Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Wet bescherming persoonsgegevens

 
 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. In mei 2018 wordt deze wet vervangen door de vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming.

Belang Wbp voor huisarts

In de Wbp zijn de belangrijkste regels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd om de privacy van mensen te beschermen. Ook staan in de Wbp individuele rechten, zoals het recht op informatie, het recht op inzage en het recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens. Bij (elektronische) opslag en uitwisseling van gegevens moet de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim goed beschermd worden.

Meer informatie over gegevensuitwisseling

Algemene verordening gegevensbescherming

In mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Zo wordt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt) versterkt, krijgen zij nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

De LHV informeert u in aanloop naar deze wetswijziging over de implicaties van deze wetswijziging.