Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

 
Het is essentieel dat zorgverleners beschikken over adequate, actuele en uniforme informatie om goede, veilige, betaalbare en toegankelijke zorg en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Op dit moment is dat niet altijd het geval en loopt de kwaliteit van zorg gevaar.

De minister van VWS heeft in het voorjaar van 2020 een voorstel ingediend voor een wet die betrekking heeft op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dit wetsvoorstel biedt de minister de mogelijkheid om zorgaanbieders – als zorgaanbieders en ICT-leveranciers er zelf niet uitkomen - stap voor stap te verplichten om elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen.

Wat vindt de LHV?

We vinden het belangrijk dat patiëntgegevens snel en veilig kunnen worden uitgewisseld als dit in het belang van de patiëntenzorg is. Nu zijn er soms onnodige drempels, in wetgeving en doordat systemen van zorgverleners onderling niet op elkaar aansluiten.

Wij onderschrijven dus de nut en noodzaak van dit wetsvoorstel. We vinden het goed dat in het voorstel de minister het in eerste instantie aan zorgaanbieders zelf overlaat om te komen tot onderlinge elektronische uitwisseling van gegevens. We hopen wel dat een wettelijke verplichting, zoals volgens het wetsvoorstel ook mogelijk is, niet nodig zal zijn. Het is daarbij belangrijk dat de verplichting ook niet puur gefocust zijn op de zorgaanbieders, maar ook op de ICT-leveranciers.

Tegelijkertijd denken we dat meer regie vanuit de overheid de snelheid van de verandering ten goede zal komen en zaken kan vlottrekken.

Via een internetconsultatie konden burgers en organisaties reageren op het wetsvoorstel. Als LHV hebben we daar, samen met InEen, op gereageerd. Onze belangrijkste punten in de reactie:

  • We willen dat de benodigde eenheid van taal zorgbreed wordt vastgesteld, dus met betrokkenheid van alle beroepsgroepen.
  • We vinden dat naar alle richtlijnen die beroepsgroepen zelf hebben opgesteld, moet worden gekeken als bron voor gegevensuitwisseling. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat deze sterk aan verandering onderhevig zijn.
  • Het wetsvoorstel is onduidelijk over of expliciete toestemming van de patiënt ook benodigd is voor uitwisseling tussen zorgverleners die de patiënt beiden behandelen (onder huidige wetgeving is dat niet het geval).
  • We pleiten voor een realistische planning en duidelijke afspraken over de financiële gevolgen, zodat extra kosten niet ten koste gaan van budget voor patiëntenzorg.

U vindt onze volledige reactie hier