Voor en door huisartsen
 

BIG - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

 
De Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) bewaakt de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg en behoedt patiënten voor ondeskundig en onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Belang BIG voor huisarts

De Wet BIG stelt regels waaraan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door huisartsen moet voldoen. Om deze kwaliteit te bewaken, zijn huisartsen verplicht zich in te schrijven in het BIG-register. Dit geldt ook voor de volgende beroepsgroepen: apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

De Wet BIG is complementair aan de Kwaliteitswet zorginstellingen. De Kwaliteitswet zorginstellingen legt een algemene norm voor het verlenen van verantwoorde zorg op aan zorginstellingen, de Wet BIG stelt specifieke eisen aan bepaalde beroepsbeoefenaren ongeacht waar ze werkzaam zijn.

Reikwijdte bevoegdheidsregeling

Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde door anderen dan artsen, tandartsen en verloskundigen komen te vervallen. Dat algehele verbod liet geen ruimte voor het bevoegd uitvoeren van geneeskundige handelingen door bijvoorbeeld ter zake deskundige verpleegkundigen. Alle zorgverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid in de zorgverlening gekregen.

De huidige bevoegdheidsregeling verbiedt uitsluitend het onbevoegd verrichten van de in artikel 36 van de Wet BIG genoemde voorbehouden handelingen door anderen dan arts, tandarts of verloskundige. Onder bepaalde voorwaarden (artikel 35 en 38 BIG) kunnen echter ook ter zake bekwame beroepsbeoefenaren zoals verpleegkundigen bevoegd verklaard worden om de voorbehouden handelingen uit te voeren.

Bekijk ook...

...het gehele KNMG-dossier over het tuchtrecht, of het nieuwsbericht van de KNMG over publicatie van berispingen en boetes.