Voor en door huisartsen
 

Medische keuring, arbeid, verzekeringsarts, verzekeraar

 
Medische keuring: Tijdens een keuring mag de keurende arts alleen die gegevens verzamelen, die strikt noodzakelijk zijn voor het doel van de keuring. Het verzamelen van meer, of andere gegevens vormt een inbreuk op de privacy van de keurling.

Arbeid

Door de specifieke taken van de bedrijfsarts is hij zowel adviseur van de werknemer als van de werkgever. De bedrijfsarts mag de werkgever alleen gerichte informatie over de werkzaamheden, waartoe de werkende nog wel of niet meer in staat is en welke aanpassingen of werkvoorzieningen in het kader van de werkhervatting / reïntegratie kunnen worden getroffen, te geven. De bedrijfsarts mag geen medische gegevens vertrekken tenzij de werknemer hier gerichte toestemming voor heeft gegeven.

De bedrijfsarts kan, na eigen onderzoek, behoefte hebben aan gegevensuitwisseling met de behandelend huisarts of medisch specialist. Hiervoor gelden in principe de volgende voorwaarden:

  • Vooraf is gerichte toestemming van de patiënt/werknemer vereist.
  • De vragende arts geeft de eigen bevindingen weer en geeft daarbij aan welke aanvullende informatie hij van de verstrekkende arts wil vernemen.
  • De arts die informatie levert, geeft uitsluitend de gevraagde informatie en beperkt zich tot feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt/werknemer (onthoudt zich van meningen, evaluaties, prognoses of verwachtingen).
  • De communicatie verloopt in beginsel schriftelijk, tenzij de werknemer specifiek toestemming heeft gegeven voor mondeling overleg.

De Code voor gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie (KNMG Utrecht, 2006), geeft een richtlijn voor gegevensuitwisseling tussen artsen onderling en tussen artsen en andere betrokkenen in geval van arbeidsverzuim wegens ziekte. 

Verzekeringsarts

Het uitgangspunt bij het uitvoeren van de hierna te noemen werkzaamheden is dat de verzekeringsarts in een (persoonlijk) contact zich een beeld vormt van de cliënt. Zo nodig kunnen aanvullende gegevens opgevraagd worden bij de behandelend arts(en) van de cliënt. De behandelend arts mag gegevens verstrekken met toestemming van de cliënt.

Meer informatie over gegevensverstrekking door behandelend artsen aan verzekeringsartsen is terug te vinden in de Code voor gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie (KNMG Utrecht, 2006). 

Verzekeraar (o.a. letselschade, arbeidsongeschiktheid)

Verzoeken om medische informatie afkomstig van een ongevallenverzekeraar, particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of andere private verzekeraar dienen afkomstig te zijn van de medisch adviseur van de verzekeraar. Medische gegevens mogen dan ook alleen toegezonden worden aan de medisch adviseur zelf.

Een verzoek van de medisch adviseur om verstrekking van een afschrift van een volledig dossier kan zelden worden gehonoreerd door een behandelend arts. In dergelijke uitzonderingsgevallen dient de medisch adviseur het verzoek uitvoerig te motiveren. De behandelend arts moet er in dergelijke gevallen zeker van zijn dat de patiënt voor de verstrekking gerichte toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook als de patiënt al een schriftelijke machtiging heeft ondertekend. Twijfelt de behandelend arts over de verstrekking van de gevraagde informatie, dan kan de arts ervoor kiezen de patiënt een kopie te verstrekken van zijn/haar dossier. Hiermee kan de patiënt zelf beslissen of, en welke informatie bij verstrekt aan de (medisch adviseur van de) verzekeraar.