heeft op informatie.

Steeds vaker gaat het om vertegenwoordigers van de patiënt die vragen om bepaalde informatie uit het dossier, zoals advocaten en andere juridische vertegenwoordigers. Als vertegenwoordiger van de patiënt hebben zij dezelfde rechten als de patiënt zelf, en daarom recht op kosteloze inzage en kopie van het dossier. Enige voorwaarde is dat de patiënt hiervoor een machtiging heeft gegeven.  

We horen van huisartsen dat er soms veel tijd gaat zitten in die verzoeken vanuit juridische vertegenwoordigers. Bijvoorbeeld omdat ze een specifieke selectie willen uit het medisch dossier (zoals alle gegevens die met een bepaald ongeval te maken hebben). Ook wordt er soms aanvankelijk gesteld dat de huisarts een vergoeding mag rekenen voor de bestede tijd, maar wanneer de huisarts een rekening opstuurt, doet de juridisch vertegenwoordiger een beroep op de AVG en het daarin genoemde recht op een kosteloze kopie en wordt de rekening dus niet betaald. Dat is zeer frustrerend en voelt onterecht.

Daarbij horen we ook dat huisartsen zich zorgen maken over het ogenschijnlijke gemak waarmee informatie wordt opgevraagd en gedeeld. Ook met toestemming van de patiënt maken zij zich zorgen of patiënten altijd overzien wat het risico is van het verstrekken van gegevens, bijvoorbeeld in het kader van een rechtszaak, waarbij de informatie ook bij de tegenpartij terecht kan komen.

We hebben als LHV uitgezocht wat hierin mogelijk is. In juridische zin hebben deze vertegenwoordigers het recht aan hun kant. Wat we u wel kunnen aanraden, is om met de patiënt contact te zoeken op het moment dat u uit naam van die patiënt een verzoek krijgt. U kunt dan (telefonisch, via e-consult, een visite of consult) met de patiënt afwegen of het verstandig is om deze gegevens aan te leveren en zo ja, welke gegevens dan noodzakelijk zijn. U bent dan ook in de gelegenheid om de patiënt op de risico’s te wijzen (bijvoorbeeld dat ze in het geval van een rechtszaak ook bij de tegenpartij terecht kunnen komen) en aan te geven dat u alleen die gegevens mag verstrekken waar de patiënt toestemming voor heeft gegeven. U kunt dan ook afspreken dat u de gegevens aan de patiënt verstrekt, waarop die de gegevens kan overdragen aan zijn/haar juridisch vertegenwoordiger of dat u ze via een beveiligde pdf digitaal verstrekt.

Overigens zijn er ook gevallen waarin huisartsen wel kosten mogen rekenen voor het verstrekken van gegevens. Een nadere uitleg over wanneer huisartsen wel en niet kosten mogen rekenen staat in het LHV-factsheet ‘Kosten informatieverstrekking’.

Download hier de factsheet