Opzet HIS-onderzoek 2018

 
Wat is de scope van het HIS-onderzoek, wat is de onderzoeksopzet, welke HIS'en namen deel en hoe is het onderzoek uitgevoerd? Op deze pagina krijgt u antwoord op deze vragen.
 1. Scope van het onderzoek
 2. Onderzoeksopzet
 3. Deelnemende HIS’en
 4. Uitvoer

1. Scope van het onderzoek

Het HIS-onderzoek 2018 richt zich op:

Alle HIS’en

Het onderzoek richtte zich op alle huisartsinformatiesystemen (HIS’en) die in 2015 operationeel zijn in de markt. Daarbij is uitsluitend gekeken naar systemen ter ondersteuning van de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk.

Het onderzoek richt zich op de volgende onderwerpen

 • Registratie patiëntendossier: veruit de meeste handelingen in het HIS betreffen registraties in het dossier (verslag van consulten, behandelingen, e.d.). Daarom hebben we veel functionaliteiten getoetst die betrekking hebben op deze handelingen.
 • E-health: het HIS is een belangrijk middel voor het inzetten van e-health, zowel om patiënten toegang te geven tot informatie als de koppeling met digitale programma’s die huisartsen willen inzetten.
 • Rapportage en managementinformatie: Voor inzicht in de praktijkvoering is het nodig te beschikken over kwaliteits- en managementrapportages. We hebben onderzocht welke rapportages de praktijk met het HIS kan genereren.
 • Gegevensuitwisseling: vanuit het HIS wordt informatie uitgewisseld met andere systemen. Bijvoorbeeld om te declareren bij de zorgverzekeraar, om een dossier over te dragen aan de nieuwe huisarts van een patiënt of in het kader van ketenzorg. Belangrijk dus dat deze uitwisseling goed, betrouwbaar en gemakkelijk verloopt.ketenzorg. Belangrijk dus dat deze uitwisseling goed, betrouwbaar en gemakkelijk verloopt.
 • Wet- en regelgeving: huisartsen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun systemen voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensopslag en -verwerking.
 • Apotheekhoudende praktijk: in deze praktijken vinden nog extra handelingen in het HIS plaats. De belangrijkste daarvan hebben we getoetst bij de 3 systemen die ook geschikt zijn voor apotheekhoudende huisartsen.
 • Techniek, beheer en ondersteuning: hierin vallen o.a. de technische vereisten en mogelijkheden en de geboden ondersteuning van klanten.

Onderdelen HIS-Referentiemodel

Het NHG heeft het HIS-Referentiemodel ontwikkeld als leidraad voor het inrichten van HIS’en. Het nieuwste model (uit 2015) beschrijft de benodigde begrippen en functionaliteit van een HIS die van belang zijn voor de zorgverlening. Geen enkel HIS voldoet volledig aan het HIS-Referentiemodel.

Niet meegenomen in dit onderzoek zijn:

