Verzekeringen voor waarnemers en starters

 
Als u klaar bent met uw studie, moet u zelf verzekeringen gaan afsluiten. Vaak krijgt u automatisch een nieuw aanbod van uw oude verzekeraar, maar dit is niet altijd het geval. We raden u aan om bij elke verzekering de polissen van verschillende verzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Het kan handig zijn om hulp te vragen van een assurantieadviseur die bekend is met de situatie van huisartsen.

Tips

  • Oriënteer u in elk geval zes weken vóór het voltooien van uw opleiding op een nieuwe verzekering, zodat u niet onverzekerd raakt. Soms moet u ook nog worden gekeurd voordat men u wil verzekeren en het kan weken duren voordat u hiervan de uitslag krijgt. Ook bij kleinere gezondheidsproblemen zoals hypertensie kan het lang duren voordat de verzekering rond is. Houd altijd goed contact met uw tussenpersoon over de voortgang en vraag desnoods zelf de benodigde medische gegevens op. U bent in principe pas verzekerd nadat u geaccepteerd bent (een enkele verzekeraar keert echter al uit vanaf het moment van inschrijving).
  • Let altijd goed op de kleine lettertjes. Niet bij alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's) wordt bijvoorbeeld het zwangerschapsverlof vergoed.

Belangrijke verzekeringen

Belangrijke verzekeringen voor waarnemers zijn onderstaande verzekeringen. Klik op de kopjes voor meer informatie.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor huisartsen heel belangrijk. U kunt immers door patiënten aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van uw medisch handelen. Ook derden kunnen u aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld als u keuringen verricht, of als u (als gevestigde) eigenaar bent van een praktijkgebouw. Als de rechter besluit dat u aansprakelijk bent, is het betreffende bedrag met deze verzekering tot een bepaald maximum gedekt. De bedragen kunnen flink oplopen, dus is het belangrijk dat u zich hiervoor verzekert. Let erop dat niet alle risico’s zijn meeverzekerd. Er kunnen speciale regelingen zijn voor keuringen.

Vaak lopen aansprakelijkheid en rechtsbijstand in elkaar over. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade en daarnaast ook tuchtrechtelijk worden aangesproken. Het is dan verstandig om u bij te laten staan door een advocaat. Straf- en tuchtrechtzaken zonder claim vallen niet onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die worden gedekt door een beroepsrechtsbijstandverzekering, die u apart moet afsluiten (zie hieronder).

Beroepsrechtsbijstandverzekering

Als een patiënt u financieel aansprakelijk stelt voor de door hem of haar geleden schade door uw (ondeugdelijk) medisch handelen, dan komt er een rechtszaak voor de sector kanton of de handelskamer van de rechtbank. Ook kunt u op andere manieren voor een juridisch geschil komen te staan in verband met uw beroepsuitoefening.

Voor juridische hulp hierbij is het verstandig een beroepsrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Het geëiste bedrag is niet meeverzekerd, daarvoor heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Ook hidha?

Als u naast waarnemer ook hidha bent of wordt, dan sluit de werkgever meestal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsrechtsbijstandsverzekering voor u af voor de werkzaamheden die u in zijn of haar praktijk verricht. Controleer dit goed en vraag na in welke situaties u daarnaast wel en niet verzekerd bent. Als u gaat waarnemen naast uw werkzaamheden in dienstverband, vergeet dan niet dat u verplicht bent om dit aan uw verzekeraar door te geven.

Rechtsbijstand tuchtzaken

Patiënten kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij u zich heeft aangemeld. Ook kan op basis van de Wet BIG een klacht worden ingediend bij de tuchtcommissie. De bevoegdheid van de tuchtcommissie gaat veel verder dan die van de klachtencommissie. De tuchtcommissie kan, als de klager in het gelijk of deels in het gelijk wordt gesteld, een berisping, waarschuwing of een tijdelijke dan wel permanente ontzegging uit het beroep opleggen. Het is niet verplicht - maar wel verstandig - een rechtsbijstandverzekering voor tuchtzaken af te sluiten. Bij sommige beroepsrechtsbijstandverzekeringen is deze al inbegrepen, let daar dus goed op.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als waarnemer bent u zelfstandig ondernemer en dus niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid via de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Daarom is het aan te raden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. U ontvangt dan een vergoeding van uw verzekeraar als u iets overkomt waardoor u geheel of gedeeltelijk niet meer kunt werken. Voor deze vergoeding wordt een maximum gehanteerd van tachtig procent van uw inkomen. LHV-leden krijgen korting op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir of Interpolis.

