Tijdens de coronacrisis

 

Boodschap van het ministerie van VWS aan huisartsen en apothekers

In het kort: Het ministerie van VWS doet een beroep op huisartsen als voorschrijvers en aan apothekers om op de gebruikelijke manier om te gaan met termijnen en hoeveelheden van voorschrijven, en van herhaalrecepten. Om zo continuïteit van zorg en beschikbaarheid van geneesmiddelen te kunnen borgen.

Volledige boodschap:

De afgelopen weken is al veel van u gevraagd. En vooralsnog is deze turbulente tijd niet voorbij. Wij zien en waarderen uw inspanningen, toewijding en harde werk.

Een crisis maakt soms dat mensen hun gedrag veranderen. Vaak door onzekerheid over de eigen persoonlijke (gezondheids-)situatie en over hoe lang deze situatie nog zal duren. Het is begrijpelijk dat mensen daarin het zekere voor het onzekere willen nemen, ook wat betreft hun geneesmiddelen.

Wij en vele andere partijen spannen zich gezamenlijk in om dat ook zo te houden en tekorten te voorkomen. Zo hebben wij er voor gekozen de aanpassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen met zes maanden uit te stellen. Wij zijn continu in gesprek met alle brancheverenigingen om vinger aan de pols te houden en waar nodig aanvullende (nood-)maatregelen te nemen.

We doen daarbij, in goed overleg met KNMP, FMS, LHV en ZN, ook een beroep op u, artsen en apothekers. Wij vragen u allen om er de komende tijd samen de schouders onder te blijven zetten, door daar waar het gaat om geneesmiddelen op de gebruikelijke manier te blijven handelen. Schrijf zo mogelijk de reguliere volumes voor, houd de gebruikelijke voorraad aan in de apotheek, geef patiënten voor de gebruikelijke periode hun geneesmiddelen mee, etc.

Gegeven de onzekerheid waar patiënten mee te maken hebben, leidt dit misschien tot frustratie of onbegrip in de spreekkamer of aan de balie. Dat is heel begrijpelijk. Tegelijkertijd hebben we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om ook de continuïteit van zorg voor de lange(re) termijn voor ogen te houden. De handelswijze is daarom zoals het in de meeste gevallen al was, maar zeker voor deze periode (in ieder geval tot 1 juni 2020):

  • Apothekers geven voor maximaal drie maanden, of korter als de gebruikelijke afleertermijn korter is, medicatie mee. Als een recept voor langer wordt uitgeschreven (maximaal een jaar), worden herhaalrecepten meegegeven, steeds voor drie maanden. Daar waar afspraken gemaakt zijn met verzekeraars om voor een langere periode geneesmiddelen mee te geven, wordt u gevaagd dit te beperken tot drie maanden;
  • Herhaalrecepten worden binnen de normale termijn (ongeveer een week) voordat de medicatie op is, gehonoreerd. Er worden geen herhaalrecepten 'vooruit' uitgeschreven en/of verstrekt;
  • Het kan zijn dat er aanvullende maatregelen worden genomen die leiden tot wijzigingen in de hier genoemde werkwijze. Daarover wordt u dan z.s.m. door uw branche- of beroepsvereniging geïnformeerd.

Aan voorschrijvers en apothekers vragen we: doe wat nodig is om de continuïteit van zorg te borgen. Wij vertrouwen op uw kennis, expertise en betrokkenheid. Laten we samen laten zien waartoe we in staat zijn om deze crisis te doorstaan! Dank u wel.