Voor en door huisartsen
 

Direct betrokken hulpverleners/waarnemers

 
De zwijgplicht geldt niet tussen hulpverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. De gegevens moeten wel noodzakelijk zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

Rechtstreeks betrokkenen zijn over het algemeen personen die als team, op een gelijkgerichte manier, betrokken zijn bij het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. Zoals de huisarts, praktijkondersteuner en de apotheker. De wet bepaalt dat alleen die informatie mag worden verstrekt, die noodzakelijk is voor het functioneren van de hulpverlener in relatie tot de behandeling of begeleiding van de patiënt. De aard en de omvang van de benodigde informatie vloeit voort uit de taak die deze personen vervullen. De behandelend arts moet nagaan welke gegevens relevant (kunnen) zijn. Hierbij zal hij extra alert moeten zijn bij het verstrekken van zeer privacygevoelige gegevens, zoals gegevens over seksuele geaardheid, mishandeling, een incestverleden of psychiatrische behandelingen.

Ook ten opzichte van de waarnemers , de arts die als vervanger van de behandelend arts optreedt, geldt de zwijgplicht niet. De vervanger heeft derhalve toegang tot de dossiers van patiënten die hij in de waarneming ziet, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt. De huisartsenpost en de aldaar dienstdoend artsen op de huisartsenpost behoren ook tot deze categorie en hebben, indien mogelijk en noodzakelijk, toegang tot het dossier.

Dit geldt alleen als de patiënt geen bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverstrekking. De arts mag echter uitgaan van geen bezwaar tot dat ander blijkt.