Praktijkvoering vanuit een BV? Let op de WNT!

 
De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De WNT is voor u niet van belang wanneer u (zoals de meeste huisartsen) praktijk voert in de vorm van een eenmanszaak of maatschap. Let u echter op wanneer u praktijk voert in de vorm van een BV, NV, Coöperatie, Stichting of Vereniging.

Onduidelijkheden rond WNT

Eind 2016 hebben diverse huisartsen die praktijkvoeren vanuit een BV, evenals tandartsen, fysiotherapeuten en apothekers, een brief ontvangen van het CIBG. Dit om de toepasselijkheid van de WNT te toetsen. Naar aanleiding van de brief van het CIBG ontvingen wij diverse ledenvragen.

In verband met de bij ons gerezen onduidelijkheden ten aanzien van de toepasselijkheid van de WNT op huisartsen (en apotheekhoudenden) die praktijkvoeren middels een rechtspersoon (meestal: BV, maar soms ook Coöperatie, Stichting of Vereniging) zijn wij, samen met de KNMT, ANT, KNGF en KNMP, het gesprek aangegaan met het CIBG en het Ministerie van VWS.

Resultaten belangenbehartiging

De gespreken met CIBG en VWS hebben als resultaat:

  • CIBG heeft de eind 2016 gestarte toetsing van toepasselijkheid van de WNT gestaakt in verband met de gerezen onduidelijkheden.
  • Voor (o.a.) huisartsen met een BV is ten gevolge van per 1 juli 2017 in werking getreden WNT-reparatiewetgeving het bezoldigingsplafond van de WNT niet meer van toepassing op de werkzaamheden die verricht worden als huisarts. Enkel de bestuurderswerkzaamheden als bestuurder van de eigen huisartsen-BV zijn dus genormeerd en in ieder geval niet de patiëntgebonden taken. Meer over de openbaarmakingsverplichting medisch specialisten.
  • CIBG heeft door nieuw informatiemateriaal op de website te plaatsen, meer duidelijkheid verschaft over de toepasselijkheid van de WNT op eerstelijns zorgaanbieders met een BV. 

Helaas is en blijft VWS op grond van de huidige regelgeving van mening dat de meeste praktijkhouders die praktijkvoeren met een BV, Coöperatie, Stichting, NV of Vereniging, WNT-verantwoordingsplichtig zijn. Hier kan op grond van de wetsgeschiedenis van de WNT overigens anders tegenaan worden gekeken, hetgeen de LHV uitvoerig heeft besproken met CIBG/VWS. Dit heeft bij CIBG/VWS helaas niet geleid tot andere conclusies.

WNT is nutteloze administratieve last

LHV heeft het Ministerie van VWS gewezen op de administratieve lasten die hierdoor ontstaan voor praktijkhouders met een BV. Ons inziens is dit bovendien ook een nutteloze administratieve last, aangezien huisartsenpraktijken over het algemeen niet boven de normen belonen. Op ons verzoek onderzoekt VWS thans in hoeverre een vrijstelling mogelijk is. Wanneer dit leidt tot een aanpassing in de regelgeving, informeren wij u daar nader over.  

Er is op dit moment overigens al een vrijstellingsregeling geldend voor hele kleine zorginstellingen, namelijk voor instellingen met een loonsom die kleiner is dan € 160.000 (dat zijn de loonkosten van het personeel plus de loonkosten die de praktijkhouder zichzelf binnen zijn BV toekent). Deze vrijstellingsregeling zal op de meeste praktijken in verband met het voormelde loonplafond helaas echter niet van toepassing zijn.

Ons advies:

  • Voert u praktijk in de vorm van een BV, Coöperatie, Stichting, NV of Vereniging? Bespreek met uw accountant of de WNT op uw praktijk van toepassing is. Voor een verduidelijking rondom de toepasselijkheid zie de factsheet in de bijlage.
  • Concludeert u dat de WNT op uw praktijk van toepassing is? Bespreek de consequenties hiervan met uw accountant. Uitgebreide informatie over de WNT is te vinden op de website. Op die plaats staat ook informatie over inhoud en vorm van de jaarlijkse verantwoording die voor WNT-verantwoordingsplichtige instellingen geldt.