 • Systemen voor ketens, huisartsenposten en apotheken
  De functionaliteit van Keten Informatie Systemen (KIS’en, voor zorggroepen), Huisartsenpost Informatie Systemen (HAPIS’en) en Apotheek Informatie Systemen (AIS’en) en de mogelijke integratie hiervan met de HIS’en valt buiten de scope van dit onderzoek. Wel is hierover informatie te vinden in de onderzoeksresultaten bij de door de HIS-leveranciers opgegeven Unique Selling Points van het HIS en de organisatie van de HIS-leverancier. In het onderzoek is wel gekeken naar de gegevensuitwisseling met de bovenstaande systemen.
 • Overdracht van dossiers tussen HIS’en
  Stichting ION doet onderzoek naar de overdracht van patiëntendossiers tussen HIS’en bij verhuizing van patiënten. Dit doet zij middels zogenaamde kruistesten. De laatste kruistesten zijn in september en oktober 2015 uitgevoerd. Vanuit dit onderzoek wordt verwezen naar de resultaten van deze testen.
 • Uitgebreide toetsing aan wet- en regelgeving op gebied van beveiliging
  De vragen en antwoorden over informatiebeveiliging geeft ons onvoldoende beeld in welke mate de HIS’en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging en privacy. Het programma ‘Beveiliging van eerstelijns informatiesystemen’ (BEIS, deel 1 en deel 2), opgezet en uitgevoerd door LHV, NHG, KMP en InEen, geeft op de onderdelen, authenticatie, autorisatie en logging, praktische handvatten voor verbeteringen. 
 • Werkplekvereisten
  De minimale technische eisen die het HIS stelt aan een werkplek (PC / laptop / printers / scanner) in de huisartsenpraktijk zijn niet meegenomen in het onderzoek. Dit zou resulteren in een moeilijk ‘technisch verhaal’ , terwijl de praktijk leert dat doorgaans goed kan worden gewerkt met het HIS als de hardware niet verouderd is (dat wil zeggen niet ouder is dan 3 à 4 jaar). Verder ondersteunen alle HIS’en - op CitoLive na - koppelingen met diagnostische apparatuur, zoals spirometer, ECG, bloeddrukmeter en labapparatuur. Met welke specifieke diagnostische apparatuur het HIS koppelingen kent, is i.v.m. de grote variatie aan apparatuur niet onderzocht. De precieze eisen die het HIS stelt aan PC’s en printers e.d. en met welke diagnostische apparatuur het HIS koppelingen kent kan desgewenst worden opgevraagd bij de HIS-leverancier(s).

2. Onderzoeksopzet

De volgende onderzoeksmethode is gehanteerd:

 • Vragenlijst
  Er is een uitgebreide vragenlijst voorgelegd aan de HIS-leveranciers met zo’n 300 vragen over de (functionele) kenmerken van het HIS, over geplande ontwikkelingen en innovatie, over de kosten en over de eigen organisatie. Het betreft dezelfde vragenlijst als die in 2016 werd uitgestuurd. De vragen zijn beantwoord voor één bepaalde versie van het HIS. Alle HIS-leveranciers hebben de vragenlijst ingevuld (100 procent respons) en alle antwoorden zijn terug te vinden op de resultatenpagina.
 • Per categorie hebben de leveranciers de ruimte gekregen om aan te geven welke additionele functionaliteit die de LHV niet expliciet uitvraagt, wordt geboden.
 • Net als in 2016, is op basis van de antwoorden voor ieder HIS geanalyseerd welke onderscheidende kenmerken er zijn en hoe deze zijn veranderd ten opzichte van de antwoorden / resultaten in 2016.

Het is de bedoeling om dit onderzoek periodiek te herhalen, want zowel ontwikkelingen in de markt als veranderingen in wet- en regelgeving hebben hun invloed op de HIS’en. Over de aanpak en frequentie van dit herhaalonderzoek besluit de LHV op een later moment.

3. Deelnemende HIS’en

Aan het onderzoek hebben de volgende 9 HIS’en deelgenomen:

Naam HISLeverancier

CGM Huisarts

CitoLive

Medicom

MicroHIS X

OmniHis Scipio

Promedico ASP

Promedico VDF

TetraHIS

WebHIS Zorgdossier

CGM

Cito Medical Systems

PharmaPartners

DXC Technology

OmniHis

Promedico

Promedico

Tetra

CGM

Het HIS Transitieproject van TransHis heeft aangegeven niet deel te nemen omdat zij een onderzoekssysteem zijn waar een klein aantal huisartsenpraktijken mee werkt en geen commercieel systeem.
Leverancier Chipsoft is bezig met de ontwikkeling van een HIS, maar heeft wel de vragenlijst ontvangen, zodat zij op de hoogte zijn van waar de LHV op toetst.

4. Uitvoer

De onderzoeksdata zijn aangeleverd door de HIS-leveranciers in najaar 2017. In juli 2018 hebben de leveranciers nogmaals bevestigd dat de resultaten die zij hebben aangeleverd, kloppen. Mocht u willen weten of er in de tussentijd nog aanpassingen zijn geweest of nieuwe versies zijn gelanceerd, neemt u dan contact op met de betreffende leverancier(s).