Registratie huisartsen

 
Als u de huisartsenopleiding heeft afgerond en aan deskundigheidsbevordering doet, dan komt u in aanmerking voor (her)registratie als huisarts. De inschrijving in het register van geneeskundig specialisten geeft u het recht de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als specialist bekend te maken. Alleen met deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeen­komsten sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen.

Herregistratie in tijden van corona

Voor meer informatie over herregistratie tijdens de coronacrisis verwijzen wij u graag naar ons nieuwsbericht.

Huisartsregistratie

De registratie en herregistratie van huisartsen is aan eisen gebonden, die bepaald worden door het CGS, College Geneeskundig Specialismen, en uitgevoerd door de RGS, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Zo is intercollegiale toetsing bijvoorbeeld een vereiste, net als deelname aan een visitatieprogramma. Op de website van de KNMG leest u meer over (her)registreren en accreditatie.

Bij de KNMG vindt u het huidige overzicht van alle herregistratie-eisen voor (huis)artsen. De minister van VWS heeft ingestemd met de wijzigingen in het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk gecombineerd met werkzaamheden in de algemene medische zorg voor bijzondere groepen. Deze wijzigingen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in.

CGS en RGS

Hieronder vindt u informatie over de verantwoordelijkheden van het CGS en de RGS en de positie van de LHV ten opzichte van deze organen. Ook wordt beschreven hoe de voordracht voorzitter en bestuursleden CGS en RGS plaatsvindt.

CGS – regelgevend

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.

Het CGS legt verantwoording af aan het KNMG Federatiebestuur en de minister van VWS. Het CGS voert zijn besluitvorming uit volgens vastgestelde procedures die transparant en toetsbaar zijn. Het legt zijn voorstellen ter advies voor aan belanghebbende organisaties, waaronder de beroepsverenigingen. Dit doet het in alle openbaarheid: ontwerpbesluiten worden bijvoorbeeld in Medisch Contact aangekondigd en op de website van het CGS gepubliceerd. Individuele belanghebbenden kunnen hier ook op reageren. Alle besluiten over specialismen, ook de wijziging van bestaande besluiten, legt het CGS ter goedkeuring voor aan de minister van VWS.
Het CGS is een onafhankelijk, privaatrechtelijk vormgegeven orgaan van de KNMG.

Rol LHV ten opzichte van CGS
De LHV wordt door het CGS geconsulteerd en geeft advies over het voorgenomen besluit. De LHV heeft samen met het NHG een inhoudelijke stem bij de invulling van het specifieke besluit huisartsgeneeskunde. De LHV heeft geen besluitvormende stem.

RGS – uitvoerend

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. De RGS is het orgaan dat de regels van de CGS ten uitvoer brengt en dat onder meer beslist over het toekennen van de (her)registratie aan artsen.

De RGS legt verantwoording af aan het KNMG Federatiebestuur en de minister van VWS. De taken van de RGS heeft de KNMG vastgelegd in de Regeling specialismen en profielen geneeskunst en nader uitgewerkt in het Reglement van Orde van de RGS. Ze is onafhankelijk bij de uitoefening van haar taken en is privaatrechtelijk vormgegeven. De leden van de RGS vervullen hun functie zonder last en zonder voorrang te geven aan een deelbelang.

Rol LHV ten opzichte van RGS
Ook de RGS consulteert de LHV, bijvoorbeeld over hoe een overgangsregeling het best kan worden vormgegeven. De LHV geeft advies, maar heeft geen besluitvormende rol. Het besluit is aan de onafhankelijke RGS.

Voordracht voorzitter en bestuursleden CGS en RGS

Het KNMG Federatiebestuur, waarin de LHV wordt vertegenwoordigd door een bestuurslid, benoemt de leden van het CGS en de RGS. Dit gebeurt op voordracht van de beroeps- en brancheorganisaties, waaronder de LHV. In diverse regelingen is expliciet vastgelegd dat de leden plaatsnemen zonder last of ruggespraak. Het CGS benoemt de voorzitter zelf uit zijn midden. De voorzitter van de RGS wordt door het KNMG Federatiebestuur benoemd.

 

CHBB

Naast de huisartsregistratie heeft de beroepsgroep registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven geroepen. Huisartsen die bijzondere, extra kwaliteiten op het gebied van de huisartsenzorg hebben, kunnen zich in een daarvoor bestemd (openbaar) register bij het CHBB laten inschrijven. Het CHBB waakt over de kwaliteit van de huisartsen, waarbij versterking van de eerstelijns zorg voorop staat. Meer informatie vindt u op de website van het CHBB.