Samenwerking met de apotheker

 
Huisartsen en apothekers werken vaak samen, bijvoorbeeld aan medicatiebeoordeling voor patiënten met veel verschillende medicatie en in FTO’s (Farmaco Therapie Overleg). Een goede samenwerking tussen huisarts en apotheek is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. De LHV vindt een vaste relatie van de patiënt met zowel de voorschrijver als de afleveraar en tussen voorschrijvers en afleveraars onderling van groot belang.

Belang van medicatie-overzicht

Huisartsen en apothekers werken vaak samenVoor goede farmaceutische en medische zorg is het belangrijk dat huisarts en apotheker een volledig overzicht hebben van de medicatie die een patiënt gebruikt. In dat kader worden er ook gegevens uitgewisseld tussen huisarts en apotheker.

Bijvoorbeeld het digitale toesturen van recepten van de huisarts naar de apotheek en het bevestigen van de aflevering van medicatie van apotheker naar huisarts. Bij deze uitwisseling moet natuurlijk worden voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensuitwisseling. Voor de zorg zijn deze beschreven in de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Egiz).

Farmaco Therapie Overleg (FTO)

Het Farmaco Therapie Overleg (FTO) zorgt voor actuele en zuinige medicatie in overleg met de apotheker. De LHV onderstreept het belang van dit overleg, omdat het een belangrijk onderdeel is voor kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering in de huisartsenzorg.

Lees meer over het FTO

Het Farmaco Therapie Overleg (FTO) zorgt voor actuele en zuinige medicatie in overleg met apothekers en verbetert zo kwaliteit en deskundigheid van de huisartsenzorg. Een FTO wordt geaccrediteerd als een bevoegde EKC-huisarts (ingeschreven bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB)) het proces bewaakt.

De LHV onderstreept het belang van Farmaco Therapie Overleg (FTO), omdat het een belangrijk onderdeel is voor kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering in de huisartsenzorg. FTO zorgt voor actuele en zuinige medicatie in overleg met de apotheker.\Huisartsen kunnen bij het organiseren van FTO hulp inroepen van het IVM (Instituut voor verantwoord medicijngebruik). Het IVM ondersteunt bij het maken van afspraken tussen huisartsen en apothekers. Deze afspraken gaan onder meer over het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen en over de voorlichting over deze middelen. Het IVM biedt verschillende modules aan over FTO, biedt hulp bij de organisatie ervan en bewaakt mede met de huisartsbegeleider de onafhankelijkheid van FTO.

Internetapotheken

Voor goede farmaceutische zorg is het belangrijk dat huisarts en apotheker een volledig overzicht hebben van de medicatie die een patiënt gebruikt. Daarom heeft het de voorkeur dat de patiënt voor alle medicatie naar een aantal vaste zorgverleners gaat.

Door gebruik te maken van een internetapotheek kan de informatie over medicatie versnipperd raken. Dat bemoeilijkt de medicatiebewaking, zoals die nu door huisartsen en apothekers wordt uitgevoerd. Zowel bij de huisarts als de apotheker vindt bij ieder recept een nauwgezette controle plaats op onder andere de juiste toedieningsvorm, het gebruik en ongewenste bijwerkingen door andere medicijnen.

Daarnaast beantwoorden huisartsen en apothekers dagelijks veel vragen over geneesmiddelen. Deze informatievoorziening is bij internetapotheken veel ingewikkelder. Bij hen wordt de medicatie namelijk niet afgeleverd door een zorgprofessional (apothekersassistente), waardoor er bij aflevering geen informatie kan worden gegeven over het gebruik en de patiënt geen aanvullende vragen kan stellen over de medicatie.