Vergelijk en kies

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een dure en langlopende verzekering dus loont het de moeite om uzelf hier goed over te (laten) informeren. Er zijn verschillende verzekeraars en hun voorwaarden kunnen onderling sterk verschillen. Bij de meeste verzekeraars moet u medisch gekeurd worden. De LHV heeft verschillende mogelijkheden op het gebied van individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in kaart gebracht. Kijk goed welke voorwaarden het best aansluiten op uw individuele situatie. En wilt u meer weten over de onderlinge verschillen, raadpleeg dan onze online vergelijkingstabel. De premie die u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar van de belasting. Over de uitkering vanuit de verzekering wordt inkomstenbelasting geheven in Box 1.

Verhoogde leeftijd AOW van invloed op inkomensverzekeringen

Sinds 1 januari 2013 stijgt de AOW-leeftijd periodiek met een aantal maanden. In 2018 moet de AOW-leeftijd daarmee 66 jaar zijn en in 2021 67 jaar. De aandacht gaat met name uit naar de gevolgen voor pensioenen. Maar de gevolgen voor inkomensverzekeringen, zoals de AOV, zijn ook groot. Het is belangrijk dat u zich verdiept in de mogelijke gevolgen. Raadpleeg hiervoor uw assurantietussenpersoon of de verzekeraar waarbij u uw AOV heeft afgesloten.

Dokterstasverzekering

Het komt regelmatig voor dat dokterstassen worden gestolen. Als de inhoud van grote waarde is, kan het verstandig zijn om een losse dokterstasverzekering af te sluiten. Dan ben u verzekerd tegen schade of verlies.

Overige verzekeringen (privé)

Niet alleen zakelijk maar ook privé moet u uzelf verzekeren. Bijvoorbeeld voor ziektekosten. De LHV heeft voor haar leden een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Meeùs Assurantiën, de zogeheten Goed in Zorg-polis. U en uw gezin kunnen hierdoor profiteren van een hoge korting op de premie. Het betreft een restitutiepolis waarbij u zelf bepaalt bij welke zorgaanbieder u zorg afneemt. Andere belangrijke verzekeringen kunnen zijn:

  • de opstalverzekering ( verzekert schade aan uw eigen huis)
  • de inboedelverzekering (dekt schade aan uw huisraad)
  • de kostbaarhedenverzekering
  • de reisverzekering
  • de autoverzekering

Vaak is het handig om meerdere verzekeringen bij één verzekeraar af te sluiten. Bij sommige verzekeraars krijgt u dan korting op de premie en bij schade hoeft u maar een telefoontje te plegen.

Zwangerschap

Bij zwangerschap krijgt u als waarnemer een uitkering van de overheid, de zogenoemde ZEZ (Zelfstandig en Zwanger). U moet zich hiervoor aanmelden bij het UWV. De uitkering is nooit hoger dan het minimumloon. Wilt u dit bedrag aanvullen dan kunt u dit regelen via uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Als u na uw opleiding een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, krijgt u meestal te maken met een wachttermijn van twee jaar. De meeste verzekeraars keren in deze periode ook niet uit bij zwangerschapsverlof. Er zijn ook verzekeraars die deze periode van twee jaar niet meer hanteren. Zij keren wel vanaf dag 1 uit bij zwangerschap, gedurende zestien weken (minus de eigenrisicotermijn). Mannen krijgen na de geboorte van hun kind een week uitbetaald. Kijk bij het afsluiten van uw verzekering dus goed naar de voorwaarden.