Niveaus van kwaliteitsbeleid

 
Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg gebeurt op lokaal niveau binnen de praktijk, in samenwerking met andere huisartsen, maar ook op regionaal en landelijk niveau.

In de huisartsenpraktijk

Als u binnen uw huisartsenpraktijk systematisch en continu werkt aan kwaliteitsverbetering, dan voldoet u idealiter aan de volgende voorwaarden:

 • Er is regelmatig overleg van huisartsen en medewerkers over aspecten van de zorg of de praktijkvoering die verbeterd kunnen worden.
 • Het beleid van de praktijk ligt expliciet vast in een beleidsplan voorzien van een jaarverslag.
 • Er is een actief en continu kwaliteitsbeleid van de huisartsen en medewerkers van de voorziening. Allen hebben een verantwoordelijkheid, waarbij één praktijkmedewerker bekend is als initiatiefnemer.
 • Er is sprake van regelmatige evaluatie en toetsing van de geboden zorg en er wordt actie ondernomen op basis van de informatie.
 • De medewerkers van de voorziening huisartsenzorg toetsen regelmatig hun kennis en kunde en laten dat hun agenda voor deskundigheidsbevordering bepalen. Toetsing van de praktijkvoering is een logische eerste stap.
 • De huisartsen en de voorziening werken planmatig aan verbetering van de zorg en de praktijkvoering.
 • Er is een klachtenprocedure.

Apotheekhoudende praktijken en de HDS hebben een aanvullend kwaliteitssysteem nodig. Het apotheekdeel van de praktijk kan worden voorzien van een kwaliteitscertificaat.

Hulpmiddelen voor verbeteren kwaliteit

Het belangrijkste hulpmiddel om de kwaliteit van uw praktijk en uw kwaliteitssysteem te toetsen is de NHG-praktijkaccreditering. Hierin vindt u ook informatie over patiëntveiligheid.

Een ander hulpmiddel om uw praktijk op kwaliteit(sverbetering) 'na te lopen' is de handreiking Werken aan kwaliteit. In detail zijn hierin de vijf elementen van praktijkvoering uitgewerkt, namelijk: infrastructuur, staf, mensen, communicatie en financiën.

In de huisartsengroep

Om optimale kwaliteit in de huisartsenzorg te kunnen bieden, participeert iedere huisarts bij voorkeur in een groep van collegae huisartsen, zoals een hagro of een toetsgroep.

Hagro's

Een hagro is een samenwerkingsverband dat contractueel kan worden vastgelegd. In de hagro worden afspraken gemaakt over samenwerking.

Toetsgroepen ofwel huisartskwaliteitsgroepen

Huisartsen vormen ook groepen voor reflectie en toetsing van de geleverde zorg: de toetsgroep. Hier wordt bij voorkeur aan de hand van gegevens over de geleverde zorg (farmacotherapie, diagnostiek, behandelingen, verwijzingen, casuïstiek, praktijkvoering, fouten en incidenten) gesproken over: hoe de feitelijke zorg was; over de analyse; en over mogelijke verbeteringen. Doel is de reductie van ongewenste variatie in de zorg en het voorkomen van inefficiënte zorg. Iedere groep wordt geleid door een getrainde EKC begeleider die bekend is met de systematiek van kwaliteitsverbetering. Reflectie kan ook gebeuren in supervisie, intervisie, Balint of andere huisartskwaliteitsgroepen.

Aanlevering van gegevens

Landelijk, regionaal en via zorggroepen is het mogelijk om snel adequate gegevens te kunnen aanleveren aan praktijken, toetsgroepen en zorggroepen.

In de regio

 • De LHV-kringen -23 in totaal, verdeeld over 7 regio's- hebben een verantwoordelijkheid in het realiseren van een goed kwaliteitsbeleid in hun gebied en helpen praktijken en hagro's om hun kwaliteit waar te maken. Het LHV-regiobureau ondersteunt daarbij. Zorggroepen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde zorg.
 • Idealiter is het kwaliteitsbeleid van de kring gebaseerd op een analyse van de behoeften en tekortkomingen. Zij stimuleert de gegevensverzameling over de geboden zorg in haar regio/district (zoals: gegevens over voorschriften, verwijzingen, kwaliteit van zorg en praktijkvoering) en werkt hiervoor samen met een bestaand of op te richten 'Meetpunt' voor de ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van huisartsen en praktijken. Formats voor afspraken over kwaliteit met lokale zorgaanbieders en ziekenhuis (transmurale samenwerkingsafspraken, toetsing en implementatie ervan) worden bij voorkeur centraal gemaakt en ter beschikking gesteld, maar vaak geeft de regio voorkeur aan eigen maatwerk.
 • Voor Acute zorg in de regio zorgt de HDS en hiervoor heeft de HDS-koepel haar eigen kwaliteitsrichtlijnen geformuleerd in de KKK (Kritische KwaliteitsKenmerken; Het blauwe boekje).
 • De LHV-kring en regio stimuleren regionaal goede relaties tussen de huisartsenvoorzieningen en de universiteit (onderzoeksinstituten, huisartsinstituten en beroepsopleiding) om optimale kwaliteit te bevorderen. Zij bevordert de ontwikkeling van opleidingspraktijken voor stagiaire-doktersassistentes, -praktijkondersteuner, (junior-)co-schappen alsook voor de beroepsopleiding.

Landelijk

 • De LHV werkt op bestuurlijk- en bureauniveau samen met het NHG en InEen om huisartsen te ondersteunen in het opzetten en onderhouden van hun kwaliteitsbeleid op de 4 verschillende niveaus.
 • Centraal faciliteren LHV en NHG regionaal kwaliteitsbeleid. Zij geven inzicht in de variatie tussen districten/regio's, HDSen en HOEDen. Ze bieden hagro's en praktijken modellen aan voor de realisering van hun kwaliteitsbeleid. Concreet gebeurt dat door organisatie van bijeenkomsten (kwaliteitsdagen), cursussen (eventueel op locatie), informatie, en initiatieven (bijvoorbeeld kwaliteitsproject of 'best practice' van de maand). De LHV-handreikingen vertellen heel praktisch hoe kwaliteit bereikt kan worden op veel gebieden, zoals: thuiszorg, jeugdzorg, leefstijladvisering.
 • De LHV faciliteert en verzorgt in samenwerking met het NHG richtlijnen voor organisatorische aspecten van de praktijk op het gebied van de infrastructuur (gebouw en inrichting), het team (huisarts, praktijkassistente, praktijkondersteuner, andere praktijkmedewerkers), communicatie (EPD, ICT, positionering), financiën en beleid voor kwaliteit en veiligheid.
 • De LHV werkt samen met het NHG bij registratie en de eisen voor praktijkaccreditatie.
 • De LHV houdt samen met het CHBB registers bij voor huisartsen die bijzondere taken uitvoeren, waarvoor speciale kwalificaties gelden (zoals: reisadvisering, verloskunde, echo).