Mededingingswet

 
In de zorg is sprake van gereguleerde marktwerking. Dit betekent dat de Mededingingswet (Mw) van toepassing is. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in de 'Richtsnoeren voor de zorgsector' specifiek beschreven welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet. Specifiek voor zorggroepen heeft de ACM aparte richtsnoeren opgesteld.

Waar u als huisarts rekening mee moet houden i.v.m. de Mededingingswet:

  • Het is u verboden gezamenlijk te onderhandelen over de prijs, tenzij u en uw collega's gezamenlijk niet meer dan € 1,1 mln omzet vertegenwoordigen (ca. 4 à 5 huisartsen)
  • Een onderhandelingsteam of een zorgmakelaar mag geen collectieve prijsafspraken maken namens meer dan 4 à 5 huisartsen, 1,1 mln totale omzet
  • Huisartsen mogen een door verzekeraar of zorggroep aangeboden (standaard)contract niet collectief boycotten. Huisartsen moeten individueel bepalen of zij akkoord gaan met de (standaard)voorwaarden die verzekeraars of een zorggroep hen aanbieden
  • Als een verzekeraar of een zorggroep huisartsen een standaardcontract aanbiedt, mag de LHV, een regionaal onderhandelingsteam, kring of een zorgmakelaar de bij haar aangesloten leden/huisartsen geen tekenadvies geven over de prijzen, het te leveren kwaliteitsniveau of serviceniveau. Een gezamenlijke omzet van € 1,1 mln (4à 5 huisartsen) is de maximale schaal waaraan geadviseerd mag worden. In alle andere gevallen moet u individueel besluiten of u akkoord gaat met de contract-voorwaarden, de prijs en het te bieden kwaliteits- en serviceniveau
  • U en uw collega's mogen niets doen wat de marktwerking/concurrentie tussen huisartsen merkbaar beperkt: u en uw collega's mogen geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen (bijvoorbeeld over de nog lopende tariefonderhandelingen met verzekeraar/zorggroep of voorgenomen tariefindexering). De ACM kijkt naar het feitelijk gedrag van huisartsen en het feitelijke doel wat u en uw collega's daarmee beogen
  • Huisartsen, een onderhandelingsteam of zorgmakelaar mogen in de regel geen gezamenlijke afspraak maken over het te leveren kwaliteitsniveau of het service-niveau. Het gaat dan om afspraken die de kwaliteit of service beperken, bijvoorbeeld als u binnen uw hagro collectief afspreekt géén avondspreekuur of inloopspreekuur aan te bieden. Uitzondering hierop is wederom een totale omzet van minder dan 1,1 mln, ca 4 à 5 huisartsen, € 1,1 mln omzet
  • U en uw collega's mogen patiënten niet belemmeren bij het wisselen van huisarts (verbod op marktverdeling)
  • U en uw lokale collega's, uw kring of de LHV mogen de vestiging van een collega in uw werkgebied niet tegenwerken of belemmeren (toetreding belemmeren)
  • De LHV kan geen adviestarieven afgeven aan haar leden, daar waar deze adviezen leiden tot onderlinge afstemming van de eindprijzen of uitwisseling van commercieel gevoelige informatie

De LHV vindt dat de Mededingingswet niet aansluit bij de dagelijkse praktijk in de huisartsenzorg. Meer over het standpunt van de LHV en onze inzet op dat onderwerp vindt u in het dossier Mededinging.

Regels en uitleg van de ACM

Regels en uitleg voor huisartsen