Samenwerking bij ongevallen en rampen

 
Mocht er een ramp of een grootschalige infectieziekteuitbraak in de directe omgeving plaatsvinden, dan hebben huisartsen(posten) (alleen) de verplichting om hun reguliere zorgverlening onder alle omstandigheden voort te zetten. Inzet op een rampterrein of in een behandelcentrum dat de GHOR heeft ingesteld voor slachtoffers van een ramp, hoort niet bij uw reguliere taakstelling. Als de GHOR huisartsen toch een specifieke taak wil toebedelen, dan moeten daarover regionale afspraken worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat de reguliere taken van de huisartsen en huisartsenposten gewaarborgd moeten blijven.

Drie gebieden vormen de speerpunten van de samenwerking tussen huisartsen en GHOR:

Producten samenwerking huisartsen en GHOR

De taken en positie van een huisarts bij rampen of grootschalige infectieziekteuitbraken zijn landelijk niet eenduidig vastgelegd. Om een zekere mate van uniformiteit te realiseren, startten LHV, VHN (inmiddels onderdeel van InEen), NHG en GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) in 2008 met het project Samenwerking huisartsen en GHOR. Dit project leverde verschillende producten op die allemaal tot doel hebben om de samenwerking tussen huisartsen en GHOR te vereenvoudigen en optimaliseren.

Project samenwerking huisartsen en GHOR

Alle producten zijn tot stand gekomen in het kader van het samenwerkingsproject huisartsen en GHOR. Dit project ging in 2008 van start en is in 2013 afgerond. GHOR Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) (inmiddels onderdeel van InEen) werkten mee aan dit samenwerkingsproject. In het kader van dit landelijk project zijn de zgn. Huisarts Rampen Opvangplannen(HaROP) gemaakt. Bij afronding van het project waren alle huisartsenkringen en huisartsenposten in Nederland van HaROPs voorzien. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op crisissituaties waarbij opgeschaalde zorg nodig is.

Landelijke project OTO

De LHV participeert samen met Ineen in de landelijke Oefenen, Opleiden en Trainen(OTO) stuurgroep van het project OTO. Doel van het project is dat ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en GGD-en zich gezamenlijk voorbereiden op rampen en crises en een kwaliteitsslag maken op dit terrein. Met het landelijke project OTO worden de kennis en expertise van hulpverleners verder ontwikkeld. Daardoor kunnen zorginstellingen zich steeds beter voorbereiden op hun taken tijdens een grootschalig incident. Want juist dan is een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist om verantwoorde hulp te bieden en om de schadelijke gevolgen van de catastrofe zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette Romijn, senior beleidsadviseur, telefoon (030) 28 23 706 of e-mail l.romijn@lhv.nl