Voor en door huisartsen
 

Kosten informatieverstrekking

 
 
Mogen huisartsen geen kosten meer rekenen voor informatieverstrekking sinds de AVG? Moet u zelf opdraaien voor de kosten van het aangetekend opsturen van een kopie van een dossier? De LHV krijgt geregeld deze en andere vragen van leden over het verstrekken van informatie aan patiënten of derden. We hebben daarom de actuele stand van zaken voor u op een rijtje gezet.

Regels rondom (kosten voor) informatieverstrekking 

Er zijn 3 situaties als het gaat om informatievestrekking. De situaties worden hieronder benoemd en een uitgebreide uitleg kan worden bekeken door op de situaties te klikken. 

1. Informatie/dossier verstrekken aan de patiënt zelf

 Algemene lijn:
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 mag u voor het verstrekken van een afschrift van het medisch dossier of van gegevens daaruit geen vergoeding meer vragen. De regeling over de vergoeding voor een afschrift (artikel 456 Wgbo) is namelijk komen te vervallen.

U mag dus ook geen portokosten doorberekenen aan de patiënt. Wij raden het echter sowieso af om medische gegevens per (niet-aangetekende) post te versturen, om te voorkomen dat deze in handen komen van onbevoegden. Het heeft daarom de voorkeur dat de patiënt de kopie van zijn dossier zelf komt halen en uw assistente, zo nodig, vraagt zich voor overhandiging te identificeren, zodat u de identiteit van de patiënt kunt controleren.

De uitzonderingen: Op de hoofdregel dat u patiënten kosteloos een afschrift van het medisch dossier moet geven als zij daarom verzoeken, bestaan echter twee uitzonderingen.

U mag een ‘redelijke vergoeding’ vragen als:

  1. de patiënt om een extra kopie of afschrift verzoekt, of regelmatig om een afschrift verzoekt; of
  2. als het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel veel of heel vaak verzoeken tot het verstrekken van een afschrift indient. In dat geval mag u het verzoek ook weigeren.

Alleen in een van deze gevallen mag u een redelijke vergoeding voor het afschrift vragen. Maar wat een ‘redelijke vergoeding’ is, is nog niet duidelijk. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier geen standpunt over ingenomen. Vooralsnog kunt u bijvoorbeeld denken aan de kosten van een cd of dvd, de portokosten (bij dikke of aangetekende pakketten als de patiënt het afschrift niet wil ophalen en vraagt om toezending per post), of een redelijke vergoeding per gekopieerde pagina. Het wordt aangeraden om hierover vooraf duidelijke informatie te geven, bijvoorbeeld in de privacyverklaring op uw website.

Bovenstaande is alleen van toepassing wanneer de patiënt zelf om informatie uit het eigen dossier vraagt.

2. Informatie verstrekken aan derden

Huisartsen krijgen regelmatig het verzoek om (medische) informatie te verstrekken aan derden. Het gaat dan vaak om informatie uit het dossier van een patiënt. Daarin staat immers veel informatie die ook voor anderen relevant kan zijn. Omdat medische gegevens onder uw geheimhoudingsplicht vallen, mogen deze alleen aan anderen (‘derden’) worden verstrekt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de patiënt hiervoor gerichte toestemming heeft gegeven (of als u daartoe wettelijk bent verplicht; zie toelichting hieronder);
  • de vragende partij heeft aangegeven over welke gegevens hij al beschikt en welke aanvullende informatie hij van u wil weten;
  • u zich beperkt  tot feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt (u dient geen oordeel te geven); 
  • de communicatie bij voorkeur tussen artsen onderling verloopt;
  • u hiervan aantekening doet in het medisch dossier.

Voor het geven van toestemming heeft het gebruik van een schriftelijke, gerichte medische machtiging door de patiënt de voorkeur. Met een dergelijke machtiging verstrekt een patiënt aan de huisarts toestemming voor het verstrekken van bepaalde medische gegevens aan een bepaalde derde. Indien nodig, kunt u met deze machtiging aantonen dat u de vereiste toestemming heeft verkregen.

Een dergelijk verzoek van een derde valt niet onder het recht op kosteloze verstrekking van informatie aan de patiënt zelf.

Het beantwoorden van gerichte schriftelijke vragen over de medische situatie van uw patiënt valt buiten het recht van de patiënt op het kosteloos verkrijgen van een afschrift van (een gedeelte van) het medisch dossier. Deze schriftelijke informatieverstrekking gaat namelijk verder dan alleen een uitdraai van (een gedeelte van) het medisch dossier.

Wanneer u (schriftelijk) om informatie wordt verzocht in het kader van verleende zorg, bent u gebonden aan de NZa tariefbeschikking. Op basis van deze tariefbeschikking mag u uitsluitend een vergoeding in rekening brengen voor informatieverstrekkingen aan verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Dit zijn de regels tot en met 2018.

De voorwaarden voor declaratie van het tarief informatieverstrekking worden echter per 2019 versoepeld. Vanaf 1 januari a.s. mag de huisarts voor schriftelijke informatieverstrekking aan derden  € 41,07 euro in rekening brengen. Dit tarief geldt dus niet alleen meer voor informatieverstrekking aan verzekeringsartsen en bedrijfsartsen, maar ook voor informatieverstrekking aan letselschadeadvocaten, notarissen etc. De LHV vindt echter dat hiervoor, net als voor een aantal andere prestaties, een vrij tarief moet komen. Daar blijven we ons voor inzetten.

Meer informatie over de tarieven voor 2019 vindt u hier.

LET OP: dit tarief mag u niet in rekening brengen bij instanties die u op basis van een wettelijke verplichting informatie moet verstrekken over de medische gezondheidstoestand van patiënten. Hieronder vallen informatieverzoeken op basis van de Zvw, Wmo, Wlz, Bopz (vanaf 2020 de Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte ggz) en Jeugdwet.

3. Opvragen van informatie ten bate van derden via de patiënt

Het komt nog geregeld voor dat officiële instanties (denk aan het UWV, een arbodienst of een gemeente) patiënten verzoeken een afschrift van hun hele medisch dossier op te vragen en dit aan hen te overhandigen, in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een bepaalde voorziening (zoals een uitkering). Zo bleek ook uit een peiling van de LHV in 2016.

Ondanks dat patiënten recht hebben op een afschrift van ‘hun’ medische dossier, is het niet de bedoeling dat het volledige dossier aan een instantie wordt overgedragen. Het medisch dossier bevat namelijk mogelijk gegevens die niet voor het beoordelen van de aanvraag in kwestie noodzakelijk zijn. Het overdragen van méér gegevens dan benodigd, is dan niet proportioneel. Wij adviseren u patiënten hierop te wijzen.