Praktijkvoering vanuit een BV? Let op de WNT!

 
De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De WNT is voor u niet van belang wanneer u (zoals de meeste huisartsen) praktijk voert in de vorm van een eenmanszaak of maatschap. Let u echter op wanneer u praktijk voert in de vorm van een BV, NV, Coöperatie, Stichting of Vereniging.

VWS is op grond van de huidige regelgeving van oordeel dat de meeste praktijkhouders die praktijkvoeren met een BV, Coöperatie, Stichting, NV of Vereniging, WNT-verantwoordingsplichtig zijn. Hier kan op grond van de wetsgeschiedenis van de WNT overigens anders tegenaan worden gekeken, hetgeen de LHV uitvoerig heeft besproken met CIBG/VWS. Dit heeft bij CIBG/VWS helaas niet geleid tot andere conclusies.

Er is  overigens wel een vrijstellingsregeling geldend voor hele kleine zorginstellingen, namelijk voor instellingen met een loonsom die kleiner is dan € 160.000 (dat zijn de loonkosten van het personeel plus de loonkosten die de praktijkhouder zichzelf binnen zijn BV toekent). Deze vrijstellingsregeling zal op de meeste praktijken in verband met het voormelde loonplafond helaas echter niet van toepassing zijn.

Ons advies:

  • Voert u praktijk in de vorm van een BV, Coöperatie, Stichting, NV of Vereniging? Bespreek met uw accountant of de WNT op uw praktijk van toepassing is. Voor een verduidelijking rondom de toepasselijkheid zie de factsheet in de bijlage.
  • Concludeert u dat de WNT op uw praktijk van toepassing is? Bespreek de consequenties hiervan met uw accountant. Uitgebreide informatie over de WNT is te vinden op de website www.topinkomens.nl. Op die plaats staat ook informatie over inhoud en vorm van de jaarlijkse verantwoording die voor WNT-verantwoordingsplichtige instellingen geldt.