Voor en door huisartsen
 

Advocaat, politie & justitie, arts in rechte

 
Wanneer mogen patiëntgegevens gedeeld worden met advocaat, politie, justitie en arts in rechte?

Advocaat

De arts mag een advocaat, met toestemming van de patiënt, inzage en afschrift geven van het dossier met dezelfde beperkingen als de patiënt. De advocaat wordt namelijk gezien als het verlengstuk van de patiënt. Voorwaarde is wel dat de advocaat een schriftelijke machtiging van de patiënt overlegt.

Als de arts twijfels heeft over het verstrekken van de gevraagde informatie, is het verstandig navraag te doen bij de patiënt (ondanks de toestemming). Als de patiënt duidelijk aangeeft de informatie te willen verstrekken, kan de arts ervoor kiezen om alleen de patiënt zelf een kopie te verstrekken van zijn/haar dossier. De patiënt kan dan zelf beslissen welke informatie hij wel/niet verstrekt.

Politie & justitie

Artsen worden regelmatig door de politie met het verzoek (medische) gegevens te verstrekken. Gegevens die onder het beroepsgeheim van de arts vallen, mogen alleen met toestemming van patiënt of in geval van een 'conflict van plichten' worden verstrekt. Niet alleen medische gegevens van een patiënt vallen onder het beroepsgeheim. Alle gegevens die een arts in de uitoefening van zijn beroep over de patiënt te weten komt vallen hieronder.

Wanneer een patiënt een strafbaar feit pleegt binnen de huisartspraktijk, mag een arts hiervan aangifte doen bij de politie. De arts mag alleen de naam- en adresgegevens van de dader vrijgeven, geen medische gegevens.
Als een patiënt een strafbaar feit pleegt buiten de praktijk, valt dit onder het beroespgeheim. Het beroepsgeheim kan alleen worden doorbroken met toestemming van de patiënt, als de wet de arts verplicht te spreken of in een geval van 'conflict van plichten'. Het is verstandig om de overwegingen bij het al dan niet doorbreken van het beroepsgeheim te noteren in het dossier.

Voor meer informatie over het beroepsgeheim in relatie tot politie en justitie: ga naar KNMG-handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie.

De arts in rechte

Als een arts in civiele-, straf-, en tuchtprocedures wordt opgeroepen als getuige, is hij verplicht aan die oproep gehoor te geven. Wel mag een arts zich als getuige beroepen op zijn verschoningsrecht. Een arts die opgeroepen wordt als getuige en voornemens is zich op zijn verschoningsrecht te beroepen, wordt geadviseerd contact op te nemen met de instantie die de oproep doet. Daarbij geeft de arts aan dat hij zich op zijn verschoningsrecht zal beroepen. Mogelijk wordt de oproep dan ingetrokken.

Wanneer een arts wordt aangeklaagd, kan hij in het kader van zijn verdediging medische gegevens nodig hebben. Deze gegevens kunnen met toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wanneer die toestemming ontbreekt, kan soms toch gebruik worden gemaakt van de gegevens. De arts mag alleen zonder toestemming van de patiënt gegevens gebruiken als de arts zich niet op een andere wijze kan verdedigen dan op grond van die dossiergegevens (artikel 6 EVRM 'fair trail'). Dit recht heeft hij ook in klachtenprocedures

LET OP:

Bij een verzoek om informatie dient de aanvrager duidelijk aan te geven met welk doel hij gegevens opvraagt en (indien van toepassing) over welke gegevens hij al beschikt. De aanvrager stelt voorts gerichte vragen aan de behandelend arts met betrekking tot de gegevens die hij wenst te verkrijgen.

De behandelend arts beperkt zich tot het beantwoorden van de gerichte vragen waarbij hij slechts relevante medische informatie van feitelijke aard verstrekt. Op vragen van oordelende aard geeft een behandelend arts geen antwoord. De arts dient zich immers te onthouden van het geven van oordelen of conclusies.